<<
>>

Розробка бюджетів структурних підрозділів підприємства

Дієвість бюджетування в практиці планування значною мірою залежить від організації цього процесу. Необхідно чітко визначитися з процедурою пла­нових робіт, включаючи встановлення порядку формування бюджетів, відпо­відальних виконавців і їхніх повноважень, термінів початку і завершення робіт, форм надання інформації.

Загальну структурно-логічну схему бюджетування пред­ставлено на рис. 11.2.

Рис. 11.2 - Структурно-логічна схема бюджетування

За вибором підприємства бюджетування може здійснюватися за двома схемами. Перша передбачає, що робота зі складання бюджетів починається «зверху», а потім деталізовані показники доводяться до всіх підрозділів фірми і включаються до складу їхніх бюджетів.

За другою схемою робота над складанням бюджетів починається «знизу» з наступним їх зведенням на рівні фірми. Може бути змішаний варіант, який включає елементи двох попередніх схем.

Вибір схеми розробки бюджетів залежить від розмірів фірми і її органі­заційної структури. На великих фірмах вище керівництво, як правило, визначає загальний напрямок розвитку фірми, а саме: обсяги виробництва і прибутку, на­прями і структуру капіталовкладень, а також встановлює обмеження у вигляді лімітів. Такий підхід до планування значно розширює самостійність підрозділів і має підтверджуватися відповідальністю і матеріальною зацікавленістю в резуль­татах своєї діяльності.

Складання бюджетів - це поточний процес, в якому необхідно постійно здійснювати координацію бюджетів різних підрозділів.

З цієї таблиці видно, що бюджет структурного підрозділу - це розгорнута характеристика фінансування всіх витрат, пов’язаних з виробничою діяльністю, виконанням інших функцій. За кожного виду витрат (оплата праці, матеріальні витрати та ін.) складається свій бюджет, більш деталізований.

Наприклад, бюджет з оплати праці містить розрахунки оплати праці за категоріями працівників, за видами виплат, за термінами виплат, за нарахуваннями на заробітну плату.

Фактором якості розробки бюджету є наявність обґрунтованих норм і нормативів, наприклад, норм витрат матеріалів, трудових витрат, нормативів відрахувань до спеціальних фондів тощо.

Затверджені бюджети є обґрунтуванням для виділення структурним під­розділам обсягів фінансування. Таким чином, помісячне планування бюджетів структурних підрозділів дає більш точні показники обсягів і структури витрат, ніж нині діюча система бухгалтерського обліку. В межах затверджених місячних бюджетів структурним підрозділам буде надана більша самостійність у витратах

і економії за бюджетом фонду оплати праці, що підвищить матеріальну зацікав­леність працівників у виконанні планових завдань. До переваг бюджетування відносять також мінімізацію кількості контрольних параметрів, що приводить до скорочення невиробничих витрат робочого часу працівників економічних служб.

Таким чином, бюджетування доповнює загальну систему фінансового пла­нування на підприємстві і дає можливість спрямовувати діяльність всіх підроз­ділів на досягнення запланованого рівня дохідності.

За допомогою фінансового планування підприємство втілює розроблені стратегічні завдання у форму конкретних фінансових показників, виявляє внут­рішні резерви збільшення доходів і способи їх мобілізації, обґрунтовує фінансові взаємовідносини з бюджетом, банками та іншими суб’єктами господарювання.

Система фінансового планування охоплює: фінансове прогнозування, по­точне планування, бюджетування та оперативне фінансове планування. Якщо фінансове прогнозування - це розробка ймовірних шляхів розвитку фінансів підприємства, альтернатив реалізації фінансової стратегії, то поточне фінансове планування конкретизує прогнози і втілює їх у показники доходів та витрат і забезпечує досягнення фінансової стійкості підприємства.

Бюджетування - це ефективний спосіб планування діяльності структурних підрозділів підприємства, за допомогою якого доводяться показники витрат та джерел їх покриття.

Оперативне фінансове планування розглядається як процес синхронізації у часі грошових надходжень та витрат, визначення послідовності здійснення всіх розрахунків та забезпечення платоспроможності підприємства.

До методів планування відносять: балансовий, розрахунково-аналітичний, нормативний, коефіцієнтний, економіко-математичні методи. Вибір методу пла­нування залежить від тривалості планового періоду, цілей і завдань плану, квалі­фікації управлінців, наявності технічних засобів і програмних продуктів.

Підприємства розробляють такі види фінансових планів: план фінансових результатів, плановий баланс, баланс доходів і витрат, план грошових потоків,

платіжний календар. У плановій практиці зарубіжних корпорацій широко вико­ристовується система бюджетів, які можна об’єднати в такі групи: кошторис доходів і витрат, кошторис капітальних витрат, касовий бюджет, балансовий кошторис.

Внутрішньофірмове фінансове планування базується на системі взаємопо­в’язаних бюджетів, що включає бюджети окремих операцій, бюджети структур­них підрозділів та зведений бюджет по підприємству.

Організація складання бюджетів структурних підрозділів передбачає: ви­значення структури бюджетів; формування бюджетів; узгодження, затвердження та контроль за їх виконанням; призначення відповідальних за формування і ви­конання бюджетів. Залежно від розмірів фірми, її організаційної структури за­стосовуються різні схеми складання бюджетів: «зверху-вниз», «знизу-вгору» та змішана.

Бюджет структурного підрозділу - це розгорнута характеристика фінан­сування всіх витрат, пов’язаних з виробничою діяльністю, виконанням інших функцій. Він доповнюється бюджетами, які більш деталізовано розкривають склад за кожним видом витрат.

Контрольні запитання

1. Зміст, задачі та методи фінансового планування на підприємствах.

2. Охарактеризуйте нормативний метод планування.

3. Охарактеризуйте метод коефіцієнтів.

4. Охарактеризуйте балансовий метод.

5. Поясність процес побудови моделей, які дозволяють структурувати та іденти­фікувати взаємозв’язок між показниками, що характеризують фінансову діяль­ність підприємства: дескриптивні, предикативні та нормативні моделі.

6. Фінансовий план та порядок його складання.

7. Значення та зміст оперативного фінансового плану.

8. Охарактеризуйте бюджетнування на підприємстві.

<< | >>
Источник: Базецька Г. І.. Фінансовий менеджмент: конспект лекцій (для студентів 6 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, спеці­альності 7.050107 (7.03050401) «Економіка підприємства» факультету ФПО і ЗН) / Г. І. Базецька; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х.: ХНАМГ,2011. - 254 с.. 2011

Еще по теме Розробка бюджетів структурних підрозділів підприємства: