Задать вопрос юристу

1. Сутність фінансового ринку та його структурні елементи


Для нормального розвитку економіки необхідна мобілізація тимчасово вільних коштів фізичних та юридичних осіб, їхній розподіл і перерозподіл на комерційній основі між різними секторами економіки. Ці процеси мають здійснюватися на фінансових ринках.

Фінансовий ринок — це ринок, на якому визначаються попит і пропозиція на різноманітні фінансові інструменти.
Фінансовий ринок існує як сукупність взаємопов'язаних і взаємодіючих ринків:
 • кредитний ринок — це механізм, за допомогою якого встановлюються взаємовідносини між підприємствами та громадянами, які мають потребу в фінансових ресурсах, та організаціями і громадянами, які можуть надати необхідні кошти на певних умовах;
 • валютний ринок — це механізм, за допомогою якого встановлюються правові та економічні взаємовідносини між продавцями і покупцями валют;
 • ринок цінних паперів — цс ринок, що об'єднує частину кредитного ринку: ринок інструментів позики або боргових зобов'язань і ринок інструментів власності, тобто цей ринок охоплює операції з випуску і обігу інструментів позики, інструментів власності, а також їхніх гібридів;


За іншого підходу в структурі фінансового ринку виділяють:
 • ринок готівкових коштів;
 • ринок короткострокових платіжних коштів, які виконують функції, подібні до готівкових грошей (чеки, векселі);
 • ринок валюти;
 • ринок цінних паперів;
 • ринок позикового капіталу, тобто ринок коротко-, серсдньо- та довгострокових банківських кредитів.

З точки зору дії фінансових інструментів фінансовий ринок розділяють як сукупність грошового ринку і ринку капіталів.
Грошовий ринок — це ринок готівкових грошей, короткострокових кредитних операцій, валюти. На грошовому ринку обертаються короткострокові інструменти. їхній рух зумовлений різницею в рівнях прибутку та ризику.
Ринок капіталів — цс:
 • частина фінансового ринку, де формується попит і пропозиція на середньо- та довгостроковий позиковий капітал;
 • специфічна сфера відносин, об'єктом яких є наданий у позику грошовий капітал та формується попит і пропозиція на нього;
 • сегмент ринку позикових капіталів, на якому здійснюються операції щодо середньо- та довгострокового фінансування й операції з цінними паперами (акціями, облігаціями).

Ринок капіталів поділяється на ринок цінних паперів (інвестиційних інструментів) і ринок середньострокових та довгострокових банківських кредитів.
Ринок капіталів — найважливіше джерело довгострокових інвестиційних ресурсів.
З точки зору джерел залучення коштів фінансовий ринок включає:
 • боргові ринки, або ринки кредиту. За допомогою фінансових інструментів суб'єкти господарювання беруть гроші в борг і використовують їх на свої потреби.
 • ринки акціонерного капіталу.
  За допомогою акцій інвестори мають можливість об'єднати гроші, вкласти їх у певний проект.

Головна функція фінансового ринку — трансформація вільних коштів у позиковий капітал. Фінансовий ринок робить рівно доступними грошові фонди для всіх його учасників (держави, підприємств, домашніх господарств), які мають одну мету — збільшення капіталу.
Слід надати коротку характеристику окремих сегментів фінансового ринку.
Кредитний ринок — цс специфічна сфера економічних відносин, де об'єктом операцій виступає наданий на певних умовах у позику капітал.
Цей ринок виконує такі функції:
 • об'єднання дрібних, розрізнених грошових заощаджень населення, державних структур, приватного бізнесу, іноземних інвесторів і утворення великих грошових фондів;
 • трансформація коштів у позиковий капітал, який забезпечує зовнішні джерела фінансування матеріального виробництва національної економіки;
 • надання позик державним органам і населенню для вирішення таких важливих завдань, як покриття дефіциту державного бюджету, фінансування різного роду соціальних програм.

Валютний ринок — це механізм, за допомогою якого встановлюються правові та економічні взаємовідносини між продавцями і покупцями валют.
Валютний ринок виконує такі функції:
 • своєчасне здійснення міжнародних розрахунків;
 • регулювання валютних курсів;
 • диверсифікація валютних резервів;
 • страхування валютних ризиків;
 • отримання прибутку учасниками валютного ринку у вигляді різниці курсів валют;
 • проведення валютної політики, що грунтується на державному регулюванні національної економіки і реалізації погодженої політики в межах світового господарства.

Валютний ринок України — це переважно міжбанківський ринок. Суб'єктами валютного ринку є продавці валюти, покупці та посередники.
У їх ролі можуть виступати:
 • комерційні банки — великі транснаціональні, середні, малі банки, для яких характерна тенденція до зосередження операцій на великих біржах;
 • небанківські фінансові установи — фонди хеджування (в основному спекулятивні фонди) та пенсійні фонди. Ці установи безпосередньо на ринку не виступають, а користуються посередництвом банків;
 • підприємства та приватні особи.

Міжнародний ринок — сукупність операцій з валютами, які виступають на вільному світовому ринку в країні походження валюти. Сукупність операцій з валютою, яка виступає на вільному світовому ринку поза країною її походження, здійснюється на єв- роринку.
Ринок цінних паперів охоплює досить широку сукупність суспільних відносин, які виникають і існують щодо цінних паперів, включаючи державне та інстигуційно-правовс їх регулювання.
<< | >>
Источник: Васильева В.В.. Васнльченко О.Р.. Фінансовий ринок. Навч. псх . К.: Центр Учбової .liivpai vpn,2008. - 368 с.. 2008

Еще по теме 1. Сутність фінансового ринку та його структурні елементи: