Задать вопрос юристу

Методи оцінки інвестиційних проектів

Для оцінки інвестиційних проектів у практиці використовують наступні основні методи: (1) простий та модифікований період окупності; (2) чисту теперішню вартість; (3) внутрішню норму прибутковості; (4) простий та модифікований індекс прибутковості; (5) балансову норму прибутку.

Період окупності

Розглянемо простий приклад. Нехай компанія має у своєму інвестиційному портфелі два проекти А і В. Грошові потоки по проектах наведені у табл. 52.

Таблиця 52

Грошові потоки по проектах компанії

Рік Проект А Проект В Кумулятивний грошовий потік
Проект А Проект В
0 -1700 -1500 -1700 -1500
1 600 200 -1100 -1300
2 500 300 -600 -1100
3 400 400 -200 -700
4 300 500 100 -200
5 200 600 300 400
300 500


Період окупності (payback period - PB) - період, протягом якого вхідні грошові потоки по проекту повністю покриють початкові капітальні вкладення.

Отже, на нашому прикладі це відбудеться по проекту А через 3,67 року (дріб визначається як сума, що підлягає покриттю в останньому з “непокритих” років, поділена на суму грошового потоку у даному році, або по проекту А - 200/300 = 0,67). Період окупності проекту В складає 4+0,33 = 4,33 року.

Коли проекти взаємовиключні[8], рішення щодо інвестування буде прийнято на користь проекту з меншим періодом окупності (А).

Таким чином,

Оскільки протягом часу гроші втрачають свою вартість, більш корисним для врахування цього феномену є модифікований показник періоду окупності. Процедура розрахунку залишається тією ж самою, однак грошові потоки дисконтуються, виходячи з прийнятого коефіцієнта дисконтування (табл. 53).

Таблиця 53

Грошові потоки по проектах компанії

■ й

Ин

Проект

А

Проект

В

(PVIF) Дисконтований грошовий потік Дисконтова ний кумулятивний грошовий потік
Проект А Проект В Проект А Проект В
0 -1700 -1500 1,0000 -1700,00 -1500,00 -1700,00 -1500,00
1 600 200 0,9346 560,75 186,92 -1139,25 -1313,08
2 500 300 0,8734 436,72 262,03 -702,53 -1051,05
3 400 400 0,8163 326,52 326,52 -376,01 -724,53
4 300 500 0,7629 228,87 381,45 -147,15 -343,09
5 200 600 0,7130 142,60 427,79 -4,55 84,71
300 500


Дисконтування здійснено в таблиці умовно з розрахуй^ 7%. Як видно, проект А за визначений період взагалі не досягає точки окупності. Натомість проект В має цей показник на рівні 4+ 343,09/427,79 = 4,80.Чиста теперішня вартість

Одним з методів, який чи не найбільш вживаний у практиці оцінки інвестиційних проектів, являється метод визначення чистої теперішньої вартості (Net Present Value - NPV). Показник NPV дорівнює теперішній вартості чистих грошових потоків, що дисконтовані на вартість капіталу:

= ±(CF,-PVlFtj),

де CFt - очікувані чисті грошові потоки у період ґ, к - вартість капіталу.

Зрозуміло, що капітальні вкладення, незважаючи на те, протягом якого часу вони будуть здійснюватися, приймаються зі знаком мінус, оскільки означають витрати.

Якщо NPV0.

Таблиця 54

Грошові потоки по проектах компанії

Рік Проект А Проект В (PVIF) Дисконтований грошовий потік
Проект А Проект В
O -1700 -1500 1,0000 -1700,00 -1500,00
1 600 200 0,9346 560,75 186,92
2 500 300 0,8734 436,72 262,03
3 400 400 0,8163 326,52 326,52
4 300 500 0,7629 228,87 381,45
5 200 600 0,7130 142,60 427,79
300 500 NPV -4,55 84,71


З таблиці видно, що теперішня вартість додатних грошових потоків по проекту В перевищує капітальні інвестиції. Отже, цей проект доцільно запроваджувати.

Внутрішня норма прибутковості

V—____ = о

S(l + IRR)


Показник внутрішньої норми прибутковості (IRR) відповідає на питання, за умов якої норми дисконтування теперішня вартість усіх грошових потоків від проекту за термін його дії буде дорівнювати теперішній вартості капітальних інвестицій.

Показник не так просто розраховувати, тож можна скористатися MsExcel, де серед вкладених функцій можна знайти й визначення IRR.

Рішення приймається на користь того проекту, де IRR є більшою. У випадку, коли проекти є незалежними, IRR по кожному з них порівнюється з очікуваною вартістю капіталу підприємства. У всякому разі приймаються ті проекти, де IRR більше WACC.

Індекс прибутковості

Індекс прибутковості звичайно розраховується як відношення суми грошових потоків від реалізації проекту, що очікуються після здійснення інвестицій, до суми інвестицій:


Для проектів тривалого періоду існування використовується модифікований індекс прибутковості, де для оцінки розраховують дисконтовані грошові потоки.

Балансова норма прибутку

AAR (average accounting return) - середньорічні доходи від проекту за мінусом податків та амортизації, поділено на середню бухгалтерську' вартість інвестицій протягом життєвого циклу проекту (табл. 55).

Таблиця 55

Розрахунок балансової норми прибутку (AAR)

Роки 0 1 2 3 4 5
Виручка -500 433 450 267 200 133
Витрати 200 150 100 100 100
CF до оподаткування 233 300 167 100 33
Амортизація 100 100 100 100 100
Дохід до оподаткування 133 200 67 0 -67
Податок (30%) 40 60 20 0 -20й
Чистий дохід 93 140 47 0 -47

Від’ємна величина виникає, навіть якщо компанія продовжує бути прибутковою.

191Середній чистий дохід = (86+130+44+0-44)/5=46,6.

Середні інвестиції =(500+400+300+200+100+0)/6=250.

Отже, AAR = 43,2/250*100 = 17,3%. Далі отримана величина порівнюється з цільовим рівнем бухгалтерської прибутковості.

Необхідно мати на увазі, що у розрахунках в таблиці використовуються бухгалтерські дані щодо вартості інвестицій та чистого доходу, а не CF, як у випадку NPV. Крім того, отримані результати не дисконтуються.

Недоліком цього методу є те, що невідомо, якою є цільова норма прибутковості: бухгалтерська чи ставка дисконту ринку.

9.3.

<< | >>
Источник: Верланов Ю.Ю.. Фінансовий менеджмент: Навчально- методичний посібник. - Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили,2006. - 344 с. 2006

Еще по теме Методи оцінки інвестиційних проектів:

 1. 4. Вибір найбільш відповідного із прибуткових інвестиційних проектів
 2. Оцінка ефективності інвестиційних проектів
 3. 8.7. Методи оцінки ефективності фінансових інвестицій
 4. Оцінка ефективності інвестиційних проектів
 5. Види інвестиційних проектів, класифікація та методи оцінювання їх економічної ефективності
 6. поняття інвестицій тя інвестиційної ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
 7. Характеристико та оцінка реального інвестиційного проекту
 8. Методи оцінки ефективності інвестиційних проектів.
 9. Глава 9 Методи оцінки інвестиційних проектів
 10. Методи оцінки інвестиційних проектів
 11. Порівняльна характеристика методів оцінки інвестиційних проектів
 12. 1. МЕТОДИ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ КАПІТАЛОВКЛАДЕНЬ
 13. 6.2. Аналіз ризику інвестиційних операцій