<<
>>

СИСТЕМА ФІНАНСОВИХ ПЛАНІВ ПІДПРИЄМСТВА

У ринкових умовах немає єдиних вимог щодо змісту, форми та видів фінансових планів, які розробляють підприємства. Тому на кожному з них можуть бути свої особ-

ливості в фінансовому плануванні [4, с.440].

Але до найбільш поширених видів фінан­сових планів можна віднести:

- план доходів і витрат підприємства;

- план надходжень і витрат коштів;

- плановий баланс;

- баланс доходів і витрат;

- платіжний календар.

План доходів і витрат підприємства — один з основних видів фінансових планів, який формується на першому етапі планування та слугує вихідною базою розробки інших видів фінансового плану.

Метою розробки цього плану є визначення суми чистого прибутку підприємства. У процесі розробки цього плану повинен бути забезпечений чіткий взаємозв’язок плано­вих показників доходів від реалізації продукції, витрат, податкових платежів, оподатко­вуваного й чистого прибутку підприємства [5, с.237].

У найбільш загальному вигляді форма плану доходів та витрат підприємства зобра­жена у табл. 3.2.

Таблиця 3.2

План доходів та витрат підприємства

bgcolor=white>

з/п

Показники План на 2007 р. Прогноз
Ква ртали За

рік

2008 р. 2009 р. 2010 р.
І II Ш rv
1 Дохід (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг
2 Податкові платежі та відрахування з доходу
3 Чистий дохід від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг
4 Собівартість продукції, товарів, робіт, послуг
5 Інші операційні доходи
6 Доходи від фінансової, інвестиційної та іншої діяльності
7 Витрати від фінансової, інвестиційної та іншої діяльності
8 Прибуток до оподаткування
9 Податки на прибуток
10 Чистий прибуток

План надходжень і витрат коштів — відображає результати прогнозування грошових потоків підприємства.

Метою розробки цього плану є забезпечення постійної платос­проможності підприємства на всіх етапах планового періоду. З огляду на важливу роль показників цього плану в запобіганні загрозі банкрутства підприємства, вони розрахо­вуються в розрізі кварталів, а в рамках майбутнього кварталу — у помісячній розбивці (одержуючи подальшу деталізацію у платіжному календарі) [5, с.240].

У загальному вигляді форма плану надходжень і витрат коштів зображена у табл. 3.3.

Для більш детального обгрунтування планових обсягів надходжень і витрат коштів їх потоки прогнозуються за видами господарської діяльності підприємства: операційної, інвестиційної, фінансової. Така деталізація розрахунків є одночасно основою визна­чення чистого грошового потоку за кожним із цих видів діяльності та підприємства в цілому [5, с.241].

Показники Квартали Разом за рік
І П Ш rv
1. Залишок коштів на початок періоду
2. Надходження коштів - усього,
в тому числі:
- за рахунок реалізації продукції
- за рахунок реалізації майна
- за рахунок інкасації дебіторської заборгованості минулого періоду
- за рахунок наданих кредитів
- за рахунок інших джерел
3. Витрати коштів - усього,
в тому числі:
- на придбання сировини, матеріалів і товарів
- на поточні витрати, що входять до складу витрат (крім амортизації)
- на сплату відсотків
- на повернення основної суми боргу за раніше отриманими кредитами
- на виплату дивідендів, відсотків і премій за рахунок прибутку
- на інші цілі
4. Залишок коштів на кінець періоду
Таблиця 3.3

План надходжень і витрат грошових коштів [5, с. 240]
План надходжень і витрат грошових коштів за основними видами діяльності

Форма плану надходжень і витрат коштів за основними видами діяльності показана у табл. 3.4.

bgcolor=white>
Надходження Витрати
Джерело надходження Сума Напрямки витрат Сума
1. 2. 3. 4.
І. One раційна діяльність
1. Реалізація продукції, товарів, робіт, послуг 1. Придбання сировини, матеріалів, товарів
2. Інкасація дебіторської заборгованості минулого періоду 2. Поточні витрати, що входять до складу собівартості продукції (без суми сплати відсот­ків за кредит й амортизаційних відрахувань)
3. Інші джерела 3. Сплата податків з операційної діяльності
4. Інші напрямки витрат
Загальне надходження коштів за операційною діяльністю Загальна витрата коштів за операційною діяльністю
II. Інвестиційна діяльність
1. Продаж матеріальних, нематеріальних і фінансових активів 1. Витрати коштів на здійснення реального інвестування
2. Сума відсотків (дивідендів) за цінними паперами, паями 2. Витрати коштів на здійснення фінансового інвестування
3. Інші джерела 3. Сплата відсотків за інвестиційною діяльністю
4. Інші напрямки витрат
Загальне надходження коштів за інвестиційною діяльністю Загальна витрата коштів за інвестиційною діяльність
III. Фінансова діяльність
1. Додаткова емісія акцій 1. Погашення зобов’язань з отриманих кредитів і позик
Таблиця 3.4Продовження таблиці 3.4
1. 2. 3. 4.
2. Емісія облігацій 2. Погашення облігацій
3. Кредити і позики отримані 3. Викуп акцій
4. Інші джерела 4. Сплата податків з фінансової діяльності
5. Інші витрати
Загальне надходження коштів за фінансовою діяльністю Загальна витрата коштів за фінансовою діяльністю
Усього надходжень Усього витрат

Плановий баланс — один із основних видів фінансового плану, який відображає про­гноз складу і структури активів, які використовуються. На основі балансового плану можна оцінити платоспроможність, фінансову стійкість підприємства в перспективі. Оскільки плановий баланс відображає фінансовий стан на кінець планового періоду, то в разі отримання незадовільних показників необхідно корегувати план в цілому. Цей процес буде тривати до тих пір, поки не буде досягнуто очікуваного результату. Можна зробити висновок, що плановий баланс — це важливий документ, який фіксує якість усієї попередньої планової роботи. При розробці планового балансу використовується укрупнена схема статей балансу підприємства.

Структура планового балансу наведена в табл. 3.5.

Таблиця 3.5

Плановий баланс [на основі 4, с.442]

з/п

Статті балансу На кінець звітного періоду На кінець планового періоду
1. Нематеріальні активи
2. Основні засоби
3. Довгострокові фінансові інвестиції
4. Запаси
5. Дебіторська заборгованість
6. Грошові кошти
7. Інші активи
Всього - активи
1. Власний капітал
2. Довготермінові зобов’язання
3. Короткотермінові кредити банку
4. Кредиторська заборгованість
5. Інші пасиви
Всього - пасиви

Перелік статей балансу може тією чи іншою мірою деталізувати форму балансу. Це залежить від особливостей діяльності і зацікавленості підприємств.

Розглянемо приклад формування прогнозного балансу підприємства. При умові роз­ширення обсягів діяльності підприємства доцільно з’ясувати його потребу в необхідних обсягах внутрішнього та зовнішнього фінансування. Таку потребу можна визначити на основі формування прогнозного балансу підприємства.

Прогнозний баланс спрямований на визначення потреби підприємства у фінансових ресурсах. Основні вихідні дані при формуванні прогнозного балансу — це прогноз про­дажу і відповідних витрат.

Розрахунок прогнозу потреби у фінансуванні такий [7, с.350; 1, с.90]:

1) складання прогнозу продажів;

2) складання прогнозу змінних витрат;

3) складання прогнозу інвестицій в основні і оборотні активи, які необхідні для до­сягнення планового обсягу продажу;

4) розрахунок потреби у зовнішньому фінансуванні;

5) коригування прогнозного балансу.

Прогноз продажів здійснюють маркетологи, на основі чого фінансисти розрахову­ють конкретні кількісні показники необхідних фінансових ресурсів та капіталу.

Найбільш простим методом формування прогнозного балансу є “метод процента від продажів” (1-ша модифікація) та “методформули” (2-га модифікація).

Всі розрахунки здійснюють на основі п’яти аспектів:

1) оборотні активи і поточні зобов’язання при зростанні обсягу продажу на певний відсоток збільшуються в середньому на стільки ж відсотків;

2) темпи збільшення вартості основних засобів розраховуються з врахуванням відсот­ка зміни виручки та наявності основних засобів на початок періоду прогнозуван­ня, рівня фізичного і морального спрацювання засобів виробництва;

3) довготермінові зобов’язання і статутний капітал беруться в прогноз незмінними;

4) нерозподілений прибуток прогнозується з врахуванням норми розподілу чистого прибутку на дивіденди і чистої рентабельності продажу;

5) розраховується, скільки пасивів не вистачає, щоб покрити необхідні активи паси­вами - це і є потреба у додатковому зовнішньому фінансуванні.

Задругою модифікацією — „методом формули”, потреба в додатковому зовнішньому фінансуванні розраховується [1, с.91 ]:


де: ПДЗФ — потреба в додатковому зовнішньому фінансуванні;

А — активи звітного балансу, що підлягають зміні;

П — пасиви звітного балансу, що підлягають зміні;

ТПВ — темп приросту виручки;

ЧПфтт , д — чистий прибуток та дивіденди звітного періоду відповідно; Вфтіг, в - виручка звітного періоду та прогнозна виручка відповідно. Згідно з формулою потреба у зовнішньому фінансуванні зростає при:

- збільшенні темпів приросту виручки;

- значній сумі оборотних активів підприємства;

- значній сумі основних засобів;

- низькому рівні рентабельності продажу;

- низькій нормі розподілу чистого прибутку на дивіденди.

Приклад. На підприємстві планують рентабельність продажу на рівні 3% і 50-відсот- кову норму розподілу чистого прибутку на дивіденди. Фактична виручка від реалізації - 10 млн. грн., прогнозована — 12 млн. грн. (темпи приросту складають 20%). Розрахува­ти потребу в додатковому зовнішньому фінансуванні.

Складемо прогнозний баланс на основі звітного за “методом процента від продажів” (табл. 3.6):

Таблиця 3.6

Прогнозний баланс підприємства (млн. грн.)

Показники Звітний період Плановий період
Актив
Поточні активи 2,0

(20% виручки)

2,0+2,0x0,2=2,4 або

(12,0x0,2=2,4)

Основні активи 1,0

(10% виручки)

1,0+1,0x0,2= 1,2 або

(12,0x0,1=1,2) •

Баланс 3,0 3,6
Пасив
1,0+1,0x0,2=1,2
Поточні зобов’язання або
(10% виручки) (12,0x0,1=1,2)
Довготермінові зобов’язання 0,5 0,5
Статутний капітал 0,5 0,5
Нерозподілений прибуток 1,0 1,0+ 12,0x0,03-12,0x0,03x0,5=1,18
Баланс 3,0 3,38


Згідно з формулою


Висновок: щоб забезпечити прогнозний обсяг продажів, необхідні нові капіталовкла­дення в с,ушЗ,6-3,38 = 0,22млн.грн. При цьому приріст оборотних активів складає 0,4 млн.грн. (2,4 — 2,0), приріст основного капіталу — 0,2 шн.грн., приріст поточних зо­бов’язань — 0,2 млн. грн. (1,2— 1,0) і приріст нерозподіленого прибутку (0,18млн. грн.). При цьому приріст пасивів не в змозі покрити зростання активного капіталу. Утво­рюється дефіцит коштів на суму 3,6 - 3,38 = 0,22 млн.грн., що і становить потребу в додатковому зовнішньому фінансуванні.

Фінансовий план у формі балансу доходів і витрат найбільш поширений у плановій практиці. Головне завдання цього плану — визначити всі доходи і надходження коштів та всі витрати і відрахування. А потім на цій основі визначається або дефіцит фінансо­вих ресурсів, або їх надлишок. У першому випадку підприємство розробляє заходи щодо пошуку джерел фінансування, а в другому — поповнює резерви. До балансу доходів і витрат розробляється допоміжний документ - перевірочна таблиця. Основне призна-

чення цієї таблиці - пов'язати заплановані витрати з конкретними джерелами фінансу­вання.

Баланс доходів та витрат і перевірочна таблиця представлені в таблицях 3.7 і 3.8.

Таблиця 3.7

Баланс доходів і витрат

Статті балансу Сума
з/п
1. Доходи і надходження коштів
1. Прибуток від операційної діяльності
2. Прибуток від фінансової діяльності
3. Прибуток від інвестиційної діяльності
4. Прибуток від іншої звичайної діяльності
5. Прибуток від надзвичайних подій
6. Амортизаційні відрахування
7. Цільове фінансування та надходження з бюджету
8. Цільове фінансування і надходження з позабюджетних фондів
9. Довгострокові кредити
10. Довгострокові фінансові позики
11. Доходи від емісії акції
12. Короткотермінові кредити банків
13. Спонсорська допомога
14. Інші надходження
Всього надходжень і прибутків
П. Витрати і відрахування
1. Податок на прибуток
2. Податок на землю
3. Податок на транспортні засоби
4. Капітальні вкладення
5. Довгострокові фінансові інвестиції
6. Поповнення оборотних коштів
7. Погашення довготермінових позик
8. Погашення довготермінових кредитів
9. Виплата дивідендів
10. Відрахування в резервний фонд
11. Відрахування у фонди стимулювання і розвитку
12. Інші виплати
1 Всього витрат і відрахувань

Платіжний календар є одним з основних оперативних фінансових планів. Його при­значення, як уже зазначалось, полягає у синхронізації вхідних і вихідних грошових по­токів та визначення пріоритетності платежів. Тобто це фактично графік надходжень грошових коштів на підприємство та їх витрат.

Використання такого платіжного календаря дозволяє визначити майбутні потреби в грошових коштах та заздалегідь думати про джерела їх надходження.

За допомогою платіжного календаря здійснюється постійний контроль за платос­проможністю підприємства.

Немає єдиних підходів до розробки платіжного календаря. Деякі підприємства роз­робляють загальний платіжний календар по підприємству в цілому, інші - розробляють окремо по видах діяльності, центрах відповідальності тощо.

Можна виділити такі основні види бюджетів, що відображають рух грошових коштів:

- календар реалізації продукції, товарів, робіт, послуг;

- податковий платіжний календар;

І

- платіжний календар за розрахунками з постачальниками;

Таблиця 3.8


- календар погашення дебіторської заборгованості;

- платіжний календар з обслуговування кредиту;

- календар виплат заробітної плати;

1

- платіжний календар по підприємству в цілому.

В основному платіжний календар розробляється на майбутній квартал з розбивкою на місяці або на майбутній місяць з розбивкою на декади, а в разі потреби — на тиждень з розбивкою на дні.

Зразок платіжного календаря подано в табл. 3.9.

Платіжний календар за____________ місяць________ року

Кожен з планів, які розглядаються в цьому розділі, відображає той чи інший фінан­совий аспект господарської діяльності підприємства. В різних варіантах ці планові до­кументи застосовуються у практиці фінансового управління.

з/п

Статті Разом за місяць В т.ч. по декадах
І II ЦІ
Графік виплат коштів
1. Платежі в бюджет - всього, в тому числі:

податок на додану вартість податок на прибуток податок на землю

податок із власників транспортних засобів інші податки і збори

2. Внески в пенсійний фонд
3. Внески у соц.страх.
4. Відрахування в інші позабюджетні фонди
5. Невідкладні потреби підприємства
6. Заробітна плата і прирівняні до неї платежі
7. Оплата простроченої кредиторської заборгованості
8. Оплата рахунків за товарно-матеріальні цінності
9. Оплата рахунків підрядників
10. Погашення термінових позик банку
11. Погашення прострочених позик банку
12. Сплата відсотків за кредит
13. Орендна плата
14. Авансові платежі
15. Інші платежі, всього, в тому числі:
Разом виплат
Графік надходження коштів
1. Залишок коштів на рахунках в банку і в касі підприємства
2. Виручка від реалізації продукції, робіт, послуг від основної діяльності
3. Виручка від реалізації основних фондів, залишків товарно- матеріальних цінностей
4. Надходження простроченої дебіторської заборгованості
5. Отримані кредити
6. Аванси від покупців і замовників
7. Надходження від оренди
8. Надходження на безповоротній основі
9. Цільові надходження
10. Інші надходження коштів - всього, в тому числі:
Разом надходжень
Перевищення надходжень над витратами
Перевищення витрат над надходженнями
Залишок коштів на кінець року
Таблиця 3.9<< | >>
Источник: Герасимчук Зоряна Вікторівна, Вахович Ірина Михайлівна. ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ Навчальний посібник Видання друге, перероблене і доповнене Луцьк Волинське обласне редакційно-видавниче підприємство “Надстир’я” (державне) 2007. 2007
Помощь с написанием учебных работ

Еще по теме СИСТЕМА ФІНАНСОВИХ ПЛАНІВ ПІДПРИЄМСТВА:

 1. Фінансове планування на підприємствах
 2. Управління бюджетним процесом на підприємствах
 3. Процес управління грошовими потоками підприємства
 4. Розробка бюджетів структурних підрозділів підприємства
 5. Управління фінансовою санацією підприємства
 6. Реструктуризація підприємства в системі антикризового фінансового управління
 7. Методи оптимізації грошових потоків підприємства
 8. Політика управління активами підприємства
 9. Розробка бюджетів структурних підрозділів підприємства
 10. Управління фінансовою санацією підприємства
 11. Реструктуризація підприємства в системі антикризового фінансового управління
 12. Вимоги до інформаційного забезпечення фінансового менеджменту
 13. 4.2. Основи організації фінансів суб’єктів підприємництва (підприємств) реального сектору економіки
 14. СИСТЕМА ФІНАНСОВИХ ПЛАНІВ ПІДПРИЄМСТВА
 15. ЗаСаДИ ВНУТРІШНЬОГО ФІНВНСОВОГО КОНТРОЛЮ ПІДПРИЄМСТВА