<<

СПИСОК ДЖЕРЕЛ

1. Конституція України [Текст]: офіц.текст: [прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. із змінами, внесеними Законом України від 8 грудня 2004 р.: станом на 1 січня 2006 р.].

- К.: Мін-во Юстиції України, 2006. - 124 с. - ISBN 966-7630-14-5.

2. Господарський кодекс України [Текст]: офіц.текст: за станом на 20 січня 2007 р. - Х.: Одіссей, 2007. - 240с. - ISBN 966-633-516-6.

3. Бланк, И.А. Основы финансового менеджмента[Текст] / И. А. Бланк. - К.: Ника-Центр, 2002.

4. Буряк, Л.Д. Фінансовий менеджмент у малому бізнесі [Текст]: навч. посібник / Державний вищий навч. заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". - К.: КНЕУ, 2007. - 432 с.

5. Верланов, Ю.Ю. Фінансовий менеджмент [Текст]: навчально- метод. посібник / Миколаївський держ. гуманітарний ун-т ім. Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія". - Миколаїв: Видавництво МДГУ ім. Петра Могили, 2006. - 344 с.

6. Воробьев, Ю.Н. Финансовый менеджмент [Текст]: учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по образоват.-проф. прогр. специалиста, магистра по направлению "Экономика и предпринимательство" / Национальная академия природоохранного и курортного строительства. - Симф.: Таврия, 2007. - 629 с.

7. Герасимчук, З.В., Вахович І.М. Фінансовий менеджмент [Текст]: навч. посібник / Луцький держ. технічний ун- т; Київський національний торговельно-економічний ун-т. - Вид. 2-е, переробл. і доп. - Луцьк: Надстир'я, 2007. - 412 с.

8. Грачев, А.В. Анализ и управление финансовой устойчивостью предприятия [Текст]. - М.: «Финпресс», 2002.

9. Грудзевич, У.Я., Пшик Б.І. Фінансовий менеджмент у банку [Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Національний банк України;

Львівський банківський ін-т. - Л. : ЛБІ НБУ, 2006. - 192 с.

10. Давиденко, Н.М. Фінансовий менеджмент [Текст]: навч.

посібник / Академія муніципального управління. - Ніжин: Аспект-Поліграф, 2007. - 332 с.

11. Єрмошенко М.М., Єрохін С.А., Стороженко О.А., Плужников І.О., Горячева К.С. Фінансовий менеджмент [Текст]: курс лекцій / Національна

академія управління. - К.: НАУ, 2004. - 506 с.

12. Карасева И.М., Ревякина М.А. Финансовый менеджмент [Текст]: учеб. пособие по спец. "Менеджмент организации" / Ю.П. Анискина (ред.). - М.: Омега-Л, 2006. - 335 с.

13. Каратуев, А.Г. Финансовый менеджмент [Текст]. - М.: ИД ФБК- ПРЕСС, 2001.

14. Катан Л.І., Бровко Л.І., Дуброва Н.В., Бондарчук Н.В. Фінансовий менеджмент [Текст]: навч. посіб. під час підгот. спеціалістів і магістрів із спец. 7-8.050104 "Фінанси" у ВНЗ II-IV рівнів акредитації. - Суми : Довкілля, 2007.

- 243 с.

15. Князь С.В., Георгіаді Н.Г., Князь О.В. Фінансовий менеджмент [Текст] / Національний ун-т "Львівська політехніка". - Л.: Видавництво Національного ун-ту "Львівська політехніка", 2006. - 184 с.

16. Ковалев, В.В. Введение в финансовый менеджмент[Текст]. - М.: «Финансы и статистика», 1999.

17. Коваленко Л.О., Ремньова Л.М. Фінансовий менеджмент [Текст]: навч. посібник. - Чернігів : ЧДІЕУ, 2001. - 455 с.

18. Колодізєв О.М., Чмутова І.М., Губарева І.О. Фінансовий менеджмент у банках: концептуальні засади, методологія прийняття рішень у банківській сфері [Текст]: навч. посібник / Харківський національний економічний ун-т. - Х. : ВД "ІНЖЕК", 2004. - 408 с.

19. Копилюк О.І., Кульчицька Н.С. Фінансовий менеджмент в банку [Текст]: навч.-метод. посіб. / Укоопспілка; Львівська комерційна академія.

- Л.: Видавництво Львівської комерційної академії, 2005. - 108 с.

20. Котляров, С.А. Управление затратами. - СПб.: Питер, 2001.

21. Краснова В.В., Жнякін Б.О. Фінансовий менеджмент підприємства [Текст]: навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. - Донецьк: Альфа-прес, 2005.

- 208 с.

22. Любунь О.С., Грушко В.І Фінансовий менеджмент у банку [Текст]: навч.

посібник для студ. вищ. навч. закл. - К.: Видавничий дім "Слово", 2004.

- 296 с.

23. Мамедов А.О. Международный финансовый менеджмент в условиях глобального финансового рынка [Текст]: монография / В. А. Слепов (ред.). - М.: Магистр, 2007. - 284 с.

24. Мещеряков А.А., Лисяк Л.В. Фінансовий менеджмент у банках [Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Дніпропетровська держ. фінансова академія. - Д. : ДДФА, 2005. - 159 с.

25. Миронов, М.Г. Финансовый менеджмент. - М.: ГроссМедиа, 2004.

- 144 с.

26. Олійник О.В., Юшко С.В., Нагаєва Г.О. Фінансовий менеджмент [Текст]: навч.-метод. посібник для студ. освітньо- кваліфікаційного рівня спеціаліст за спец.:6.050100 "Облік і аудит", 6.060100 "Фінанси" / Харківський національний аграрний ун-т ім. В.В.Докучаєва. - Х.: ХНАУ, 2006. - 158с.

27. Передерієнко Н.І., Котляревський Я.В., Дем'яненко О.М. Фінансовий менеджмент [Текст]: підручник для студ. вищих навч. закл. - Л.: Українська академія друкарства, 2008. - 200 с.

28. Поддєрьогін А.М., Білик М.Д., Буряк Л.Д., Невмержицька Н.Ю., Невмержицький Я.І. Фінансовий менеджмент [Текст]: підручник / Київський національний економічний ун-т / Анатолій Микитович Поддєрьогін (кер.кол.авт.і наук.ред.). - К.: КНЕУ, 2005. - 535 с.

29. Савчук В.П., Прилипко С.И., Величко Е.Г. Анализ и разработка инвестиционных проектов. - К.: Абсолют-В, Эльга, 1999.

30. Савчук, В.П. Финансовый менеджмент. Практическая энциклопедия. - 3-е изд. - К.: Companion Group, 2008. - 880 с.

31. Семенов А.Г., Єропутова О.О., Перекрест Т.В., Линенко А.В. Фінансова стратегія в управлінні підприємствами / Класичний приватний ун-т. - К. : КПУ, 2008. - 188 с.

32. Сердюков, В. А. Финансовый менеджмент [Текст]: учеб. пособие / Российская академия образования; Московский психолого-социальный ин-т.

- М., 2005. - 172 с.

33. Самсонов, Н.Ф. Финансовый менеджмент [Текст]: учебник для вузов / Под ред. проф. Н.Ф.Самсонова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.

34. Шевчук О.В., Іванчук Р.М., Бикадорова Н.О., Анисимова Г.С.

Фінансовий менеджмент [Текст]: навч.-метод. посібник для організації самост. роботи студ. та магістрантів екон. спец. / Луганський національний педагогічний ун-т ім. Тараса Шевченка - Луганськ: Альма-матер, 2008.

- 358 с.

35. Шелудько, В.М. Фінансовий менеджмент [Текст]: підручник.

- К.: Знання, 2006. - 439 с.

36. Шеремет А.Д., Ионова А.Ф. Финансы предприятий: менеджмент и анализ: учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по экон. спец. и направлениям [Текст]: учебник для претендентов на получение квалификац. аттестата аудитора / Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. Экономический факультет. - М.: Инфра-М, 2004. - 537 с.

37. Яремко, І.Й. Управління капіталом підприємства: економічний і фінансовий інструментарій [Текст]: монографія. - Л.: Каменяр, 2006.

176 с.
38. http://www.bbest.ru/osnfinmng/plandenpotok/postirash/
39. http://www.martynov-ma.ru/page77/index.html
40. http://enbv.narod.ru/text/Econom/finance/litovskih/
41. http://www.leguild.ru/lectures.html
42. http://polbu.ru/litovskih finmanage/ch14 i.html
43. http://financial-management-ru.ru/fin t4.html
44. http://www.cfin.ru/finanalysis/lytnev/
259

<< |
Источник: Базецька Г. І.. Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий менед­жмент» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 - Еко­номіка підприємства (за видами діяльності)) / Г. І. Базецька, В. Г. Федо­рова; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х.: ХНАМГ,2012. - 259 с.. 2012

Еще по теме СПИСОК ДЖЕРЕЛ: