Задать вопрос юристу

1. Поняття й класифікація фінансових ризиків


Під інвестиціями на фінансовому ринку слід розуміти вкладення коштів, певні витрати на ринку цінних паперів, що здійснюються з метою отримання доходу, прибутку. Звичайно інвестиції поділяють на:
       1. прямі              — вкладення в реальні активи (виробництво), в управлінні яких бере участь інвестор;
       2. портфельні (фінансові) — вкладення в акції, облігації та інші цінні папери, що дають право на отримання доходу від власності.
       3. реальні              — фінансові вкладення в землю, нерухомість, машини і обладнання, запасні частини тощо (разом із витратами оборотного капіталу);
       4. проектні — кредити, що надаються реальному або потенційному власникові для реалізації прибуткового інноваційного проекту.

У цілому ризик у ділових операціях — це економічна категорія, що відображає ступінь успіху (невдачі) фірми в досягненні своїх цілей з урахуванням впливу контрольованих і неконтрольо- ваних факторів. Операції з фінансовими інструментами завжди пов'язані з ризиком.
Фінансові ризики — це спекулятивні ризики.
У цілому фінансовий ризик як міру економічної або соціальної невизначеності можна охарактеризувати:
 • за величиною— високий, середній і низький;
 • за ступенем допустимості — допустимий ризик, коли втрачається частина доходу; критичний (локальний) ризик, при якому повністю втрачаються доходи і виникає необхідність відшкодувати втрати; катастрофічний ризик повної втрати майна;
 • за об'єктами — ризик підприємця, підприємства, банку, страхової компанії, тобто окремих юридичних і фізичних осіб;
 • за видом діяльності — ризик виробничої, посередницької, торговельної, транспортної, консалтингової, страхової, охоронної та іншої діяльності;
 • за економічним змістом — чистий ризик як об'єктивна можливість зазнати збитків (нульового результату) і спекулятивний ризик як суб'єктивна можливість отримання позитивного або негативного результату певної діяльності;
 • за характером — операційний, інфляційний, кредитний, процентний, валютний. Операційний ризик пов'язаний із помилкою або неправильною організацією, неправильним вибором методу тієї чи іншої фінансової операції.

Інфляційний ризик визначається ступенем точності прогнозування інфляції та її впливу на результат фінансово-господарської діяльності. Кредитний ризик розглядається як ризик непогашення кредиту і несплати процентів за ним. Процентний ризик виникає в разі зміни процентних ставок за кредитними ресурсами, що надаються. Валютні ризики можливі в разі зміни курсів валют:
 • за галузевою і територіальною ознакою — загальноекономічний, галузевий, країни, регіональний тощо.

Виділяють такі основні види ризику:
 • систематичний, тобто ризик кризи фінансового ринку;
 • несистематичний, тобто ризик поєднання всіх видів ризику, пов'язаних із конкретними фінансовими інструментами;
 • селективний — ризик неправильного вибору цінних паперів для інвестування при формуванні портфеля;
 • часовий — ризик емісії, купівлі або продажу цінного папера в невідповідний час, що тягне за собою втрати;
 • законодавчих змін (можуть змінитися умови емісії, вона може бути визнана недійсною і такс інше);
 • ліквідності — ризик, пов'язаний з можливістю втрат при реалізації цінного папера через зміну в оцінці його якості;
 • інфляційний— ризик того, що при високій інфляції доходи, які отримують інвестори за фінансовими інструментами, знецінюються швидше, ніж зростають, інвестор зазнає реальних втрат.


Систематичний ризик пов'язаний з економічною й політичною ситуацією в країні та світі, зростанням цін на ресурси, зага- льноринковим падінням цін на фінансові активи.
До категорії систематичних ризиків належать: ризик зміни відсоткової ставки, ризик падіння загальноринкових цін і ризик інфляції. Ризик зміни відсоткової ставки набуває особливої актуальності в умовах інфляції. Ризик падіння загальноринкових цін пов'язаний з одночасним падінням цін на всі цінні папери, що мають обіг на ринку. Цей ризик стосується насамперед операцій з акціями. Ступінь ризику різний для акцій різних емітентів. Ризик інфляції зумовлений зміною купівельної спроможності грошей і призводить до того, що вкладення навіть у найбезпечніші цінні папери можуть завдати збитків. Цей вид ризику існує в усіх країнах, тобто інфляція — загальносвітова тенденція. У розвинутих країнах вважається нормальним щорічний рівень інфляції у 3 %.
Несистематичний ризик пов'язаний із фінансовим станом конкретного емітента цінних паперів. Його оцінка потребує певних зусиль як із боку посередників ринку фінансових активів, так і з боку інвесторів. До категорії несистематичних відносять ризики ліквідності та галузевий.
Ризик ліквідності — ризик, пов'язаний із можливістю втрат при реалізації цінного папера через зміни оцінки його якості. Ризик ліквідності — нині один із найпоширеніших в Україні.
Гіалузевий ризик — ризик, пов'язаний зі специфікою окремих галузей. З позиції цього виду ризику всі галузі можна класифікувати на: а) підвладні циклічним коливанням (галузі конструкційних матеріалів, виробництво обладнання тощо) та б) менш підвладні циклічним коливанням (виробництво товарів для населення та продовольчих товарів).
Фактори, які стосуються фінансового ризику і впливають на його рівень, умовно можна розподілити на дві групи: об'єктивні й суб'єктивні.
Об'єктивні фактори — це ті, що безпосередньо не залежать від дій керівництва підприємства (фірми), але повинні враховуватися при підготовці й прийнятті рішень, наприклад, інфляційні процеси, дії конкурентів, політичні й економічні кризові явища, екологічні вимоги, митні пільги, режим найбільшого сприяння.
Група суб'єктивних факторів характеризує саме підприємство (фірму) та внутрішні умови його функціонування, зокрема виробничий потенціал, наявність висококваліфікованих працівників та управлінського персоналу, організацію діяльності фірми, наявність кооперативних зв'язків, рівень технології тощо.
<< | >>
Источник: Васильева В.В.. Васнльченко О.Р.. Фінансовий ринок. Навч. псх . К.: Центр Учбової .liivpai vpn,2008. - 368 с.. 2008

Еще по теме 1. Поняття й класифікація фінансових ризиків:

 1. 13.1. Поняття та класифікація готової продукції.
 2. 14.1. Поняття та класифікація товарів
 3. Класифікація фінансових ринків
 4. Поняття і класифікація фінансових ризиків.
 5. 1. Поняття й класифікація фінансових ризиків
 6. 3. Методи управління фінансовими ризиками
 7. Ризики іпотечного капіталу: сутність, класифікація, політика управління, методики оцінки та нейтралізації
 8. 1. Сутність фінансового ринку. Його роль у ринковій економіці. Класифікація фінансових ринків
 9. Тема 10. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ
 10. Управління фінансовим ризиком
 11. Страхування як форма нейтралізації фінансових ризиків
 12. СУТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ ТЙ їх КЛАСИФІКАЦІЯ
 13. управління ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ
 14. МЕТОДИ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ ПІДПРИЄМСТВА
 15. Поняття та класифікація інвестиційних проектів
 16. Сутність та класифікація фінансових інвестицій підприємства. Управління фінансовими інвестиціями
 17. Сутність та класифікація фінансових ризиків