<<
>>

Основні етапи процесу оптимізації структури капіталу підприємства

Оптимізація структури капіталу є одним із найбільш важливих і складних завдань, які вирішуються у процесі фінансового управління підприємством.

Оптимальна структура капіталу - це таке відношення використання власних і позикових засобів, при якому забезпечується найбільш ефективна пропорцій­ність між коефіцієнтом фінансової рентабельності та коефіцієнтом фінансової стійкості підприємства, тобто максимізується його ринкова вартість.

Процес оптимізації структури капіталу підприємства здійснюється за такими етапами:

1. Аналіз капіталу підприємства.

2. Оцінка основних факторів, що визначають формування структури капіталу.

3. Оптимізація структури капіталу за критерієм максимізації рівня фінан­сової рентабельності.

4. Оптимізація структури капіталу за критерієм мінімізації його вартості.

5. Оптимізація структури капіталу за критерієм мінімізації рівня фінансових ризиків.

6. Формування показника цільової структури капіталу.

Аналіз капіталу підприємства. Основною метою цього аналізу є виявлення динаміки обсягу і складу капіталу у передплановому періоді та їх вплив на фінан­сову стійкість і ефективність використання капіталу (таблиця 7.1).

Таблиця 7.1 - Аналіз капіталу підприємства
Стадії аналізу
перша друга третя
Розглядається динаміка загаль­ного обсягу та основних скла­дових елементів капіталу у співвідношенні з динамікою обсягу виробництва і реаліза­ції продукції.

Визначається співвідношення власного і позиченого капіталу та його тенденції.

У складі позиченого капіталу

На даній стадії розглядається система коефіцієнтів фінансо­вої стійкості підприємства:

а) коефіцієнт автономії дозво­ляє визначити долю чистих активів підприємства в за­гальній їх сумі;

б) коефіцієнт фінансового ле­вериджу (коефіцієнт фінан­сування) дозволяє встано-

На даній стадії аналізу оціню­ється ефективність викорис­тання капіталу в цілому і окре­мих його елементів. У процесі такого аналізу розраховуються і розглядаються в динаміці такі основні показники: а) період обороту капіталу ха­рактеризує кількість днів, протягом яких здійснюється

Стадії аналізу
перша друга третя
вивчається співвідношення до­вго- і короткострокових фінан­сових зобов’язань.
Визначається розмір простро­чених фінансових зобов’язань і з’ясовуються причини про­строчки.
вити, яка сума позичених засобів припадає на одини­цю власного капіталу під­приємства;

в) коефіцієнт довгострокової фінансової незалежності ха­рактеризує відношення су­ми власного і довгостроко­вого позиченого капіталу до загальної суми капіталу, що використовує підприєм­ство і дозволяє вияснити фінансовий потенціал май­бутнього розвитку підпри­ємства;

г) коефіцієнт відношення до­вго- і короткострокової за­боргованості дозволяє ви­значити суму залучення дов­гострокових фінансових кре­дитів у розрахунку на оди­ницю короткострокового по­зиченого капіталу, тобто ха­рактеризує політику фінан­сування активів підприєм­ства за рахунок позичених засобів.

Аналіз фінансової стійкості під­приємства дозволяє оцінити ступінь стабільності його фі­нансового розвитку і рівень фінансових ризиків, що ство­рюють загрозу банкрутства.

один оборот власних і пози­чених засобів, а також капі­талу в цілому;

б) коефіцієнт рентабельності всього капіталу, що вико­ристовується, характеризує рівень економічної рента­бельності;

в) коефіцієнт рентабельності власного капіталу характе­ризує досягнутий рівень фінансової рентабельності підприємства і є одним із критеріїв формування опти­мальної структури капіталу;

г) капіталовіддача характери­зує обсяг реалізації продук­ції, що припадає на одини­цю капіталу;

д) капіталомісткість реалізації продукції показує, який об­сяг капіталу задіяний для забезпечення випуску оди­ниці продукції.

<< | >>
Источник: Базецька Г. І.. Фінансовий менеджмент: конспект лекцій (для студентів 6 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, спеці­альності 7.050107 (7.03050401) «Економіка підприємства» факультету ФПО і ЗН) / Г. І. Базецька; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х.: ХНАМГ,2011. - 254 с.. 2011

Еще по теме Основні етапи процесу оптимізації структури капіталу підприємства: