<<
>>

Принцип та функції фінансового менеджменту

Фінансовий менеджмент як система управління фінансами підприємства відіграє активну роль у ринкових перетвореннях. Ця система функціонує у від­повідності із принципами, що забезпечує її дієвість та об’єктивність.

До числа основних принципів фінансового менеджменту відносять:

- стратегічну орієнтованість;

- плановість і системність;

- цільову спрямованість;

- диверсифікацію.

Принцип - стратегічна орієнтованість полягає у досягненні цілей спря­мованих на розвиток підприємства. Основна мета стратегічного курсу полягає насамперед у виявленні та усуненні тих варіантів прийняття рішень, що можуть зашкодити глобальним задачам. Стратегія не може задаватися лише перспектив­ним планом. Фінансова стратегія визначає можливість збалансованого управління матеріальними, трудовими та фінансовими ресурсами підприємства.

Наступний принцип - плановість і системність доповнює попередній і реалізується через систему оперативних (поточних) планів. Він забезпечує збалан­сованість діяльності усіх структурних підрозділів діяльності підприємства. Фінан­сове планування уданому випадку має внутрішню орієнтацію з застосуванням державного зовнішнього регулювання.

Принцип фінансового менеджменту - цільова спрямованість. Менеджери завжди орієнтуються на досягнення поставленої мети (цілі), що ставлять перед собою, перед підприємством в цілому. Традиційно у фінансовому менеджменті до числа основних цілей відносять: підвищення рентабельності власного капіталу, зростання ринкової вартості акцій, відповідальність перед суспільством, розши­рення ринку збуту продукції, оптимізація матеріальних і фінансових ресурсів. Загальні цілі є у всіх компаній. Це насамперед стійкі доходи, зростання вироб­ництва, розширення ринку збуту і сфер впливу. Направляють політику компанії та і задають їй тон рентабельність і продуктивність. Вони служать основним орієн­тиром і контролюючим фактором.

Значний вплив на фінансовий менеджмент має принцип диверсифікації фінан­сових вкладень. Даний принцип розглядають у двох аспектах:

- інвестування фінансових ресурсів у доходні фінансові активи;

- створення багатогалузевого підприємства, що здійснює різні види підприєм­ницької діяльності. Диверсифікація позитивно впливає на очікуваний рівень доходності підприємства, у результаті здійснення оперативної, інвестиційної та фінансової діяльності.

Диверсифікація оперативної діяльності найчастіше пов’язана з тим, що постачальники порушують умови договорів, неритмічні постачання приводять до збоїв у виробничому процесі. За таких обставин підприємства прагнуть само­стійно випускати комплектуючі вироби та напівфабрикати, не зважаючи на високий рівень їх собівартості порівняно з покупними виробниками.

Найбільш поширена диверсифікація фінансових вкладень у ціні папери, що супроводжуються формуванням портфеля цінних паперів.

Портфель цінних паперів зазвичай, формується за рахунок акцій, депозитних сертифікатів комерційних банків, векселів державних облігацій і т.д.

Сутність фінансового менеджменту як економічної категорії виявляється у виконуваних нею функціях. Науково обґрунтована характеристика функцій не­обхідна для ефективної організації управління фінансовою діяльністю в підпри­ємствах і комерційних організаціях. Функції фінансового менеджменту істотно

відрізняються від функцій фінансів підприємства, що пояснює значимість управ­лінського аспекту.

Для фінансового менеджменту притаманні наступні функції:

- організація;

- планування;

- аналіз;

- контроль.

Функція організації полягає у необхідності структурування об’єкта управ­ління з метою розмежування повноважень, визначення прав і обов’язків функціо­нальних підрозділів. З цією функцією зв’язаний процес департаментальної по­будови внутрішньої системи управління і контролю.

Функція планування припускає формування мети і задач її досягнення на підставі розмежування обов’язків у рамках організаційної структури управління.

До функції планування відносять і розподіл обмеженого обсягу ресурсів у часо­вому аспекті виходячи з пріоритетів і цілей розвитку. Реалізується дана функція через систему фінансових звітів і використання нормативів.

Функція аналізу ґрунтується на системі фінансових показників, що повно та всебічно характеризують господарську діяльність підприємства і процес реа­лізації поставлених задач та мети. За допомогою цієї функції інтерпретуються фактори, що впливають на фінансові показники. Реалізації функції сприяє процес стимулювання ділової активності та забезпечення фінансової стійкості підпри­ємства.

Функція контролю сприяє реалізації поставлених цілей. До них відноситься вироблення норм і нормативів, що є еталоном, критерієм оцінки результатів; по­рівняння досягнень з поставленими цілями і встановленими критеріями; забез­печення внесення необхідних змін в умови і фактори діяльності.

Вирішальне значення для комплексної реалізації функцій управління має інформаційне забезпечення. Воно дозволяє прийняти рішення з урахуванням обміну думками і вибору оптимального з альтернативних варіантів досягнення цілей.

З практичної точки зору функції фінансового менеджменту визначає система

задач фінансового менеджменту на підприємстві. Ці функції поділяють на дві основні групи:

- функції фінансового менеджменту як управлінської системи;

- функції фінансового менеджменту як підсистеми управлінням підприємством.

Функції фінансового менеджменту як управлінської системи:

1. Розробка фінансової стратегії підприємства в процесі реалізації цієї функ­ції виходячи з загальної стратегії економічного розвитку підприємства і прогнозу кон’юнктури фінансового ринку формується система цілей і цільових показників фінансової діяльності на довгостроковий період; визначаються пріоритетні задачі, розв’язувані в найближчій перспективі і розробляється політика дій підприємства по основних напрямках його фінансового розвитку, фінансова стратегія підпри­ємства розглядається як невід’ємна складова частина загальної стратегії його еко­номічного розвитку.

2.

Формування ефективних інформаційних систем, що забезпечують обґрун­тування альтернативних варіантів управлінських рішень. У процесі реалізації цієї функції повинні бути визначені обсяги і зміст інформаційних потреб фінансового менеджменту; сформовані зовнішні і внутрішні джерела інформації, що задоволь­няють ці потреби; організований постійний моніторинг фінансового стану під­приємства і кон’юнктури фінансового ринку.

3. Здійснення аналізу різних аспектів фінансової діяльності підприємства. У процесі реалізації цієї функції проводяться експрес і заглиблений аналіз окремих фінансових операцій; результатів фінансової діяльності окремих дочірніх підпри­ємств, філій і «центрів відповідальності»; узагальнених результатів фінансової діяльності підприємства в цілому розрізі окремих її напрямків.

4. Здійснення планування фінансової діяльності підприємства по основних її напрямках. Реалізація цієї функції фінансового менеджменту зв’язана з роз­робкою системи поточних планів і оперативних бюджетів по основних напрямках фінансової діяльності, різним структурним підрозділам і по підприємству і цілому. Основою такого планування є розроблена фінансова стратегія підприємства, що вимагає конкретизації на кожнім етапі його розвитку.

5. Розробка діючої системи стимулювання реалізації прийнятих управлін­ських рішень в області фінансової діяльності. У процесі реалізації цієї функції формується система заохочення і санкцій у розрізі керівників і менеджерів окремих структурних підрозділів підприємства за виконання або невиконання встанов­лених цільових фінансових показників, фінансових нормативів і планових завдань. Індивідуалізація такої системи стимулювання забезпечується шляхом упровад­ження на підприємстві контрактної форми оплати праці керівників підрозділів і фінансових менеджерів.

6. Здійснення ефективного контролю за реалізацією прийнятих управлін­ських рішень в області фінансової діяльності. Реалізація цієї функції фінансового менеджменту пов’язана зі створенням систем внутрішнього контролю на підпри­ємстві, поділом контрольних обов’язків окремих служб і фінансових менеджерів, визначенням системи контрольованих показників і контрольних періодів, опера­тивним реагуванням на результати здійснюваного контролю.

Функції фінансового менеджменту як підсистеми управління підприємством:

1. Управління активами. Функціями цього управління є виявлення реальної потреби в окремих видах активів виходячи з обсягів операційної діяльності, що передбачаються, підприємства і визначення їхньої суми в цілому, оптимізація складу активів з позицій ефективності комплексного їхнього використання, за­безпечення ліквідності окремих видів оборотних активів і прискорення циклу їх обороту, вибір ефективних форм і джерел їхнього фінансування.

2. Управління капіталом. У процесі реалізації цієї функції визначається загальна потреба в капіталі для фінансування формованих активів підприємства; оптимізація структури капіталу з метою забезпечення найбільш ефективного його використання; розробляється система заходів щодо рефінансування капіталу в найбільш ефективні види активів.

3. Управління інвестиціями. Функціями цього управління є формування най­важливіших напрямків інвестиційної діяльності підприємства; оцінка інвестиційної привабливості окремих реальних проектів і фінансових інструментів і добір най­більш ефективних з них; формування реальних інвестиційних програм і портфеля

фінансових інвестицій; вибір найбільш ефективних форм фінансування інвестицій.

4. Управління грошовими потоками. Функціями цього управління є форму­вання вхідних і вихідних потоків коштів підприємства, їх синхронізація і в часі по окремих майбутніх періодах, ефективне використання залишку тимчасово вільних грошових активів.

5. Управління фінансовими ризиками. В процесі реалізації цієї функції ви­являється склад основних фінансових ризиків, властивих господарській діяльності даного підприємства, здійснюється оцінка рівня цих ризиків і обсяг пов’язаних з ними можливих фінансових втрат у розрізі окремих операцій по господарській діяльності в цілому; формується система заходів щодо профілактики і мінімізації окремих фінансових ризиків, а також їхньому страхуванню.

6. Антикризове фінансове управління при загрозі банкрутства. У процесі реалізації цієї функції на основі постійного моніторингу фінансового стану під­приємства діагностується погроза його банкрутства; оцінюється рівень цієї погрози; використовуються внутрішні механізми фінансової стабілізації підприємства, а в необхідних випадках - обговорюються напрямки і форми його санації.

Основні функції фінансового менеджменту як спеціальної області управ­ління підприємством розглянуті в найбільше агрегованому стані. Кожна з цих функцій може бути конкретизована більш цілеспрямовано з урахуванням спе­цифіки підприємства як об’єкта фінансового управління й основних форм його фінансової діяльності. З урахуванням здійснення такої конкретизації на кожнім підприємстві розробляється багаторівнева функціональна система управління фінан­совою діяльністю.

1.1.

<< | >>
Источник: Базецька Г. І.. Фінансовий менеджмент: конспект лекцій (для студентів 6 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, спеці­альності 7.050107 (7.03050401) «Економіка підприємства» факультету ФПО і ЗН) / Г. І. Базецька; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х.: ХНАМГ,2011. - 254 с.. 2011

Еще по теме Принцип та функції фінансового менеджменту: