<<
>>

Оптимізація структури капіталу за критерієм мінімізації рівня фінансових ризиків

Даний метод оптимізації структури капіталу пов’язаний із процесом ди­ференційованого вибору джерел фінансування різних складових частин активів

підприємства. З цією метою всі активи підприємства поділяються на такі три групи:

- позаоборотні активи;

- постійна частина оборотних активів;

- змінна частина оборотних активів.

У даній ситуації необхідно більше уваги звернути на дві останні групи.

Постійна частина оборотних активів. Вона є незмінною частиною сукуп­ного розміру, який не залежить від сезонних та інших коливань обсягу операції діяльності, не пов’язана з формуванням запасів сезонного зберігання, достроко­вого завозу і цільового призначення. Отже, це такий незнижувальний мінімум оборотних активів, який необхідний підприємству для здійснення поточної опе­раційної діяльності.

Змінна частина оборотних активів. Дана частина оборотних активів пов’я­зана з такими змінами: сезонним зростанням обсягу реалізації продукції, необ­хідністю у формуванні товарних запасів сезонного зберігання; дострокового завозу і цільового призначення. У складі цієї змінної частини оборотних активів виділяють максимальну і середню потребу в них.

7.1.

<< | >>
Источник: Базецька Г. І.. Фінансовий менеджмент: конспект лекцій (для студентів 6 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, спеці­альності 7.050107 (7.03050401) «Економіка підприємства» факультету ФПО і ЗН) / Г. І. Базецька; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х.: ХНАМГ,2011. - 254 с.. 2011

Еще по теме Оптимізація структури капіталу за критерієм мінімізації рівня фінансових ризиків: