<<
>>

Прогнозування банкрутства підприємства

Одним із найважливіших інструментів системи раннього попередження та методом прогнозування банкрутства підприємств є дискримінантний аналіз. В теорії і практиці здебільшого розрізняють однофакторний та багатофакторний дискримінантний аналіз.

В основі однофакторного (одновимірного) аналізу покладене сепаратне дослідження окремих показників (які є складовою певної системи показників) та класифікація підприємств за принципом дихотомії. Віднесення підприємства до категорії “хворих” чи “здорових” здійснюється у розрізі окремих показників у відповідності до емпірично побудованої шкали граничних значень досліджуваного показника. Наприклад, згідно зі шкалою значень показника рентабельності активів, граничне значення цого показника складає 2%. Це означає, що підприємства, в яких рентабельність активів >2% за цим критерієм вважаються “здоровими”, якщо ж значення цього показника виручка від реалізації продукції/ валюта балансу.

Провівши аналіз 33-х пар промислових підприємств з обсягом валюти балансу від 1 до 25 млн. дол. США, Альтман зробив наступний висновок щодо інтерпретації значень Z-показника:

Значення “Z” Ймовірність банкрутства
до 1,8 висока
1,81 - 2,67 не можна однозначно визначити
2,67 і вище низька

Цікавим є те, що в дослідженнях Альтмана середнє значення показника Z для фінансово неспроможних підприємств склало - 0,29, а для для групи успішно працюючих підприємств + 5,02. За деякими джерелами, точність прогнозування банкрутства за цією моделлю становить: за 5 років до банкрутства - 36%; чотири роки до банкрутства - 29%; 3 роки до банкрутства - 48%; 2 роки до банкрутства - 83%; 1 рік до банкрутства - 95%.

В Німеччині вперше застосував методологію багатофакторного дискримінантного аналізу при дослідженні фінансового стану підприємств у 1976 році К. Беерман. Свої висновки він базував на емпіричному дослідженні 21 пари підприємств, половина з яких були збиткові та знаходилися у фінансовій кризі. Основні характеристики дискримінантної функції Беермана наведено в таблиці 12.1.

Таблиця 12.1 - Параметри дискримінантної функції Беермана
Показник Вага
Х1 = Позичковий капітал / валюта балансу +0, 077
Х2 = Чистий прибуток / валюта балансу +0,813
Х3 = Чистий прибуток/ позичковий капітал +0,124
Х4 = Чистий прибуток/ чиста виручка від реалізації -0,105
Х5 = Cash-flow / позичковий капітал -0,063
Х6 = Чиста виручка від реалізації / валюта балансу +0,061
Х7 = Запаси / Чиста виручка від реалізації +0,268
Х8 = Сума амортизації/ Вартість основних засобів на кінець періоду +0,217
Х9 = Введені основні засоби/ сума амортизації +0,012
Х10 = Заборгованість за банківськими позиками/ позичковий капітал +0,165

Одержані значення інтегрального показника Беерман рекомендує інтерпретувати наступним чином (горизонт прогнозування 1 рік):

Z > 0,32 - підприємство знаходиться під загрозою банкрутства;

0,32 > Z > 0,236 - неможливо чітко ідентифікувати, потребує додаткового якісного аналізу;

Z < 0,236 - підприємству не загрожує банкрутство.

Методологія багатофакторного дискримінантного аналізу може використовуватися як службами контролінгу підприємства для своєчасного виявлення симптомів фінансової кризи, так і банками при оцінці кредитоспроможності позичальника. Використання методології багатофакторного дискримінантного аналізу у вітчизняній практиці є досить обмеженим, що зумовлено такими основними чинниками:

по-перше, неможливістю розробки власних, галузевих дискримінантних функцій через відсутність фахівців достатньої кваліфікації;

по-друге, відсутністю достатніх коштів для закупки та адаптації західних методик до вітчизняних умов господарювання;

по-третє, недостатнім рівнем об’єктивності показників, які відображаються підприємствами у фінансовій звітності (проблематика подвійної бухгалтерії).

В той же час, в Україні використовуються численні методики однофакторного дискримінантного аналізу, однак ці методики є безсистемними, не враховують галузевих особливостей, не містять відповідних “ключів” інтерпретації.

12.4.

<< | >>
Источник: Базецька Г. І.. Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий менед­жмент» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 - Еко­номіка підприємства (за видами діяльності)) / Г. І. Базецька, В. Г. Федо­рова; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х.: ХНАМГ,2012. - 259 с.. 2012

Еще по теме Прогнозування банкрутства підприємства:

 1. Прогнозування фінансового стану підприємства.
 2. Оцінка ймовірності банкрутства і його прогнозування
 3. РОЗДІЛ 3. Інвестиційна діяльність і прогнозування діяльності суб’єкта господарювання
 4. Тема 11. ВНУТРІШНЬОФІРМОВЕ ФІНАНСОВЕПРОГНОЗУВАННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ
 5. Тема 12. АНТИКРИЗОВЕ ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
 6. Сутність та основні завдання антикризового фінансового управління підприємством
 7. Прогнозування банкрутства підприємства
 8. Управління фінансовою санацією підприємства
 9. Сутність та основні завдання антикризового фінансового управління підприємством
 10. Прогнозування банкрутства підприємства
 11. Управління фінансовою санацією підприємства
 12. Оцінка ймовірності банкрутства підприємства
 13. Економічний зміст, види і причини виникнення кризових явищ на підприємствах
 14. СИСТЕМА ФІНАНСОВИХ ПЛАНІВ ПІДПРИЄМСТВА
 15. СУТНІСТЬ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ ФІНАНСОВИХ КРИВ ПІДПРИЄМСТВА
 16. ДІАГНОСТИКА БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА
 17. Методи прогнозування банкрутства підприємства.
 18. Діагностика банкрутства підприємства
 19. Формування та реалізація політики антикризового фінансового управління підприємством
 20. 2. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА, ОРІЄНТОВАНОГО НА МАРКЕТИНГ