<<
>>

Діагностика банкрутства підприємства

Діагностика банкрутства є системою цільового фінансового аналізу, спрямованого на виявлення параметрів кризового розвитку підприємства, що генерують загрозу його банкрутства в майбутнього періоді.

Залежно від цілей і методів здійснення діагностика банкрутства поділяється на дві основні системи - експрес-діагностика і фундаментальна діагностика.

З метою своєчасного виявлення тенденцій формування незадовільної структури балансу в прибутково працюючого суб’єкта господарювання експрес-діагностика банкрутства в Україні здійснюється за допомогою коефіцієнта Вівера:


де K - коефіцієнт Вівера;

ЧП - чистий прибуток;

А - амортизація;

З - довгострокові й поточні зобов’язання.

Ознакою формування незадовільної структури балансу є таке фінансове становище підприємства, у якого протягом тривалого часу (1,5-2 роки) коефіцієнт Вівера не перевищує 0,2.

У табл. 12.1 наведено шкалу попередньої оцінки масштабів кризового фінансового стану підприємства за основними індикаторами окремих об’єктів спостереження «кризового поля».

Попереджувальний характер експрес-діагностики найбільш відчутний на стадії легкої фінансової кризи підприємства. При інших масштабах кризового стану підприємства вона обов’язково має доповнюватися системою фундаментальної діагностики.

Фундаментальна діагностика банкрутства здійснюється за такими основними етапами:

1. Систематизація основних факторів, що зумовлюють кризовий фінансовий розвиток підприємства.

2. Проведення комплексного фундаментального аналізу впливу окремих факторів на кризовий фінансовий розвиток підприємства.

Таблиця 12.1. Експрес-діагностика масштабів кризової ситуації


У процесі здійснення такого аналізу використовуються такі основні методи оцінки ймовірності банкрутства:

- повний комплексний аналіз фінансових коефіцієнтів;

- кореляційний аналіз;

- СВОТ-аналіз {SWOT-analysis) - дослідження характеру сильних та слабких сторін підприємства в розрізі окремих внутрішніх факторів, а також позитивного або негативного впливу окремих зовнішніх факторів, що зумовлюють кризовий фінансовий розвиток підприємства;

- розрахунок індексу платоспроможності (модель Альтмана, модель Тафлера, JIica тощо).

3. Прогнозування розвитку кризового фінансового стану підприємства під негативним впливом окремих факторів, що є найбільшою загрозою банкрутства підприємства в майбутньому періоді.

4. Прогнозування здатності підприємства до нейтралізації загрози банкрутства за рахунок внутрішнього потенціалу.

У процесі такого прогнозування визначається, наскільки швидко та в якому обсязі підприємство здатне:

- забезпечити зростання чистого грошового потоку;

- знизити загальну суму фінансових зобов’язань;

- реструктуризувати свої фінансові зобов’язання шляхом переведення їх з короткострокової форми в довгострокову;

- знизити рівень поточних витрат і коефіцієнт операційного левериджу;

- знизити рівень фінансових ризиків у своїй діяльності;

- позитивно змінити інші фінансові показники, незважаючи на негативний вплив окремих факторів.

Узагальнюючу оцінку здатності підприємства до нейтралізації загрози банкрутства в короткостроковому перспективному періоді дозволяє отримати коефіцієнт можливої нейтралізації поточної загрози банкрутства, який розраховується за такою формулою:


де Kti36 - коефіцієнт можливої нейтралізації загрози банкрутства в короткостроковому перспективному періоді;

ЧГП - очікувана сума чистого грошового потоку;

ФЗ - середня сума фінансових зобов’язань.

Таблиця 12.2. Масштаби кризового фінансового стану підприємства і можливі шляхи виходу з нього
Імовірність

банкрутства

Масштаб кризового стану підприємства Спосіб реагування
Можлива Легка фінансова криза Нормалізація поточної фінансової діяльності
Висока Глибока фінансова криза Повне використання внутрішніх механізмів фінансової стабілізації
Дуже висока Фінансова катастрофа Пошук ефективних форм санації або ліквідація підприємства


5. Остаточне визначення масштабів кризового фінансового стану підприємства. У табл. 12.2 наведені критерії характеристик масштабів кризового фінансового стану підприємства, а також найбільш адекватні їм способи реагування.

В Україні з метою забезпечення однозначності підходів при оцінці фінансової неспроможності підприємств затверджені Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства (наказ Міністерства економіки України № 14 від 19.01.2006).

12.3.

<< | >>
Источник: Школьник І. О.. Фінансовий менеджмент: навчальний посібник /1. О. Школьник, І. М. Боярко, Б. І. Сюркало ; за ред. І. О. Школьник. - Суми : Університетська книга,2009. - 301,[3]с. 2009

Еще по теме Діагностика банкрутства підприємства:

 1. 1. Визначення фінансового стану підприємства і ознаки його стійкості.
 2. Глава №3. Аналіз та оцінювання фінансового стану підприємств
 3. Сутність та основні завдання антикризового фінансового управління підприємством
 4. Реструктуризація підприємства в системі антикризового фінансового управління
 5. Система раннього попередження та реагування (СРПР)
 6. Реструктуризація підприємства в системі антикризового фінансового управління
 7. Сутність та основні елементи антикризового фінансового управління
 8. 12.4. Фінансова санація як складова антикризового управління
 9. ТЕСТИ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ
 10. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ
 11. Антикризове фінансове управління корпорацією
 12. СУТНІСТЬ Та ПРИНЦИПИ аНТИКРИЗОВОГО Фінансового менеджменту
 13. ДІАГНОСТИКА БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА
 14. ЗМІСТ
 15. Діагностика банкрутства підприємства
 16. Формування та реалізація політики антикризового фінансового управління підприємством