<<
>>

Принципи формування активів підприємства

Формування активів підприємства зв’язано з трьома основними етапами його розвитку на різних стадіях життєвого циклу:

1. Створення нового підприємства.

2. Розширення, реконструкція і модернізація діючого підприємства.

3. Формування нових структурних одиниць діючого підприємства (дочірніх підприємств, філій і т.п.).

Другий і третій етапи формування активів являють собою форми інвести­ційної діяльності діючого підприємства.

Основною метою формування активів підприємства є виявлення і задово­лення потреби в окремих їхніх видах для забезпечення операційного процесу, а також оптимізація їхнього складу для забезпечення умов ефективної господар­ської діяльності.

З урахуванням цієї мети, процес формування активів створюваного підпри­ємства будується на основі наступних принципів:

1. Облік найближчих перспектив розвитку операційної діяльності і форм її диверсифікованості, формування активів підприємства при його створенні під­легле в першу чергу задачам розвитку його операційної діяльності.

2. Забезпечення відповідності обсягу і структури формованих активів обся­гові і структурі виробництва і збуту продукції.

3. Забезпечення оптимальності складу активів з позицій ефективності гос­подарської діяльності.

4. Забезпечення умов прискорення обороту активів у процесі їхнього ви­користання.

5. Вибір найбільш прогресивних видів активів з позицій забезпечення росту ринкової вартості підприємства.

6.3.

<< | >>
Источник: Базецька Г. І.. Фінансовий менеджмент: конспект лекцій (для студентів 6 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, спеці­альності 7.050107 (7.03050401) «Економіка підприємства» факультету ФПО і ЗН) / Г. І. Базецька; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х.: ХНАМГ,2011. - 254 с.. 2011

Еще по теме Принципи формування активів підприємства: