<<
>>

Механізм фінансового менеджменту

З метою реалізації процесу управління фінансами підприємств використо­вується фінансовий механізм. В науковій літературі поняття фінансовий механізм використовується досить широко.

Але єдиної думки щодо його визначення та його складових не існує. Серед розмаїття визначень і підходів вчених та практиків до поняття фінансовий механізм на увагу заслуговують два розуміння його суті.

Перший підхід полягає в тому, що під фінансовим механізмом розуміють функціонування безпосередньо фінансів підприємств. Такий підхід до визначення фінансового механізму відображає внутрішню організацію функціонування під­приємств.

Другий підхід полягає в тому, що його розуміють як сукупність методів, форм, інструментів, прийомів, важелів впливу на стан і розвиток підприємства. Цей підхід відображає зовнішню дію функціонування підприємства, характеризує фінанси як вирішальний фактор впливу апарату управління на економічний стан підприємства. Фінансовий механізм дає уявлення про те, за допомогою чого можна здійснити фінансовий вплив і повинен показати як це зробити. У складі фінан­сового механізму доцільно виділяти фінансові інструменти, за допомогою яких реалізуються прийняття рішень та фінансові індикатори, що достовірно відобра­жають стан суб’єкта фінансових відносин.

Фінансовий механізм - це сукупність методів реалізації економічних інте­ресів шляхом фінансового впливу на соціально-економічний розвиток підпри­ємства.

Механізм фінансового менеджменту - це система основних елементів, що регулюють процес розробки і реалізації управлінських рішень в області фінан­сової діяльності підприємства.

Механізм фінансового менеджменту включає:

1. Державне нормативно-правове регулювання фінансової діяльності під­приємства. Прийняття законів і інших нормативних актів, що регулюють фінан­сову діяльність підприємств, являє собою один з напрямків реалізації внутрішньої фінансової політики держави.

Законодавчі і нормативні основи цієї політики регу­люють фінансову діяльність підприємства в різних формах.

2. Ринковий механізм регулювання фінансової діяльності підприємства. Цей механізм формується насамперед у сфері фінансового ринку в розрізі окремих його видів і сегментів. Попит і пропозиція на фінансовому ринку формують рівень цін (ставки відсотка) і котирувань по окремих фінансових інструментах, визна­чають присутність кредитних ресурсів у національній і іноземній валютах, ви­

являють середню норму прибутковості капіталу, визначають систему ліквідності окремих фондових і грошових інструментів, використовуваних підприємством у процесі своєї фінансової діяльності. В міру поглиблення ринкових відносин роль ринкового механізму регулювання фінансової діяльності підприємств буде зростати.

3. Внутрішній механізм регулювання окремих аспектів фінансової діяльності підприємства. Механізм такого регулювання формується в рамках самого під­приємства, відповідно регламентуючи ті або інші оперативні управлінські рішення з питань його фінансової діяльності. Так, ряд аспектів фінансової діяльності ре­гулюється вимогами статуту підприємства. Окремі з цих аспектів регулюються розробленими на підприємстві фінансовою стратегією і цільовою фінансової полі­тикою по окремих напрямках фінансової діяльності. Крім того, на підприємстві може бути розроблена і затверджена система внутрішніх нормативів вимог по окремим аспектам фінансової діяльності.

4. Система конкретних методів і прийомів здійснення управління фінансовою діяльністю підприємства. У процесі аналізу, планування і контролю фінансової діяльності використовується велика система методів і прийомів, за допомогою яких досягаються необхідні результати. До числа основних з них відносяться мето­ди: техніко-економічних розрахунків, балансовий, економіко-статистичні, еконо- міко-математичні.

Ефективний механізм фінансового менеджменту дозволяє в повному обсязі реалізувати мету, що стоїть перед ним. При цьому розмір фірми не впливає на кількість функцій, а лише визначає ступінь складності.

У великих корпораціях чітко виділяється група функцій скарбника, або касира та головного бухгалтера- контролера, або фінансового контролера. У малих та середніх компаніях функції фінансового менеджменту не настільки чітко розмежовані і є менш складними. Вони можуть навіть комбінуватися з функціями виробництва та збуту.

Отже фінансовий механізм - це складна система, яка дозволяє управляти фінансовою діяльністю. Також цей механізм, який дозволяє вирішувати практично всі проблеми, але слід враховувати, що роль фінансів у відносинах розподілу є

вторинною і основне регулювання здійснюється в сфері виробництва.

Контрольні запитання

1. Що розуміють під категорією «вартість» у фінансовому менеджменті?

2. Що формує основу власного капіталу підприємства?

3. За якими ознаками класифікують ресурси підприємства?

4. Яка основна мета фінансового менеджменту на підприємстві?

5. Які задачі вирішує система фінансового менеджменту на підприємстві?

6. Що є предметом вивчення фінансового менеджменту?

7. Що визначає об’єкт фінансового менеджменту?

8. Які задачі вирішує фінансовий менеджмент як керуюча система?

9. Назвіть завдання фінансового менеджменту як керованої системи.

10. Які основні суб’єкти фінансового менеджменту?

11. Назвіть основні принципи фінансового менеджменту.

12. Які основні функції фінансового менеджменту?

13. Які функції виконує фінансовий менеджмент як управлінська система?

14. Які функції виконує фінансовий менеджмент як підсистема управління під­приємством?

15. Які основні характеристики фінансового механізму на підприємстві?

16. Назвіть складові елементи фінансового механізму на підприємстві.

<< | >>
Источник: Базецька Г. І.. Фінансовий менеджмент: конспект лекцій (для студентів 6 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, спеці­альності 7.050107 (7.03050401) «Економіка підприємства» факультету ФПО і ЗН) / Г. І. Базецька; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х.: ХНАМГ,2011. - 254 с.. 2011

Еще по теме Механізм фінансового менеджменту: