<<
>>

Основні методи кількісної оцінки ризику

Формування моделі управління ризиками суб’єкта господарювання, забез­печення її адекватності та ефективності передбачає використання у якості функ­ціонально-організаційного блоку системи методів кількісної оцінки ризиків суб’єкта господарювання.

Слід відмітити, що використання фінансово-математичних мето­дів кількісної оцінки ризиків суб’єкта господарювання тісно пов’язано із систе­мою показників та факторів, що визначають параметри реалізації моделі управ­ління ризиками.

У сучасній практиці корпоративних фінансів для кількісної оцінки сукуп­ного ризику та окремих його складових можуть використовуватися ціла сукуп­ність різноманітних фінансово-математичних моделей, найбільш розповсюдже­ними серед яких є наступні:

- середнє квадратичне відхилення або дисперсія очікуваної величини цільового показника: hspace=0 vspace=0 align=right>

де о - середнє квадратичне відхилення або абсолютна величини ризику;

О - дисперсія;

хі - абсолютне значення цільового показника в і-ому періоді; x - очікувана величина цільового показника (розраховується як математичне очікування абсолютних значень цільових показників за п періодів); n - кількість періодів, що аналізуються і передують плановому.

- для кількісної оцінки ризиків, пов’язаних із активами, що мають активний ринок обігу, наприклад, цінні папери, може використовуватися коефіцієнт в (див. модель Шарпа (Sharpe) або САРМ):

де в - коефіцієнт, який використовується у якості кількісної оцінки системного (ринкового) ризику (market risk); cov (Rj, Rm) - коваріація між Rj та Rm;

Rj - очікувана величина цільового показника для j-ого активу;

Rm - очікувана величина цільового показника для ринку даного активу;

2

Sm - дисперсія.

9.3.

<< | >>
Источник: Базецька Г. І.. Фінансовий менеджмент: конспект лекцій (для студентів 6 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, спеці­альності 7.050107 (7.03050401) «Економіка підприємства» факультету ФПО і ЗН) / Г. І. Базецька; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х.: ХНАМГ,2011. - 254 с.. 2011

Еще по теме Основні методи кількісної оцінки ризику: