Механізм фінансового менеджменту

З метою реалізації процесу управління фінансами підприємств

використовується фінансовий механізм. В науковій літературі поняття фінансовий механізм використовується досить широко. Але єдиної думки щодо його визначення та його складових не існує. Серед розмаїття визначень і підходів вчених та практиків до поняття фінансовий механізм на увагу заслуговують два розуміння його суті.

Перший підхід полягає в тому, що під фінансовим механізмом розуміють функціонування безпосередньо фінансів підприємств. Такий підхід до визначення фінансового механізму відображає внутрішню організацію

функціонування підприємств.

Другий підхід полягає в тому, що його розуміють як сукупність методів, форм, інструментів, прийомів, важелів впливу на стан і розвиток підприємства. Цей підхід відображає зовнішню дію функціонування підприємства,

характеризує фінанси як вирішальний фактор впливу апарату управління на економічний стан підприємства. Фінансовий механізм дає уявлення про те, за допомогою чого можна здійснити фінансовий вплив і повинен показати як це зробити. У складі фінансового механізму доцільно виділяти фінансові інструменти, за допомогою яких реалізуються прийняття рішень та фінансові індикатори, що достовірно відображають стан суб'єкта фінансових відносин.

Фінансовий механізм - це сукупність методів реалізації економічних інтересів шляхом фінансового впливу на соціально-економічний розвиток підприємства.

Механізм фінансового менеджменту - це система основних елементів, що регулюють процес розробки і реалізації управлінських рішень в області фінансової діяльності підприємства.

Механізм фінансового менеджменту включає:

1. Державне нормативно-правове регулювання фінансової діяльності підприємства. Прийняття законів і інших нормативних актів, що регулюють фінансову діяльність підприємств, являє собою один з напрямків реалізації
внутрішньої фінансової політики держави. Законодавчі і нормативні основи цієї політики регулюють фінансову діяльність підприємства в різних формах.

2. Ринковий механізм регулювання фінансової діяльності підприємства. Цей механізм формується насамперед у сфері фінансового ринку в розрізі окремих його видів і сегментів. Попит і пропозиція на фінансовому ринку формують рівень цін (ставки відсотка) і котирувань по окремих фінансових інструментах, визначають присутність кредитних ресурсів у національній і іноземній валютах, виявляють середню норму прибутковості капіталу, визначають систему ліквідності окремих фондових і грошових інструментів, використовуваних підприємством у процесі своєї фінансової діяльності. В міру поглиблення ринкових відносин роль ринкового механізму регулювання фінансової діяльності підприємств буде зростати.

3. Внутрішній механізм регулювання окремих аспектів фінансової діяльності підприємства. Механізм такого регулювання формується в рамках самого підприємства, відповідно регламентуючи ті або інші оперативні управлінські рішення з питань його фінансової діяльності.

Так, ряд аспектів фінансової діяльності регулюється вимогами статуту підприємства. Окремі з цих аспектів регулюються розробленими на підприємстві фінансовою стратегією і цільовою фінансової політикою по окремих напрямках фінансової діяльності. Крім того, на підприємстві може бути розроблена і затверджена система внутрішніх нормативів вимог по окремим аспектам фінансової діяльності.

4. Система конкретних методів і прийомів здійснення управління фінансовою діяльністю підприємства. У процесі аналізу, планування і контролю фінансової діяльності використовується велика система методів і прийомів, за допомогою яких досягаються необхідні результати. До числа основних з них відносяться методи: техніко-економічних розрахунків, балансовий, економіко-статистичні, економіко-математичні.

Ефективний механізм фінансового менеджменту дозволяє в повному обсязі реалізувати мету, що стоїть перед ним. При цьому розмір фірми не впливає на кількість функцій, а лише визначає ступінь складності. У великих корпораціях чітко виділяється група функцій скарбника, або касира та головного бухгалтера-контролера, або фінансового контролера. У малих та середніх компаніях функції фінансового менеджменту не настільки чітко розмежовані і є менш складними. Вони можуть навіть комбінуватися з функціями виробництва та збуту.

Отже фінансовий механізм - це складна система, яка дозволяє управляти фінансовою діяльністю. Також цей механізм, який дозволяє вирішувати практично всі проблеми, але слід враховувати, що роль фінансів у відносинах розподілу є вторинною і основне регулювання здійснюється в сфері виробництва.

Контрольні запитання

1. Що розуміють під категорією «вартість» у фінансовому менеджменті?

2. Що формує основу власного капіталу підприємства?

3. За якими ознаками класифікують ресурси підприємства?

4. Яка основна мета фінансового менеджменту на підприємстві?

5. Які задачі вирішує система фінансового менеджменту на підприємстві?

6. Що є предметом вивчення фінансового менеджменту?

7. Що визначає об'єкт фінансового менеджменту?

8. Які задачі вирішує фінансовий менеджмент як керуюча система?

9. Назвіть завдання фінансового менеджменту як керованої системи.

10. Які основні суб'єкти фінансового менеджменту?

11. Назвіть основні принципи фінансового менеджменту.

12. Які основні функції фінансового менеджменту?

13. Які функції виконує фінансовий менеджмент як управлінська система?

14. Які функції виконує фінансовий менеджмент як підсистема управління підприємством?

15. Які основні характеристики фінансового механізму на підприємстві?

16. Назвіть складові елементи фінансового механізму на підприємстві.

<< | >>
Источник: Базецька Г. І.. Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий менед­жмент» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 - Еко­номіка підприємства (за видами діяльності)) / Г. І. Базецька, В. Г. Федо­рова; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х.: ХНАМГ,2012. - 259 с.. 2012

Еще по теме Механізм фінансового менеджменту:

 1. Механізм фінансового менеджменту
 2. ФУНКЦІЇ ТА МЕХАНІЗМ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
 3. Механізм фінансового менеджменту та його основні елементи
 4. Тема 7.  Фінансовий механізм, фінансове управління та фінансовий контроль
 5. ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА І ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ РОЗДІЛ 3.
 6. ТЕМА 3. ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА І ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ
 7. Тема 2. ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА І ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ
 8. ТЕМА 2. Фінансова політика і фінансовий механізм
 9. РОЗДІЛ 3. ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА І ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ
 10. Лекція 3. ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА Й ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ
 11. Тема 4.  Фінансовий механізм і фінансове управління
 12. 1.4. ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ
 13. ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА ТА МЕХАНІЗМ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ
 14. Фінансовий механізм
 15. 2. Економічна суть фінансового механізму
 16. ТЕМА 3. ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА І МЕХАНІЗМ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ
 17. Тема 11. ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН
 18. ТЕМА 10. Фінансовий механізм зовнішньо-економічної діяльності