<<
>>

Ризики у фінансово-господарській діяльності суб’єктів господарювання. Умови виникнення ризиків

Адекватність та ефективність моделі фінансового менеджменту на під­приємстві потребам ринкового середовища передбачає органічну інтеграцію до структури такої моделі функціонально-організаційного блоку, на який буде по­кладено завдання управління сукупністю ризиків, що виникають у процесі здій­снення операційної, інвестиційної та фінансової діяльності суб’єктом господа­рювання, при цьому управління такими ризиками спрямоване, перш за все, на забезпечення стабільності фінансово-господарської діяльності суб’єкта госпо­дарювання, а також підтримання належного рівня його конкурентоспроможності у короткостроковій та довгостроковій перспективах, досягнення таких цілей можливе за умови виконання наступних вимог, зокрема:

1) належне обґрунтування управлінських фінансових рішень та оцінка рівня ризику, який пов’язаний із виконанням таких рішень;

2) визначення та аналізу взаємозв’язку між ідентифікованим ризиком та іншими параметрами фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання;

3) обґрунтування доцільності прийняття ризику та розрахунок максимальної величини утримання ризику;

4) пошук методів нейтралізації ризику та оцінки їх ефективності для кожної окремої господарської операції та/або їх сукупності і, нарешті;

5) забезпечення уникнення, покриття або ж перерозподілу ризиків підприєм­ницької діяльності суб’єкта господарювання у просторі та часі.

Зважаючи на той факт, що джерелом усієї сукупності ризиків, що форму­ються в результаті здійснення операційної, інвестиційної та фінансової діяльності суб’єктом господарювання, являється будь-яке управлінське фінансове рішення щодо тієї чи іншої господарської операції, яка здійснюється в рамках згаданих вище напрямків діяльності підприємства, управління ризиками є об’єктивною необхідністю та обов’язковою умовою ефективності моделі фінансового менедж­менту на підприємстві.

У свою чергу, ефективність та результативність моделі управління фінансовими ризиками підприємства в ринкових умовах господарю­вання безпосередньо залежить від рівня адекватності фінансово-математичного, інформаційно-методологічного, а також нормативно-правового забезпечення такої моделі. при цьому, у якості забезпечення потреб моделі управління фінансовими ризиками необхідно розуміти сукупність інформаційних каналів, механізмів та форм первинного зведення, узагальнення та обробки фінансової інформації з метою покриття потреб виявлення, ідентифікації, оцінки та нейтралізації фінан­сових ризиків в операційній, інвестиційній та фінансовій діяльності суб’єкта господарювання.

Здійснення підприємницької діяльності, при цьому не залежно, чи здій­снюються господарські операції суб’єкта господарювання в рамках операційної, або інвестиційної, або ж фінансової діяльності нерозривно пов’язано із таким явищем як невизначеність, тобто не можливості спрогнозувати майбутність на­слідки здійснення тієї чи іншої господарської операції із 100-відсотковою до­стовірністю. Однак це не є підставою для відмови від зорієнтованих на перс­пективу напрямків управління фінансами суб’єктів господарювання, при цьому слід чітко усвідомлювати, що, наприклад, планування та прогнозування є об’єк­тивною необхідністю побудови ефективної моделі фінансового менеджменту на підприємстві, оскільки наявність ефекту невизначеності та її вплив на форму­вання сценарію фінансово-господарської діяльності підприємства не означає, що суб’єктам господарювання не доцільно здійснювати її планування та прогнозу­

вання на майбутні періоди.

Невизначеність при здійсненні господарських операцій суб’єктом госпо­дарювання в раках операційної, інвестиційної та фінансової діяльності свідчить про наявність ймовірності відхилення кінцевого результату від очікуваної вели­чини, при цьому таке відхилення може мати як позитивний, так і негативний ефект. У свою чергу, ймовірність виникнення будь-яких відхилень, незалежно від того, позитивні чи негативні це відхилення, від очікуваного рівня фінансових показників прийнято визначати як ризик, що дозволяє стверджувати, що неви­значеність, притаманна реалізації тих чи інших господарських операцій суб’єкта господарювання, формує його сукупний ризик, який, у свою чергу, складається із сукупності окремих видів ризиків.

Існування невизначеності при прийнятті управлінських фінансових рішень, а також ризику, що пов’язаний із їх виконанням, постає об’єктивна проблема формування адекватної системи виявлення, ідентифікації, оцінки та нейтралізації відповідних ризиків реалізації операційної, інвестиційної та фінансової діяльності суб’єкта господарювання - моделі управління ризиками (Risk Management Model), у тому числі фінансовими. У той же час, ефективність моделі управління ризи­ками суб’ єкта господарювання передбачає чітке усвідомлення основних функці­онально-організаційних питань, пов’язаних із практичним провадженням такої модель, у тому числі:

- класифікація основних ризиків підприємства, пов’язаних із здійсненням його операційної, інвестиційної та фінансової діяльності;

- структурування сукупного ризику суб’єкта господарювання;

- ідентифікація основних фінансово-математичних моделей та методів кіль­кісної оцінки рівня ризику, а також обґрунтування доцільності використання окремих фінансових показників та коефіцієнтів для аналізу конкретного виду ризику суб’єкта господарювання;

- визначення та зведення основних критеріїв прийняття управлінських фінан­сових рішень в умовах невизначеності тощо.

Об’єктивна необхідність дослідження та вивчення сукупного ризику суб’єкта господарювання пояснюється тим фактом, що будь-яка операційна, інвестиційна та фінансова діяльність такого суб’єкта господарювання у ринковому середовищі здійснюється виключно в умовах загрози формування негативних фінансових результатів-збитків, це, у свою чергу, дозволяє говорити про існування своєрідних центрів формування ризиків (аналогічно до центрів затрат суб’єкта господарю­вання - див. Тема 5), на основі яких можна структурувати три узагальнюючі рівні (напрямки) центрів формування ризику.

Центр формування ризику - системоутворююча сукупність факторів форму­вання ризиків суб’єкта господарювання при здійснення господарських операцій в рамках операційної, інвестиційної та фінансової діяльності, їх якісних характе­ристик, також визначення основних їх кількісних параметрів.

Формування класифікаційних ознак на основі наведеного вище структу- рування ризиків суб’єкта господарювання дозволяє виділити у структурі сукуп­ного ризику наступні основні його види (групи):

- операційний ризик (operating risk), формування якого притаманне господар­ським операціям які реалізуються в межах операційної діяльності суб’єкта господарювання;

- інвестиційний ризик (investing risk), формування якого притаманне господар­ським операціям, які реалізуються в межах інвестиційної діяльності суб’єкта господарювання;

- фінансовий ризик (financing risk), формування якого притаманне господарським операціям які реалізуються в межах фінансової діяльності суб’єкта господа­рювання.

Відповідно, сукупний ризик суб’єкта господарювання відповідатиме сумар­ній величині ризиків по кожному центру (напрямку) їх формування - операцій­ного, інвестиційного та фінансового ризиків.

Так, операційні ризики формуються як наслідок прийняття управлінських рішень, пов’язаних із здійсненням основних діяльності, у тому числі господар­ські операції у виробничій сфері, постачанні сировини та збуті готової продукції.

У свою чергу, інвестиційний ризик отримання збитків формується при здій­сненні системоутворюючої сукупності господарських операцій з придбання та продажу довгострокових (необоротних) активів, а також короткострокових (по­точних) фінансових інвестицій, які не є еквівалентами грошових коштів - інвес­тиційної діяльності.

Фінансовий ризик суб’єкта господарювання пов’язаний із управлінськими рішеннями щодо покриття потреби підприємства у капіталі для фінансування операційної та інвестиційної діяльності. Таким чином, фінансовий ризик безпо­середньо пов’язаний із формуванням структури капіталу підприємства.

Слід наголосити, що ризик, пов’язаний із будь-якими управлінськими фінан­совими рішеннями зводиться, переважно, до кількісної оцінки впливу невизна­ченості на фінансування суб’єкта господарювання - покриття його потреби у капіталі, таким чином можна говорити, що сукупність ризиків з достатнім рівнем достовірності можна звести системи фінансових ризиків, що дозволяє нам надалі використовувати паралельно такі терміти як модель управління ризиками та модель управління фінансовими ризиками як поняття із однорідним функціо­нально-організаційним навантаженням.

9.3.

<< | >>
Источник: Базецька Г. І.. Фінансовий менеджмент: конспект лекцій (для студентів 6 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, спеці­альності 7.050107 (7.03050401) «Економіка підприємства» факультету ФПО і ЗН) / Г. І. Базецька; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х.: ХНАМГ,2011. - 254 с.. 2011

Еще по теме Ризики у фінансово-господарській діяльності суб’єктів господарювання. Умови виникнення ризиків: