<<

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Бланк И. А. Основы финансового менеджмента. - К.: Ника-Центр, 2002.

2. Бригхэм Юджин Ф., Эрхардт Майкл С. Финансовый менеджмент: пер. с англ.. - 10-е изд. - СПб.; М.; Нижний Новгород; Воронеж: Питер, 2007.

- 959 с.

3. Буряк Л. Д. Фінансовий менеджмент у малому бізнесі: навч. посібник / Дер­жавний вищий навч. заклад «Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана». - К.: КНЕУ, 2007. - 432 с.

4. Быстров С. А. Финансовый менеджмент в туризме: учеб. пособие. - М.; СПб.: Издательский дом Герда, 2007. - 238 с.

5. Верланов Ю. Ю. Фінансовий менеджмент: навчально-метод. посібник / Мико­лаївський держ. гуманітарний ун-т ім. Петра Могили комплексу «Києво-Моги- лянська академія». - Миколаїв: Видавництво МДГУ ім. Петра Могили, 2006. - 344 с.

6. Воробьев Ю. Н. Финансовый менеджмент: учеб. пособие для студ. вузов, обу­чающихся по образоват.-проф. прогр. специалиста, магистра по направлению «Экономика и предпринимательство» / Национальная академия природоохран­ного и курортного строительства - Симф.: Таврия, 2007. - 629 с.

7. Герасимчук З. В., Вахович І. М. Фінансовий менеджмент: навч. посібник / Луцький держ. технічний ун-т; Київський національний торговельно-економіч­ний ун-т. - Вид. 2-е, переробл. і доп. - Луцьк: Надстир’я, 2007. - 412 с.

8. Герчикова И. Н. Финансовый менеджмент. - М.: АО «Консалтбанкир», 1996.

9. Грачев А. В. Анализ и управление финансовой устойчивостью предприятия. - М.: «Финпресс», 2002.

10. Грудзевич У. Я., Пшик Б. І. Фінансовий менеджмент у банку: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Національний банк України; Львівський банків­ський ін-т. - Л.: ЛБІ НБУ, 2006. - 192 с.

11. Давиденко Н. М. Фінансовий менеджмент: навч. посіб. / Академія муніци­пального управління. - Ніжин: Аспект-Поліграф, 2007. - 332 с.

12. Єрмошенко М. М., Єрохін С. А., Стороженко О. А., Плужников І. О., Горя­чева К.

С. Фінансовий менеджмент: Курс лекцій / Національна академія управ­ління. - К.: НАУ, 2004. - 506 с.

13. Карасева И. М., Ревякина М. А. Финансовый менеджмент: Учеб. пособие по спец. «Менеджмент организации» / Ю. П. Анискина (ред.). - М.: Омега-Л,

2006. - 335 с.

14. Каратуев А. Г. Финансовый менеджмент. - М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2001.

15. Катан Л. І., Бровко Л. І., Дуброва Н. В., Бондарчук Н. В. Фінансовий менедж­мент: Навч. посіб. під час підгот. спеціалістів і магістрів із спец. 7-8.050104 «Фінанси» у ВНЗ II-IV рівнів акредитації. - Суми: Довкілля, 2007. - 243 с.

16. Князь С. В., Георгіаді Н. Г., Князь О. В. Фінансовий менеджмент / Національ­ний ун-т «Львівська політехніка». - Л.: Видавництво Національного ун-ту «Львівська політехніка», 2006. - 184 с.

17. Ковалев В. В. Введение в финансовый менеджмент. - М.: «Финансы и ста­тистика», 1999.

18. Ковалева А. М., Лапуста М. Г., Скамай Л. Г. Финансы фирмы. - М.: ИНФРА- М, 2000.

19. Коваленко Л. О., Ремньова Л. М. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник. - Чернігів: ЧДІЕУ, 2001. - 455 с.

20. Колодізєв О. М., Чмутова І. М., Губарева І. О. Фінансовий менеджмент у банках: концептуальні засади, методологія прийняття рішень у банківській сфері: Навч. посібник / Харківський національний економічний ун-т. - Х.: ВД «ІНЖЕК», 2004. - 408 с.

21. Копилюк О. І., Кульчицька Н. С. Фінансовий менеджмент в банку: Навч.- метод. посіб. / Укоопспілка; Львівська комерційна академія. - Л.: Видавництво Львівської комерційної академії, 2005. - 108 с.

22. Котляров С. А. Управление затратами. - СПб.: Питер, 2001.

23. Краснова В. В., Жнякін Б. О. Фінансовий менеджмент підприємства: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. - Донецьк: Альфа-прес, 2005. - 208 с.

24. Любунь О. С., Грушко В. І Фінансовий менеджмент у банку: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. - К.: Видавничий дім «Слово», 2004. - 296 с.

25. Мазур И. И., Шапиро В. Д. Реструктуризация предприятий и компаний. - М.: Экономика, 2001.

26. Мамедов А.

О. Международный финансовый менеджмент в условиях глобаль­ного финансового рынка: монография / В. А. Слепов (ред.). - М.: Магистр,

2007. - 284 с.

27. Мещеряков А. А., Лисяк Л. В. Фінансовий менеджмент у банках: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Дніпропетровська держ. фінансова академія. - Д.: ДДФА, 2005. - 159 с.

28. Миронов М. Г. Финансовый менеджмент. - М.: ГроссМедиа, 2004. - 144 с.

29. Москвин В. А. Кредитование инвестиционных проектов. - М.: Финансы и статистика, 2001.

30. Олійник О. В., Юшко С. В., Нагаєва Г. О. Фінансовий менеджмент: Навч.- метод. посібник для студ. освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст за спец.: 6.050100 «Облік і аудит», 6.060100 «Фінанси» / Харківський національний аграрний ун-т ім. В. В. Докучаєва. - Х.: ХНАУ, 2006. - 158 с.

31. Передерієнко Н. І., Котляревський Я. В., Дем’яненко О. М. Фінансовий менедж­мент: підручник для студ. вищих навч. закл.. - Л.: Українська академія дру­карства, 2008. - 200 с.

32. Поддєрьогін А. М., Білик М. Д., Буряк Л. Д., Невмержицька Н. Ю., Невмер- жицький Я. І. Фінансовий менеджмент: Підручник / Київський національний економічний ун-т / Анатолій Микитович Поддєрьогін (кер. кол. авт. і наук. ред.). - К.: КНЕУ, 2005. - 535 с.

33. Примостка Л. О. Фінансовий менеджмент у банку: Підручник / Київський національний економічний ун-т. - 2-ге вид., доп. і перероб. - К.: КНЕУ, 2004. - 468 с.

34. Савчук В. П. Финансовый менеджмент предприятий. - К.: Максимум, 2001.

35. Савчук В. П., Прилипко С. И., Величко Е. Г. Анализ и разработка инвести­ционных проектов. - К.: Абсолют-В, Эльга, 1999.

36. Савчук Владимир Павлович. Финансовый менеджмент. Практическая энци­клопедия. - 3-е изд. - К.: Companion Group, 2008. - 880 c.

37. Семенов А. Г., Єропутова О. О., Перекрест Т. В., Линенко А. В. Фінансова стратегія в управлінні підприємствами / Класичний приватний ун-т. - К.: КПУ,

2008. - 188 с.

38. Сердюков В. А. Финансовый менеджмент: Учеб. пособие / Российская акаде­мия образования; Московский психолого-социальный ин-т.

- М., 2005. - 172 с.

39. Стоянова Е. С. Финансовый менеджмент: теория и практика. - М.: Перспек­тива, 2001.

40. Финансовый менеджмент: Учебник для вузов / Под ред. проф. Н. Ф. Самсо­нова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.

41. Шевчук О. В., Іванчук Р. М., Бикадорова Н. О., Анисимова Г. С. Фінансовий менеджмент: навч.-метод. посібник для організації самост. роботи студ. та магістрантів екон. спец. / Луганський національний педагогічний ун-т ім. Тараса Шевченка. - Луганськ: Альма-матер, 2008. - 358 с.

42. Шелудько В. М. Фінансовий менеджмент: Підручник. - К.: Знання, 2006. - 439 с.

43. Шеремет А. Д., Ионова А.Ф. Финансы предприятий: менеджмент и анализ: Учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по экон. спец. и направлениям: Учебник для претендентов на получение квалификац. аттестата аудитора / Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. Экономический факультет. - М.: Инфра-М, 2004. - 537 с.

44. Яремко І. Й. Управління капіталом підприємства: економічний і фінансовий інструментарій: Моногр. - Л.: Каменяр, 2006. - 176 с.

45. http://www.bbest.ru/osnfinmng/plandenpotok/postirash/

46. http://www.martynov-ma.ru/page77/index.html

47. http://enbv.narod.ru/text/Econom/finance/litovskih/

48. http://www.leguild.ru/lectures.html

49. http://polbu.ru/litovskih_finmanage/ch14_i.html

50. http://financial-management-ru.ru/fin_t4.html

51. http://www.cfin.ru/finanalysis/lytnev/

52. http://www.ref.by/refs/54/12431/1 .html

<< |
Источник: Базецька Г. І.. Фінансовий менеджмент: конспект лекцій (для студентів 6 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, спеці­альності 7.050107 (7.03050401) «Економіка підприємства» факультету ФПО і ЗН) / Г. І. Базецька; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х.: ХНАМГ,2011. - 254 с.. 2011

Еще по теме СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ: