<<
>>

Економічна сутність грошового потоку підприємства і класифікація його видів

Фінансовий менеджмент як функціонально-організаційна модель управління фінансами суб’єкта господарювання включає такі напрями:

- операційна та інвестиційна діяльність;

- фінансування потреби підприємства у капіталі (фінансова діяльність);

- фінансовий контролінг ефективності та адекватності усіх складових такої моделі.

Системоутворюючим механізмом кожного із складових елементів, а отже і моделі фінансового менеджменту загалом, є грошові потоки як фінансове ви­раження підприємницької діяльності суб’єкта господарювання в умовах ринкової економіки. Грошовий потік підприємства являє собою сукупність розподілених у часі надходжень і виплат коштів, які генеруються його господарською діяльністю.

Грошовий потік можна визначити як сукупність послідовно розподілених у часі подій, які пов’язані із відособленим та логічно завершеним фактом зміни власника грошових коштів у зв’язку з виконанням договірних зобов’язань між економічними агентами (суб’єктами господарювання, державою, домогосподар- ствами, міжнародними організаціями).

Виникнення та формування грошового потоку при здійсненні господарських операцій у рамках реалізації операційної, інвестиційної та фінансової діяльності

підприємства є результатом прояву сукупності фінансово-економічних відносин, а отже, має певні ознаки, серед яких необхідно виділити такі.

По-перше, рух грошових коштів здійснюється у зв’язку із виконанням договірних зобов’язань між суб’єктами господарювання як фінансова складова виконання відповідних господарських угод.

По-друге, функціонально-організаційні особливості господарських операцій підприємства дають змогу ідентифікувати рух коштів за видами грошових по­токів відповідно до встановлених критеріїв групування. Так, залежно від виду фінансово-господарської діяльності підприємства розрізняють: грошовий потік від операційної діяльності; грошовий потік від інвестиційної діяльності та гро­шовий потік від фінансової діяльності.

По-третє, грошові потоки, що генеруються суб’єктом господарювання, мають виключно фінансовий характер.

Зупинимося на основних (базових) функціонально-організаційних характе­ристиках грошових потоків. До них слід віднести такі:

- причину та джерело формування грошового потоку, що відповідає господар­ській операції суб’єкта господарювання (або їх сукупності), виконання якої і передбачає генерування руху грошових коштів - формування грошового потоку;

- фактори формування абсолютної величини грошового потоку;

- вплив грошового потоку на майно підприємства в частині зміни (збільшення або зменшення) абсолютної величини грошових коштів та їх еквівалентів, що перебувають у розпорядженні цього підприємства, - формування його резерву ліквідності;

- кількісне оцінювання грошового потоку - розрахунок на основі узгодження грошових потоків абсолютної величини, узагальнюючих показників руху гро­шових коштів.

Об’єктивною необхідністю при управлінні грошовими потоками є струк- турування грошових потоків - формування упорядкованої сукупності грошових потоків відповідно до встановленого критерію (або групи критеріїв) та визначення їх базових функціонально-організаційних особливостей.

Таблиця 3.1

з/п

Критерій або ознака класифікації Класифікаційна сукупність
1 Вид фінансово-господарської діяльності Операційний грошовий потік
Інвестиційний грошовий потік
Фінансовий грошовий потік
2 Масштаб діяльності (центри форму­вання грошових потоків) Г рошовий потік по підприємству
Г рошовий потік по підрозділах
Грошовий потік по центрах відповідальності
Грошовий потік по господарській операції
3 Зміна залишків грошових коштів - резерву ліквідності (вплив на майно) Вхідні грошові потоки
Вихідні грошові потоки
4 Валюта деномінації Г рошові потоки в національній валюті
Грошові потоки в іноземній валюті (у розрізі кожної валюти деномінації)
5 Значимість грошових потоків Пріоритетні грошові потоки
Другорядні грошові потоки
Обслуговуючі грошові потоки
6 Розподіл у часі Поточні (теперішні) грошові потоки
Очікувані (майбутні) грошові потоки

Відповідно до принципів XYZ-аналізу, об’єкта управління доцільно поділяти на категорії, що відображають рівень їх впливу на кінцевий результат:

- пріоритетні грошові потоки;

- другорядні грошові потоки;

- обслуговуючі грошові потоки.

Основна увага фінансового менеджера має бути зосереджена на грошових потоках підприємства, що віднесені до складу пріоритетних, - грошових потоків за операціями, які забезпечують створення більшої частини вартості або прибутку підприємства і, відповідно, формуються на регулярній основі.

Грошовий потік класифікується як вхідний за умови, коли рух коштів у рамках господарської операції, що генерує такий грошовий потік, веде до збіль­шення абсолютної величини грошових коштів, які перебувають у розпорядженні підприємства на певний момент часу. Сукупність вхідних грошових потоків є складовою чистого грошового потоку суб’єкта господарювання. Сукупність вхід­них грошових потоків суб’єкта господарювання наведена на рис. 3.1.

Висока роль ефективного управління грошовими потоками підприємства визначається наступними основними положеннями:

1. Грошові потоки обслуговують здійснення господарської діяльності під­приємства практично у всіх її аспектах.

2. Ефективне управління грошовими потоками забезпечує фінансова рівно­вага підприємства в процесі його стратегічного розвитку. Темпи цього розвитку, фінансова стійкість підприємства значною мірою визначаються тим, наскільки різні види потоків коштів синхронізовані між собою по обсягах і в часі. Високий рівень такої синхронізації забезпечує істотне прискорення реалізації стратегічних цілей розвитку підприємства.

Рис. 3.1 - Сукупність вхідних грошових потоків підприємства

3. Раціональне формування грошових потоків сприяє підвищенню ритміч­ності здійснення операційного процесу підприємства.

4. Ефективне управління грошовими потоками дозволяє скоротити потреба підприємства в позиковому капіталі.

5. Управління грошовими потоками є важливим фінансовим важелем забез­печення прискорення обороту капіталу підприємства.

6. Ефективне управління грошовими потоками забезпечує зниження ризику неплатоспроможності підприємства.

7. Активні форми управління грошовими потоками дозволяють підприємству діставати додатковий прибуток, який генеруються безпосередньо його грошовими активами.

3.2.

<< | >>
Источник: Базецька Г. І.. Фінансовий менеджмент: конспект лекцій (для студентів 6 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, спеці­альності 7.050107 (7.03050401) «Економіка підприємства» факультету ФПО і ЗН) / Г. І. Базецька; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х.: ХНАМГ,2011. - 254 с.. 2011

Еще по теме Економічна сутність грошового потоку підприємства і класифікація його видів: