Задать вопрос юристу

3. Банки — основні учасники ринку капіталів


Банк є однією із сторін відносин, яка в певній угоді на ринку капіталів виступає як кредитор, або як позичальник.
Залежно від економічного змісту основні види діяльності комерційних банків поділяють на дві групи.
 • Пасивні операції— забезпечують формування ресурсів банку, необхідних йому, крім власного капіталу, для забезпечення ліквідності й одержання запланованого доходу.

До пасивних операцій належать:
 • залучення коштів на депозитні рахунки (поточні, строкові, ощадні та ін.);
 • недепозитне залучення коштів (одержання позик на міжба- нківському ринку, позик Центрального банку, випуск банківських облігацій, векселів та інших зобов 'язань).

Основний вид пасивних операцій — залучення коштів на банківську рахунки всіх видів. Ці кошти називаються депозитами, а операції — депозитними.
 • Активні операції— пов'язані з розміщенням банком власних та залучених коштів для одержання доходу і забезпечення своєї ліквідності.

До активних операцій належать:
 • операції з надання кредитів (кредитні операції);
 • вкладення у цінні папери:
 • формування касових залишків та резервів;
 • формування інших активів (формування основних засобів — будівель, обладнання, тощо).

Ключовий вид активних операцій — кредитні, які забезпечують переважну частину доходів багатьох банків. Це важливе джерело коштів для економіки.
Банківський кредит — це форма кредиту, за якою кошти надаються в позику банками. Банківський кредит — необхідний інструмент стимулювання економіки, без якого не можуть успішно працювати товаровиробники.
Основними джерелами формування банківських кредитних ресурсів є:
 • тимчасово вільні кошти держави й осіб, на добровільній основі передані фінансовим посередникам для подальшої капіталізації і отримання прибутку. Вони відображаються на депозитних рахунках у відповідних комерційних банках і забезпечують власникам фіксований дохід у формі відсотків із вкладів;
 • кошти, що тимчасово вивільняються в процесі кругообігу промислового і торгового капіталу.

За термінами користування банківські кредити класифікують як:
 • середньострокові, короткострокові, довгострокові;
 • до запитання;
 • прострочені, термін користування якими минув;
 • відстрочені, для яких на прохання позичальника був перенесений термін погашення.

Залежно від забезпечення кредити можуть бути: забезпечені та бланкові (незабезпечені).
Серед забезпечених кредитів за видом забезпечення виділяють:
 • забезпечені заставою;-
 • гарантовані;
 • з іншим забезпеченням.

Банківський кредит під заставу цінних паперів називається ломбардним кредитом.
За методами надання кредитів виділяють:
 • у разовому порядку;
 • відповідно до відкритої кредитноїлінії4
 • гарантований — коли комерційний банк бере на себе зобов 'язання надати кредит відразу, коли клієнтові це буде необхідно.

У світовій банківській практиці найпоширенішими схемами надання позики є кредитна лінія, револьверний (автоматично поновлюваний) кредит, контокорентний рахунок, овердрафт.
За методами погашення:
 • негайно;
 • на биплат;
 • достроково (на вимогу кредитора або за заявою позичальника);
 • з регресом платежів;
 • після закінчення обумовленого періоду (місяця, кварталу).

За характером і способом сплати відсотків:
 • з фіксованою ставкою відсотка;
 • зі ставкою відсотка, що коливається;
 • зі сплатою відсотків одночасно з одержанням кредиту (дисконтний).

Залежно від кількості кредиторів:
 • виданий одним банком:
 • консорціумний;
 • рівнобіжний.

Залежно від якісної характеристики:
 • найвищої якості;
 • задовільний;
 • маржинальный;
 • критичний;
 • збитковий, який підлягає списанню.

Національний банк України поділяс кредити на стандартні, нестандартні й безнадійні. Цю класифікацію відображено в чинному банківському законодавстві.
Ефективність позикових операцій банку визначається його кредитною політикою. Кредитна політика формує основні напрями позик. Кредитні вклади для банку повинні бути надійними і рентабельними.
Ступінь кредитного ризику визначається можливо допустимим максимальним розміром ризику на одного позичальника.
Завдання банку полягає в досягненні оптимального співвідношення ризикованості та прибутковості своїх кредитних операцій.
На фінансовому ринку банки ще й надають банківські послуги, які є надзвичайно дохідними, майже безризиковим видом діяльності. До групи банківських послуг належать гарантійні, посередницькі, консультаційні, інформаційні, аудиторські, трастові послуги.
Таким чином, банки — найактивніші суб'єкти сучасного фінансового ринку. Виконуючи свої функції та здійснюючи операції, банк забезпечує функціонування фінансового ринку і його сегментів — грошового, валютного ринку, ринку позикових капіталів.
Питання для семінарських і практичних занять
  1. Суть ринку капіталів та його відмінності від грошового ринку.
  2. Суть кредиту, його функції в економіці.
  3. Роль банків на ринку капіталів.
  4. Особливості банківського кредиту як форми кредитних відносин.
  5. Роль держави на ринку капіталів та грошово-кредитне регулювання.

Тестові завдання
   1. Операції комерційного банку, що пов'язані з розміщенням ним власних та залучених коштів з метою одержання доходу та забезпечення ліквідності, — це:

А) активні операції;
Б) пасивні операції.
   1. Втручання центрального банку країни в операції на валютному ринку з метою впливу на курс національної грошової одиниці через купівлю або продаж іноземної валюти — це....
   2. Здійснення комерційними банками операцій в іноземній валюті в Україні та за кордоном виконується на підставі:
    1. дозволу Міністерства фінансів України;

Б) дозволу Державною митного комітету, в разі наявності закордонних партнерів;
    1. ліцензії Національного банку України;

Г) власного бажання та можливості проведення таких операцій.
   1. Зростання курсу національної валюти сприяє:
    1. збільшенню обсягів імпорту і зменшенню обсягів експорту;

Б) збільшенню обсягів експорту і зменшенню обсягів імпорту;
    1. дефіциту платіжного балансу країни.
   1. «Фіктивний капітал» — це:
    1. грошові кошти на рахунках фірм в офшорних зонах;

Б) капітал, вкладений в іноземній валюті;
    1. капітал, вкладений в цінні папери;

Г) фінансові та матеріальні активи, інвестовані іноземними компаніями в розвиток вітчизняних підприємств.
   1. Банківський кредит під заставу цінних паперів називається:
    1. ломбардним;

Б)бланковим;
    1. гарантованим;

Г) до запитання.
   1. Форма надання підприємству банківського кредиту без визначення конкретного терміну початку його застосування — це:
    1. іпотечний кредит; Б) разовий кредит;
    2. гарантований              кредит; Г) кредитна лінія.
   2. Вид великого за обсягами кредиту, коли банк, обслуговуючи підприємство, залучає до кредитування інші комерційні банки, називається...
   3. Фізичні особи можуть використовувати такі форми кредиту:
    1. банківський та комерційний; Б) іпотечний;
    2. споживчий кредит (у національній та іноземній валюті); Г) споживчий кредит (лише у національній валюті).

Тематика рефератів
     1. Сучасний стан ринку капіталу в Україні.
     2. Історія розвитку ринку капіталу в світовій економіці.
     3. Зародження та шляхи формування банків у світі.
     4. Розвиток банківського сектора в Україні.
     5. Місце небанківськнх інститутів на кредитному ринку.

<< | >>
Источник: Васильева В.В.. Васнльченко О.Р.. Фінансовий ринок. Навч. псх . К.: Центр Учбової .liivpai vpn,2008. - 368 с.. 2008

Еще по теме 3. Банки — основні учасники ринку капіталів:

 1. Ринок цінних паперів
 2. Банківська система ринку фінансових послуг в Україні
 3. Учасники фондового ринку, ЇХ ЦІЛІ Й ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ
 4. 1. Структура ринку капіталів
 5. 3. Банки — основні учасники ринку капіталів
 6. Сутність, правова база, структура іпотечного ринку
 7. Основні проблеми та перспективи розвитку ринку іпотечного кредитування в Україні
 8. 14.1. Сутність та роль фінансового ринку в економіці
 9. 2. Основні типи фірм
 10. 3. Валютний ринок і його основні характеристики.
 11. Лекція 8. Фінансовий ринок
 12. Світова практика теорій управління капіталом
 13. Структура фінансового ринку
 14. Внутрішнє регулювання фінансового ринку
 15. Характеристика основних похідних фінансових інструментів
 16. Учасники фондового ринку та їх професійна діяльність
 17. Основні операції фондового ринку
 18. Характеристика основних проявів конфіденційності та їх місця у фінансово-правових відносинах
 19. Законодавчий інструментарій забезпечення основних проявів конфіденційності у фінансово-правових відносинах