<<
>>

Процес управління грошовими потоками підприємства

Фінансова спроможність підприємства забезпечити дотримання своєчас­ності виконання власних поточних зобов’язань шляхом формування на основі грошових потоків необхідного фонду коштів у визначений момент часу та із за­даною абсолютною величиною визначається рівнем фінансового забезпечення (покриття) потреби підприємства у капіталі.

Базові положення щодо організації управління грошовими потоками.

По-перше, грошові потоки не можуть виникати за пасивної економічної поведінки підприємства. Отже, необхідно здійснювати певні заходи щодо форму­вання грошових потоків та впливу на їх параметри - управляти грошовими по­токами.

По-друге, грошові потоки є невід’ємною складовою фінансового та опера­ційного циклів, що вимагає узгодження фінансових рішень у сфері управління грошовими потоками із іншими напрямами управління фінансами суб’єкта гос­подарювання.

По-третє, управління грошовими потоками потребує відповідного інфор­маційного наповнення системи прийняття управлінських фінансових рішень.

По-четверте, управління грошовими потоками передбачає однозначність трактування прийнятих фінансових рішень, чіткість їх доведення до виконавців та забезпечення адекватного зворотного зв’язку - моніторингу, перегляду та кори­гування фінансових рішень.

Організація моделі управління грошовими потоками здійснюється із дотри­манням певної сукупності загальних принципів, основними з яких є такі:

- інформаційна достовірність, яка передбачає своєчасне та повне надання фінан­сової інформації щодо операційної, інвестиційної та фінансової діяльності під­приємства, структурованої відповідно до потреб моделі або розгляду окремого управлінського фінансового рішення;

- збалансованість - обґрунтоване використання для потреб управління грошо­вими потоками критеріїв і методів групування, зведення та узагальнення гро­шових потоків суб’єкта господарювання;

- ефективність - визначення оптимального рівня розподілу грошових коштів у просторі та часі з метою мінімізації затрат на досягнення необхідного ефекту (наприклад, підтримання певного рівня ліквідності);

- принципи, які визначаються специфікою моделі управління грошовими пото­ками конкретного підприємства.

Політику управління грошовими потоками необхідно розглядати як комп­лексне поняття, у структурі якого можна виділити такі складові елементи (де­термінанти політики);

- цілі та завдання управління грошовими потоками;

- основні напрями управління грошовими потоками;

- критерії прийняття управлінських фінансових рішень;

- методи кількісної оцінки грошових потоків;

- форми управління грошовими потоками.

Розглянемо детермінанти політики управління грошовими потоками деталь­ніше.

Відповідно до принципів організацій моделі управління грошовими потоками суб’єкта господарювання остання включає такі основні функціональні елементи:

- формування та прискорення надходження вхідних грошових потоків суб’єкта господарювання;

- концентрація надходження грошових коштів;

- контроль за формуванням вихідних грошових потоків суб’єкта господарювання у часі;

- прогнозування та планування резерву ліквідності;

- формування системи моніторингу, управління та контролю резерву ліквідності підприємства;

- оптимізація використання тимчасового надлишку грошових коштів у розпо­рядженні підприємства.

Так, сукупність цілей, які ставляться перед моделлю управління грошовими потоками, включає як загальні цілі управління фінансами суб’єкта господарю­вання, так і специфічні:

1) повнота та своєчасність покриття потреби підприємства у капіталі для фінансування його операційної, інвестиційної та фінансової діяльності;

2) підтримання прийнятного рівня платоспроможності та ліквідності, а також попередження формування чи розвитку фінансової кризи;

3) збільшення вхідних грошових потоків як основного джерела фінансування підприємства та їх оптимізації у розрізі видів;

4) скорочення циклу обороту грошових коштів;

5) підтримання адекватного балансу між формуванням резерву ліквідності та втраченими альтернативними можливостями;

6) забезпечення ефективності використання грошових коштів підприємства через оптимальний їх розподіл у часі та просторі;

7) скорочення накладних затрат підприємства, пов’язаних із генеруванням його грошових потоків, насамперед із надходженням вхідних грошових потоків.

Обґрунтування цілей та встановлення поточних завдань управління грошо­вими потоками має здійснюватися із дотриманням таких правил.

По-перше, системність формування цільових фінансових показників та кое­фіцієнтів управління рухом грошових коштів відповідно до сукупності цілей та завдань моделі управління грошовими потоками підприємства.

По-друге, повнота та достовірність формування вхідної первинної інфор­мації щодо управління грошовими потоками за напрямами такого управління - у розрізі вхідних та вихідних грошових потоків, грошових потоків від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства.

По-третє, забезпечення зіставності та інформативності фінансових показників та коефіцієнтів з метою їх адекватної статистичної та математичної обробки для обґрунтування та прийняття управлінських фінансових рішень фінансовим менед­жером підприємства.

По-четверте, обґрунтування використання методів обробки з метою адек­ватної консолідації вхідних первинних інформаційних ресурсів та подальшої іден­тифікації на їх основі цільових параметрів моделі управління грошовими пото­ками суб’єкта господарювання.

По-п’яте, формування якісних та кількісних параметрів грошових потоків на основі визначення сукупності цільових фінансових показників як результу­ючих відносно усталеної сукупності відособлених фінансових показників, що характеризують окремі сторони руху грошових коштів підприємства.

По-шосте, забезпечення можливості адекватного контролінгу системи цільо­вих параметрів руху грошових коштів підприємства з метою забезпечення ви­конання управлінських фінансових рішень (моніторинг виконання плану, вияв­лення відхилень та проведення коригування параметрів грошових потоків).

По-сьоме, забезпечення прийнятності цільових параметрів грошових потоків для їх використання в управлінні грошовими потоками підприємства у наступних періодах.

Базовими напрямами управління грошовими потоками є:

1) операційний грошовий потік;

2) інвестиційний грошовий потік;

3) фінансовий потік.

Функціонально-організаційні особливості управління грошовими потоками вимагають застосування специфічних критеріїв прийняття управлінських фінан­сових рішень, які можна формалізувати так:

- абсолютна величина грошового потоку, розподіл грошового потоку у часі та його приведена вартість;

- накладні витрати, пов’язані з генеруванням грошового потоку;

- вплив грошового потоку на абсолютну величину потреби підприємства у ка­піталі;

- вплив грошового потоку на рівень платоспроможності підприємства (плану­вання ліквідності);

- строк мобілізації (іммобілізації) грошових коштів підприємства;

- пріоритет вхідних грошових потоків від операційної діяльності порівняно з іншими видами вхідних грошових потоків.

Основною метою управління грошовими потоками є забезпечення фінансової рівноваги підприємства в процесі його розвитку шляхом балансування обсягів надходження і витрати коштів і їхньої синхронізації в часі.

Таким чином, процес управління грошовими потоками підприємства взагалі послідовно охоплює наступні основні етапи:

1. Забезпечення повного і достовірного обліку грошових потоків підпри­ємства і формування необхідної звітності.

2. Аналіз грошових потоків підприємства в попередньому періоді.

3. Оптимізація грошових потоків підприємства. Найважливішими задачами, розв’язуваними в процесі цього етапу управління грошовими потоками, є: ви­явлення і реалізація резервів, що дозволяють знизити залежність підприємства від зовнішніх джерел залучення коштів; забезпечення більш повної збалансо­ваності позитивних і негативних грошових потоків у часі і по обсягах; забез­печення більш тісного взаємозв’язку грошових потоків по видах господарської діяльності підприємства; підвищення суми і якості чистого грошового потоку, який генерується господарською діяльністю підприємства.

4. Планування грошових потоків підприємства в розрізі різних їхніх видів.

5. Забезпечення ефективного контролю грошових потоків підприємства.

3.3.

<< | >>
Источник: Базецька Г. І.. Фінансовий менеджмент: конспект лекцій (для студентів 6 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, спеці­альності 7.050107 (7.03050401) «Економіка підприємства» факультету ФПО і ЗН) / Г. І. Базецька; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х.: ХНАМГ,2011. - 254 с.. 2011

Еще по теме Процес управління грошовими потоками підприємства: