<<
>>

3.4. Планування грошових потоків

План надходження і витрати коштів, розроблена на майбутній рік з роз­бивкою по місяцях, дає лише загальну основу управління грошовими потоками підприємства. Разом з тим, високий динамізм цих потоків, їхня залежність від безлічі факторів короткострокової дії визначають необхідність розробки плано­вого фінансового документа, що забезпечує щоденне управління надходженням і витратою коштів підприємства.

Таким плановим документом виступає платіжний календар.

Основною метою розробки платіжного календаря (у всіх його варіантах) є встановлення конкретних термінів надходження коштів і платежів підприємства і їхнє доведення до конкретних виконавців у формі планових завдань. З ураху­ванням цієї мети платіжний календар визначають іноді як «план платежів точної дати».

Найбільш розповсюдженою формою платіжного календаря, використову­ваної в процесі оперативного планування грошових потоків підприємства, є його побудова в розрізі двох розділів:

1) графіка майбутніх платежів;

2) графіка майбутніх надходжень коштів.

Основні види платіжного календаря підприємства, диференційовані по цих ознаках:

1. У системі оперативного управління грошовими потоками по операційній діяльності підприємства основними видами платіжного календаря є наступні: Податковий платіжний календар. Календар інкасації дебіторської заборгованості. Календар обслуговування фінансових кредитів. Календар виплат заробітної плати. Календар (бюджет) формування виробничих запасів Календар (бюджет) управ­лінських витрат Календар (бюджет) реалізації продукції.

2. У системі оперативного управління грошовими потоками по інвести­ційній діяльності підприємства основними видами платіжного календаря є на­ступні: Календар (бюджет) формування портфеля довгострокових фінансових інвестицій. Календар (капітальний бюджет) реалізації програми реальних інвес­

тицій Календар (капітальний бюджет) реалізації окремих інвестиційних проектів.

3. У системі оперативного управління грошовими потоками по фінансовій діяльності підприємства можуть розроблятися наступні види платіжного календаря: Календар (бюджет) емісії акцій. Календар (бюджет) емісії облігацій Календар амортизації основного боргу по фінансових кредитах.

Контрольні запитання

1. Дайте визначення поняття «грошовий потік».

2. Охарактеризуйте основні критерії класифікації грошових потоків підприємства.

3. Охарактеризуйте операційний грошовий потік.

4. Основні методи розрахунку операційного грошового потоку.

5. Охарактеризуйте інвестиційний грошовий потік.

6. Охарактеризуйте фінансовий грошовий потік.

7. Визначте поняття та характеристики фінансового циклу.

8. Основні цілі управління грошовими потоками.

9. Основні складові політики управління грошовими потоками.

10. Порядок розрахунку інвестиційного (фінансового) грошового потоку.

<< | >>
Источник: Базецька Г. І.. Фінансовий менеджмент: конспект лекцій (для студентів 6 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, спеці­альності 7.050107 (7.03050401) «Економіка підприємства» факультету ФПО і ЗН) / Г. І. Базецька; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х.: ХНАМГ,2011. - 254 с.. 2011

Еще по теме 3.4. Планування грошових потоків: