<<
>>

Критерії прийняття управлінських фінансових рішень в умовах невизначеності

Обґрунтування, прийняття та виконання управлінських фінансових рішень в рамках моделі управління ризиками суб’єкта господарювання має відповідати певних критеріям, що корелюють із відповідними цілями фінансово-господар­ської діяльності суб’єкта господарювання, зафіксованими у його статутних доку­ментах, а також його корпоративній та фінансовій стратегіям, так, перш ніж структурувати базові критерії прийняття управлінських фінансових рішень в умовах невизначеності, доцільно нагадати основні цілі підприємницької діяль­ності, яким підпорядкована операційна, інвестиційна та фінансова діяльність суб’єкта господарювання, зокрема:

- максимізація добробуту власників (shareholder value maximization);

- максимізація ринкової вартості підприємства (firm value maximization);

- підтримання конкурентоспроможності суб’єкта господарювання у коротко­строковому та довгостроковому періодах;

- забезпечення належного рівня ліквідності та платоспроможності суб’єкта гос­подарювання з метою попередження фінансової неспроможності підприємства;

- підтримання цільового рівня рентабельності (прибутковості) фінансово-гос­подарської діяльності суб’єкта господарювання;

- підтримання інвестиційної привабливості підприємства тощо.

Паралельно, необхідно визначити функціонально-організаційне наванта­ження поняття критерію прийняття управлінських фінансових рішень в умовах невизначеності: критерій прийняття управлінських фінансових рішень в умовах невизначеності представляє собою обґрунтування причинно-наслідкових зв’язків між складовими елементами процесу прийняття управлінських фінансових рішень з метою забезпечення взаємоузгодженості таких елементів.

Порівнюючи особливості узгодження загальних цілей фінансово-господар­ської діяльності суб’єкта господарювання із умовами невизначеності ринкового середовища, необхідно усвідомлювати, що критерії прийняття управлінських фінансових рішень в умовах невизначеності мають ряд особливостей, у тому

числі:

1) сукупність критерії являється органічною складовою моделі управління ризиками суб’єкта господарювання;

2) порядок застосування критеріїв визначається системою цілей та завдань моделі управління ризиками як функціонально-організаційного блоку фінан­сового менеджменту господарювання;

3) об’єктом застування критеріїв являються якісні та кількісні параметри управлінських фінансових рішень тощо.

Виходячи з наведених вище цілей фінансове господарської діяльності під­приємства, можна визначити системоутворюючу сукупність базових критеріїв прийняття управлінських фінансових рішень в умовах невизначеності, перш за все:

- мінімізація абсолютної величини ризику суб’єкта господарювання;

- забезпечення співставності рівня ризику та величини цільового показника;

- максимізація абсолютної або відносної величини цільового показника.

9.4.

<< | >>
Источник: Базецька Г. І.. Фінансовий менеджмент: конспект лекцій (для студентів 6 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, спеці­альності 7.050107 (7.03050401) «Економіка підприємства» факультету ФПО і ЗН) / Г. І. Базецька; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х.: ХНАМГ,2011. - 254 с.. 2011

Еще по теме Критерії прийняття управлінських фінансових рішень в умовах невизначеності: