<<
>>

Сутність фінансового менеджменту на підприємстві

Ефективне управління фінансами підприємства вимагає організації системи, яка реалізує набір нетрадиційних шляхів вирішення виникаючих проблем та за­безпечує його платоспроможність, високий рівень рентабельності та фінансову стабільність.

Для розуміння суті фінансового управління на підприємстві необхідно фор­малізувати поставлену задачу. Для цього використаємо найважливішу економічну категорію - вартість. Вартістю можуть володіти будь-які матеріальні і нематері­альні об’єкти (блага): предмети споживання, виробничі фонди, права і т.д.

Виступаючи в ролі складної економічної категорії, вартість може визна­чатися як суб’єктивна корисність блага, і як об’єктивно необхідні витрати для його виробництва. Проте, у фінансовому менеджменті вартість розглядається значно вужче, а саме, як здатність блага трансформуватися в грошову форму. Величина грошових коштів, виручена в обмін надане благо, визначає величину його вартості.

Сукупність благ, що належать підприємству, називається його майном. Загальна вартісна оцінка майна характеризує рівень добробуту (багатства) влас­ників, - засновників підприємства. Підприємство - це форма діяльності, спрямо­

вана на зростання вартості майна в інтересах його власників. Вартість майна, інвестованого власником у підприємство, формує основу власного капіталу цього підприємства - статутний капітал. Капіталізоване майно перетворюється на ресурси підприємства, що зобов’язується максимізувати їх власність.

Діяльність підприємства у спрощеному вигляді, можна розглядати як:

1) окремий проект; 2) сукупність проектів.

Підприємство, представляє собою таку форму капіталізації, при якій влас­ники, відчужуючи своє майно, у момент створення підприємства, здійснюють його капіталізацію, тобто відмовляється від його особистого споживання.

Уявити фінансовий стан підприємства в конкретний момент часу можна розглянувши його ресурси за видами, розміщенням, джерелами утворення та призначення.

Ресурси підприємства за видами та розміщенням відображають в активі балансу - необоротні активи, оборотні активи і витрати майбутніх періодів. Дже­рела утворення ресурсів підприємства та їх призначення відображають у пасиві балансу - власний капітал, забезпечення наступних витрат, довгострокові зобов’я­зання, поточні зобов’язання, доходи майбутніх періодів (рис. 1.1).

Баланс
Необоротні активи Власні кошти
Оборотні активи Збереження наступних витрат та виплат
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
Витрати майбутніх періодів Доходи майбутніх періодів
Рис. 1.1 - Склад майна та джерела їх утворення

Взятий на певний момент склад фінансових ресурсів господарського суб’єкта є сталим, однак із часом він змінюється залежно від задач господарсько-фінан­сової діяльності підприємства. Реалізація задач, пов’язаних з управлінням ресур­сами підприємства покладається на службу фінансового менеджменту.

Основна мета фінансового менеджменту на підприємстві - забезпечувати максимальний рівень доходності власникам, збільшувати їх добробут. Фінансові

менеджери можуть управляти ресурсами підприємства будь-яким не забороненим законом способом, з тим, щоб забезпечити досягнення поставленої мети.

Реалізація поставленої мети потребує виконання ряду важливих економічних задач, що за своїм відношенням до виробничого процесу поділяють на:

- довгострокові (стратегічні) задачі - чітко визначені наміри підприємства, які характеризують напрямки та перспективи розвитку підприємства.

- оперативні (тактичні) задачі - походять від стратегічних намірів, делегованих структурним підрозділам та філіалам.

До числа довгострокових задач відносять:

- відтворення виробничих процесів;

- максимізація прибутку;

- зростання ринкової вартості акцій підприємства;

- підвищення рівня добробуту власників.

До оперативних задач належать:

- мінімізація витрат;

- збільшення обсягів виробництва та реалізації;

- диверсифікація ризиків;

- інтенсивність та ефективність виробництва;

- забезпечення фінансової стійкості та платоспроможності.

Найбільш важливими задачами управління фінансами підприємства є плану­вання та управління довгостроковим розміщенням ресурсів, управління оборот­ними активами та формуванням оптимальної структури капіталу (рис. 1.2.)

Рис. 1.2 - Задачі управління фінансами підприємства

Планування та управління довгостроковим розміщенням ресурсів акумульо­ваних підприємством в результаті господарсько-фінансової діяльності - це основа формування бюджету капітальних вкладень. Складання бюджету капітальних вкладень передбачає визначення обсягу необхідних фінансових ресурсів, форми їх мобілізації, вартість фінансових ресурсів, ризик розміщення фінансових ресурсів.

Управління оборотними активами спрямоване на оптимізацію виробничих запасів, грошових коштів, коштів у розрахунках та коштів, які обслуговують оборот. Ця задача є провідною у реалізації концепцій операційної діяльності підприємства та забезпечує вирішення питань короткострокового розміщення ресурсів.

Формування оптимальної структури капіталу включає визначення потреби у залученні зовнішніх ресурсів для забезпечення необхідного рівня розвитку підприємства з урахуванням їх впливу на ризик та ринкову вартість підприємства.

Отже, фінансовий менеджмент - це система, функціонування якої забез­печує виконання основних задач фінансового управління підприємством.

1.1.

<< | >>
Источник: Базецька Г. І.. Фінансовий менеджмент: конспект лекцій (для студентів 6 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, спеці­альності 7.050107 (7.03050401) «Економіка підприємства» факультету ФПО і ЗН) / Г. І. Базецька; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х.: ХНАМГ,2011. - 254 с.. 2011

Еще по теме Сутність фінансового менеджменту на підприємстві: