Задать вопрос юристу

ВСТУП


Усучасних умовах розвитку української економіки виникає
потреба в розробці та оволодінні ефективними підходами
до механізму реалізації функцій держави та окремих суб'єктів у системі ринкових відносин.
Засвоєння студентами матеріалу з курсу «Фінансовий ринок» дасть їм змогу зрозуміти суть складного економічного світу, виробити уміння пов'язувати теорію соціальних, економічних процесів та явищ як з вітчизняною господарською практикою, так і з міжнародною.
Професійно орієнтована дисципліна передбачає вивчення особливої сфери економічної дійсності — фінансового ринку. Предметом навчальної дисципліни є механізм функціонування фінансового ринку, що виступає як економічний простір, де формуються відносини купівлі-продажу фінансових інструментів.
Навчальний посібник містить одинадцять тем, що дають змогу вивчати фінансовий ринок як складову частину фінансових відносин, визначити місце фінансового ринку у фінансовій системі, розкрити взаємозв'язки між інвестиціями та заощадженнями через рух фінансових потоків, обгрунтувати необхідність функціонування фінансових інструментів як засобів взаємодії учасників ринку, визначити необхідність державного регулювання процесів, що відбуваються на фінансовому ринку України.
Останніми роками в Україні активно розвивається законотворчий процес, у тому числі в регулюванні фінансової діяльності, включаючи регулювання відносин у сфері фінансового ринку та фінансових послуг. З огляду на це, важливим аспектом освоєння фінансових категорій є ознайомлення із законодавчою базою, що регулює відповідні відносини в Україні, та сучасним понятійним апаратом у зв'язку із законодавчими і нормативними визначеннями. Тому до складу посібника окремим розділом включено словник законодавчих визначень термінології фінансового ринку.
Динамічність розвитку вітчизняного та іноземних фінансових ринків, численні зміни в основних засадах законодавчого регулю
вання фінансового ринку потребують регулярного перегляду навчальної й методичної літератури щодо викладання дисципліни.

Отже, видання навчального посібника, що враховує останні світові тенденції розвитку фінансового ринку та новації вітчизняного законодавства, а також відповідає сучасним вимогам організації навчального процесу у вищих навчальних закладах за кредитно-модульною системою, є актуальним та своєчасним.
При написанні посібника використано особистий досвід авторів у викладанні дисципліни «Фінансовий ринок» та змістовно й логічно пов'язаних із нею фінансових, економічних та правових дисциплін, а також досвід наукової діяльності в зазначеній сфері.
Особлива подяка за цінні поради та рекомендації щодо поліпшення змісту навчального посібника завідуючій кафедрою «Фінанси» Макіївського економіко-гуманітарного інституту, кандидату економічних наук, доценту Маглаперідзе Аллі Сергіївні.
Бажаємо також подякувати за плідне співробітництво Балаба- новій Людмилі Веніамінівні, докторові економічних наук, професору, завідувачці кафедри маркетингового менеджменту Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського; Кузьмснко Ларисі Михайлівні, докторові економічних наук, професору, головному науковому співробітнику відділу проблем управління виробництвом Інституту економіки промисловості Національної академії наук України; Червовій Лідії Георгіївні, докторові економічних наук, професору, завідувачці відділу проблем управління виробництвом Інституту економіки промисловості Національної'академії наук України.
Автори сподіваються, що матеріали навчального посібника стануть у пригоді студентам для кращого оволодіння економічними й фінансовими дисциплінами та викладачам вищих і середніх спеціальних навчальних закладів для подальшого удосконалення практики викладання, а також аспірантам, усім спеціалістам, що цікавляться вітчизняним та міжнародним фінансовим ринком з метою підвищення професійного рівня.
<< | >>
Источник: Васильева В.В.. Васнльченко О.Р.. Фінансовий ринок. Навч. псх . К.: Центр Учбової .liivpai vpn,2008. - 368 с.. 2008

Еще по теме ВСТУП:

 1. 2 . Вступление Китая в ВТО.
 2. Вступление в европейский валютный союз
 3. Вопрос 1. Процесс вступления России в ВТО
 4. Вопрос 2. Основные проблемы и перспективы РФ в сфере вступления в ВТО
 5. 15.5. Обеспечение продовольственной безопасности в условиях предстоящего вступления России В ВТО
 6. Вступительные, членские и паевые взносы.
 7. Вступление России в ОЭСР — стимул для проведения дальнейших реформ
 8. Вступление кредитного договора в силу. Порядок изменения и досрочного расторжения кредитного договора
 9. Финансовое состояние сельхозпредприятий при возможном вступлении России в ВТО: иллюзии и реальность
 10. Глава 1 Вступ до фінансового менеджменту
 11. ВСТУП
 12. Вступ
 13. ВСТУП
 14. ВСТУП
 15. 7. Перспективи зовнішньої торгівлі України в контексті майбутнього вступу до СОТ
 16. ВСТУП
 17. ВСТУП
 18. ВСТУП