<<

СПИСОК ДЖЕРЕЛ

1. Конституція України [Текст]: офіц.текст: [прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. із змінами, внесеними Законом України від 8 грудня 2004 р.: станом на 1 січня 2006 р.].

- К.: Мін-во Юстиції України, 2006. - 124 с. - ISBN 966-7630-14-5.

2. Господарський кодекс України [Текст]: офіц.текст: за станом на 20 січня 2007 р. - Х.: Одіссей, 2007. - 240с. - ISBN 966-633-516-6.

3. Бланк, И.А. Основы финансового менеджмента[Текст] / И. А. Бланк. - К.: Ника-Центр, 2002.

4. Буряк, Л.Д. Фінансовий менеджмент у малому бізнесі [Текст]: навч. посібник / Державний вищий навч. заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". - К.: КНЕУ, 2007. - 432 с.

5. Верланов, Ю.Ю. Фінансовий менеджмент [Текст]: навчально- метод. посібник / Миколаївський держ. гуманітарний ун-т ім. Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія". - Миколаїв: Видавництво МДГУ ім. Петра Могили, 2006. - 344 с.

6. Воробьев, Ю.Н. Финансовый менеджмент [Текст]: учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по образоват.-проф. прогр. специалиста, магистра по направлению "Экономика и предпринимательство" / Национальная академия природоохранного и курортного строительства. - Симф.: Таврия, 2007. - 629 с.

7. Герасимчук, З.В., Вахович І.М. Фінансовий менеджмент [Текст]: навч. посібник / Луцький держ. технічний ун- т; Київський національний торговельно-економічний ун-т. - Вид. 2-е, переробл. і доп. - Луцьк: Надстир'я, 2007. - 412 с.

8. Грачев, А.В. Анализ и управление финансовой устойчивостью предприятия [Текст]. - М.: «Финпресс», 2002.

9. Грудзевич, У.Я., Пшик Б.І. Фінансовий менеджмент у банку [Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Національний банк України;

Львівський банківський ін-т. - Л. : ЛБІ НБУ, 2006. - 192 с.

10. Давиденко, Н.М. Фінансовий менеджмент [Текст]: навч. посібник / Академія муніципального управління.

- Ніжин: Аспект-Поліграф, 2007. - 332 с.

11. Єрмошенко М.М., Єрохін С.А., Стороженко О.А., Плужников І.О., Горячева К.С. Фінансовий менеджмент [Текст]: курс лекцій / Національна

академія управління. - К.: НАУ, 2004. - 506 с.

12. Карасева И.М., Ревякина М.А. Финансовый менеджмент [Текст]: учеб. пособие по спец. "Менеджмент организации" / Ю.П. Анискина (ред.). - М.: Омега-Л, 2006. - 335 с.

13. Каратуев, А.Г. Финансовый менеджмент [Текст]. - М.: ИД ФБК- ПРЕСС, 2001.

14. Катан Л.І., Бровко Л.І., Дуброва Н.В., Бондарчук Н.В. Фінансовий менеджмент [Текст]: навч. посіб. під час підгот. спеціалістів і магістрів із спец. 7-8.050104 "Фінанси" у ВНЗ II-IV рівнів акредитації. - Суми : Довкілля, 2007.

- 243 с.

15. Князь С.В., Георгіаді Н.Г., Князь О.В. Фінансовий менеджмент [Текст] / Національний ун-т "Львівська політехніка". - Л.: Видавництво Національного ун-ту "Львівська політехніка", 2006. - 184 с.

16. Ковалев, В.В. Введение в финансовый менеджмент[Текст]. - М.: «Финансы и статистика», 1999.

17. Коваленко Л.О., Ремньова Л.М. Фінансовий менеджмент [Текст]: навч. посібник. - Чернігів : ЧДІЕУ, 2001. - 455 с.

18. Колодізєв О.М., Чмутова І.М., Губарева І.О. Фінансовий менеджмент у банках: концептуальні засади, методологія прийняття рішень у банківській сфері [Текст]: навч. посібник / Харківський національний економічний ун-т. - Х. : ВД "ІНЖЕК", 2004. - 408 с.

19. Копилюк О.І., Кульчицька Н.С. Фінансовий менеджмент в банку [Текст]: навч.-метод. посіб. / Укоопспілка; Львівська комерційна академія.

- Л.: Видавництво Львівської комерційної академії, 2005. - 108 с.

20. Котляров, С.А. Управление затратами. - СПб.: Питер, 2001.

21. Краснова В.В., Жнякін Б.О. Фінансовий менеджмент підприємства [Текст]: навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. - Донецьк: Альфа-прес, 2005.

- 208 с.

22. Любунь О.С., Грушко В.І Фінансовий менеджмент у банку [Текст]: навч. посібник для студ. вищ. навч.

закл. - К.: Видавничий дім "Слово", 2004.

- 296 с.

23. Мамедов А.О. Международный финансовый менеджмент в условиях глобального финансового рынка [Текст]: монография / В. А. Слепов (ред.). - М.: Магистр, 2007. - 284 с.

24. Мещеряков А.А., Лисяк Л.В. Фінансовий менеджмент у банках [Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Дніпропетровська держ. фінансова академія. - Д. : ДДФА, 2005. - 159 с.

25. Миронов, М.Г. Финансовый менеджмент. - М.: ГроссМедиа, 2004.

- 144 с.

26. Олійник О.В., Юшко С.В., Нагаєва Г.О. Фінансовий менеджмент [Текст]: навч.-метод. посібник для студ. освітньо- кваліфікаційного рівня спеціаліст за спец.:6.050100 "Облік і аудит", 6.060100 "Фінанси" / Харківський національний аграрний ун-т ім. В.В.Докучаєва. - Х.: ХНАУ, 2006. - 158с.

27. Передерієнко Н.І., Котляревський Я.В., Дем'яненко О.М. Фінансовий менеджмент [Текст]: підручник для студ. вищих навч. закл. - Л.: Українська академія друкарства, 2008. - 200 с.

28. Поддєрьогін А.М., Білик М.Д., Буряк Л.Д., Невмержицька Н.Ю., Невмержицький Я.І. Фінансовий менеджмент [Текст]: підручник / Київський національний економічний ун-т / Анатолій Микитович Поддєрьогін (кер.кол.авт.і наук.ред.). - К.: КНЕУ, 2005. - 535 с.

29. Савчук В.П., Прилипко С.И., Величко Е.Г. Анализ и разработка инвестиционных проектов. - К.: Абсолют-В, Эльга, 1999.

30. Савчук, В.П. Финансовый менеджмент. Практическая энциклопедия. - 3-е изд. - К.: Companion Group, 2008. - 880 с.

31. Семенов А.Г., Єропутова О.О., Перекрест Т.В., Линенко А.В. Фінансова стратегія в управлінні підприємствами / Класичний приватний ун-т. - К. : КПУ, 2008. - 188 с.

32. Сердюков, В. А. Финансовый менеджмент [Текст]: учеб. пособие / Российская академия образования; Московский психолого-социальный ин-т.

- М., 2005. - 172 с.

33. Самсонов, Н.Ф. Финансовый менеджмент [Текст]: учебник для вузов / Под ред. проф. Н.Ф.Самсонова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.

34. Шевчук О.В., Іванчук Р.М., Бикадорова Н.О., Анисимова Г.С. Фінансовий менеджмент [Текст]: навч.-метод. посібник для організації самост. роботи студ. та магістрантів екон. спец. / Луганський національний педагогічний ун-т ім. Тараса Шевченка - Луганськ: Альма-матер, 2008.

- 358 с.

35. Шелудько, В.М. Фінансовий менеджмент [Текст]: підручник.

- К.: Знання, 2006. - 439 с.

36. Шеремет А.Д., Ионова А.Ф. Финансы предприятий: менеджмент и анализ: учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по экон. спец. и направлениям [Текст]: учебник для претендентов на получение квалификац. аттестата аудитора / Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. Экономический факультет. - М.: Инфра-М, 2004. - 537 с.

37. Яремко, І.Й. Управління капіталом підприємства: економічний і фінансовий інструментарій [Текст]: монографія. - Л.: Каменяр, 2006.

176 с.
38. http://www.bbest.ru/osnfinmng/plandenpotok/postirash/
39. http://www.martynov-ma.ru/page77/index.html
40. http://enbv.narod.ru/text/Econom/finance/litovskih/
41. http://www.leguild.ru/lectures.html
42. http://polbu.ru/litovskih finmanage/ch14 i.html
43. http://financial-management-ru.ru/fin t4.html
44. http://www.cfin.ru/finanalysis/lytnev/
259

<< |
Источник: Базецька Г. І.. Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий менед­жмент» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 - Еко­номіка підприємства (за видами діяльності)) / Г. І. Базецька, В. Г. Федо­рова; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х.: ХНАМГ,2012. - 259 с.. 2012

Еще по теме СПИСОК ДЖЕРЕЛ:

 1. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 2. ЗМІСТ
 3. СПИСОК ДЖЕРЕЛ
 4. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 5. Список використаної літератури
 6. Список використаних джерел
 7. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 8. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 9. Список використаної літератури
 10. Список використаної літератури
 11. Мета, задачі і джерела контролю
 12. Мета, задачі та джерела контролю
 13. Мета, задачі і джерела контролю витрат підприємства