<<
>>

Предмет і об’єкт фінансового менеджменту

Фінансовий менеджмент на підприємстві, виступаючи в ролі керованої та керуючої системи має свій предмет та об'єкт, які виділяють його в окрему прикладну науку.

Предметом фінансового менеджменту є процеси та явища, що відбуваються у фінансовій діяльності підприємства, її результати та наслідки розподілу — споживання (дивіденди) або капіталізація прибутку.

Об єктом фінансового менеджменту являються фінансові відносини, які складаються в результаті господарської взаємодії підприємства з внутрішніми та зовнішнім економічним середовищем.

На підприємстві фінансовий менеджмент можна розглядати, як у якості керованої системи, що має свої специфічні особливості та закономірності так і у якості керуючої системи, як одного з напрямів загального управління на підприємстві.

Рис. 1.3 — Процес функціонування системи фінансового управління на підприємстві

Фінансовий менеджмент як керована система залежить від рівня державного регулювання підприємницької діяльності через справляння прямих та непрямих податків контролю за ціноутворенням та заробітною платою і т.д.

Фінансовий менеджмент як керуюча система є об'єктом управління, що знаходиться під дією цілеспрямованих управлінських рішень та загальних принципів організації управління — планування, аналізу та контролю.

Управління фінансами підприємства забезпечується сукупністю фінансової інформації, необхідної для аналізу, яку процесі прийняття управлінських рішень, так і в ході контролю за виконанням управлінських функцій.

Користувачі фінансової інформації, які безпосередньо, чи опосередковано зацікавлені в діяльності підприємства та його результатах, виступають у якості суб'єкта фінансового менеджменту.

Кожен суб'єкт фінансового менеджменту вивчає фінансову інформацію із врахуванням своїх особистих інтересів.

Як суб'єкт управління фінансовий менеджмент підприємства включає:

—органи державного управління;

—фінансові і податкові органи;

—власника;

—апарат управління підприємством.

У процесі управління підприємством важливу роль відіграє його статус юридичної особи, тобто організації, що має у власності, господарському веденні або оперативному управлінні відособлене майно і відповідає за своїми обов'язками цим майном, може від свого імені здобувати і здійснювати майнові й особисті немайнові права, мати обов'язки, бути позивачем у суді. Юридична особа в обов'язковому порядку має самостійний баланс або кошторис.

Управління фінансовою діяльністю підприємства, що є юридичною особою, діяльність якого націлена на отримання прибутку, має наступні особливості:

—ґрунтується на відособленому майні, яким юридична особа відповідає за своїми зобов'язаннями;

—основні показники діяльності відображаються у самостійній фінансовій звітності, що подається в статистиці, податкові й інші органи;

—юридична особа виступає на ринку капіталу від свого імені, укладає договори і забезпечує їх виконання;

— всі отримані доходи є власністю юридичної особи і підставою для стягнення податків і зборів у встановленому законодавством порядку.

Юридична особа має засновників і учасників, що беруть участь в утворенні його майна і тому можуть мати зобов'язальні права у відношенні цієї юридичної особи або речові права на його майно. Зобов'язальні права мають учасники господарських товариств і суспільств, а також виробничих і споживчих кооперативів. У силу зобов'язання господарські товариства і суспільства, виробничі і споживчі кооперативи зобов'язані зробити і користь засновників або учасників такі дії, як передачу майна, виконання робіт, сплату грошей і т.д. Засновник або учасник вправі вимагати незалежного виконання зобов'язань. Зазначені зобов'язання виникають, як правило з договору. Права власності або інші речові права мають засновники державних і муніципальних унітарних підприємств, а також дочірніх підприємств і установ, фінансованих власником. Засновники не мають майнових прав у відношенні суспільних і релігійних організацій, благодійних і інших фондів, об'єднань юридичних осіб у виді асоціацій, союзів і інших.

Цільовий характер діяльності юридичної особи визначає його приналежність до комерційної, або некомерційної організації. Отримання прибутку як основна мета діяльності — відмінна риса комерційної організації. Некомерційна організація таку мету не переслідує в якості основний і отриманий прибуток не розподіляє між учасниками.

1.1.

<< | >>
Источник: Базецька Г. І.. Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий менед­жмент» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 - Еко­номіка підприємства (за видами діяльності)) / Г. І. Базецька, В. Г. Федо­рова; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х.: ХНАМГ,2012. - 259 с.. 2012

Еще по теме Предмет і об’єкт фінансового менеджменту:

 1. СЛОВНИК ЕКОНОМІЧНИХ ТЕРМІНІВ
 2. Взаємозв’язок фінансового потенціалу населення та інноваційного розвитку економіки
 3. Характеристика похідних фінансових інструментів
 4. ЗАКОНОДАВЧИХ ВИЗНАЧЕНЬ ТЕРМІНОЛОГІЇ ФІНАНСОВОГО РИНКУ7
 5. Тема 12. АНТИКРИЗОВЕ ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
 6. Сутність фінансового менеджменту на підприємстві
 7. Предмет і об’єкт фінансового менеджменту
 8. Сутність та основні завдання антикризового фінансового управління підприємством
 9. Сутність фінансового менеджменту на підприємстві
 10. Предмет і об’єкт фінансового менеджменту
 11. Сутність та основні елементи антикризового фінансового управління
 12. 12.4. Фінансова санація як складова антикризового управління
 13. Лекція 3. ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА Й ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ
 14. СУТНІСТЬ, мета та завдання Фінансового менеджменту
 15. СуТНІСТЬ, ПРЕДМЕТ і ЗАВДАННЯ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ
 16. СУТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ ТЙ їх КЛАСИФІКАЦІЯ
 17. ίСутність та основні етапи розвитку фінансового менеджменту