<<
>>

Економічна сутність і класифікація активів підприємства

Активи являють собою економічні ресурси підприємства у формі сукупних майнових цінностей, використовуваних у господарській діяльності з метою одер­жання прибутку.

Активи підприємства підрозділяються по багатьох класифікаційних ознаках, основними з яких з позицій фінансового менеджменту є:

1.

Форма функціонування активів:

а) матеріальні активи;

б) нематеріальні активи;

в) фінансові активи.

2. Характер участі в господарському процесі і швидкість обороту активів:

а) оборотні (поточні) активи;

б) позаоборотні активи.

3. Характер обслуговування окремих видів діяльності:

а) операційні активи;

б) інвестиційні активи.

4. Характер фінансових джерел формування активів:

а) валові активи;

б) чисті активи.

5. Характер володіння активами:

а) власні активи;

б) орендовані активи.

6. Ступінь ліквідності активів:

а) активи в абсолютно ліквідній формі;

б) високоліквідні активи;

в) середньоліквідні активи;

г) слаболіквідні активи;

д) неліквідні активи.

6.2.

<< | >>
Источник: Базецька Г. І.. Фінансовий менеджмент: конспект лекцій (для студентів 6 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, спеці­альності 7.050107 (7.03050401) «Економіка підприємства» факультету ФПО і ЗН) / Г. І. Базецька; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х.: ХНАМГ,2011. - 254 с.. 2011

Еще по теме Економічна сутність і класифікація активів підприємства: