<<
>>

Висновки до розділу 2

Інститут конфіденційності займає особливе місце у фінансово-правових відносинах. На сьогодні наявною прогалиною у діючому правовому полі нашої держави залишається відсутність належного правового забезпечення конфіденційності у фінансово-правових відносинах.

У даному розділі увага приділяється характеристиці основних проявів конфіденційності та їх місця у

фінансово-правових відносинах. Вказано, що такими основними проявами конфіденційності у фінансово-правових відносинах являються: бюджетна, податкова, банківська, комерційна (фінансово-комерційна), валютна

конфіденційність. Зокрема, особлива увага приділяється дослідженню сутності правового забезпечення основних проявів конфіденційності у фінансово- правових відносинах. Провідним аспектом дослідження став законодавчий інструментарій забезпечення бюджетної, податкової, банківської, комерційної (фінансово-комерційної), валютної конфіденційності.

Правове регулювання конфіденційності у фінансово-правових відносинах ще недостатньо повно вивчено у правовій науці. Саме тому, досі відсутнє чітке наукове формулювання конфіденційності. Низка досліджень та переважна більшість нормативно-правових актів містять визначення різних ключових понять у даній сфері, проте вони мають суперечливий і плюралістичний характер. Крім того, недостатня теоретична розробка та підвищена практична значимість правового забезпечення конфіденційності у фінансово-правових відносинах зумовили застосування до всебічного наукового дослідження законодавчих норм, які передбачають встановлення відповідальності за порушення бюджетної, податкової, банківської, комерційної (фінансово- комерційної), валютної конфіденційності.

Існування у вітчизняному законодавстві базових положень про конфіденційність як окремий феномен слід визнати значним кроком уперед у вдосконаленні фінансово-правового захисту прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб.

Проте, вказане явище потребує ще багато зусиль та доопрацювань у даному напрямку. У чинному законодавстві нашої держави досить часто використовується термін «таємниця». Так, у нормативно-правових актах налічується більше тридцяти її видів. Але, на жаль, правовідносини у даній сфері не отримали належного правового регулювання. Мова йде, перш за все, про податкову, банківську та комерційну (фінансово-комерційну) таємниці, оскільки, серед інших видів таємниць найбільшого значення для розвитку вітчизняної фінансової системи мають саме вони. На сьогоднішній день ні у науці, ні у законодавстві не вироблено чіткого теоретично обґрунтованого підходу до сутності та забезпечення вищезгаданих видів таємниць. Разом з тим, варто зазначити, що види інформації, яка містить відомості стосовно валютної та бюджетної конфіденційності, взагалі не виділені в окремі види таємниць, а лише опосередковано можуть бути включені до державної таємниці.

Розгляд питання правового регулювання банківської конфіденційності носить приватно-правовий характер. Але, в той же час, у фінансових, податкових, адміністративних, кримінально-процесуальних та інших публічних правовідносинах утворюються і проявляються якісно нові властивості правового поняття банківської таємниці. Саме тому, їх комплексне дослідження необхідне для з’ясування сутності банківської конфіденційності як об’єкта правового регулювання.

Правовий інститут комерційної (фінансово-комерційної)

конфіденційності тісно взаємопов’язаний з іншими правовими інститутами. Правова охорона комерційної таємниці багато у чому забезпечується за допомогою можливостей інших правових інститутів інформації обмеженого доступу, у тому числі, і інституту банківської таємниці, з’ясування юридичної сутності якого є також важливим як з теоретичної, так і з практичної точки зору. Саме від ступеня захисту інформації, від рівня документального забезпечення діяльності банків багато у чому залежить ефективність функціонування всієї банківської системи. Передчасне, несанкціоноване потрапляння інформації до конкурентів може завдати невиправну шкоду та принести збитки фізичним або юридичним особам.

Законодавство може і повинно захищати право на ту інформацію, яка володіє ознаками податкової, банківської, комерційної та іншої таємниці. І якщо питання, пов’язані з охороною державної таємниці врегульовані, то питання, пов’язані із захистом відомостей, які являються складовими податкової, банківської, комерційної (фінансово-комерційної) та валютної конфіденційності, відносяться до числа менш розроблених у правовій науці, що призводить до багатьох правових колізій та інших проблем.

<< | >>
Источник: БРИГІНЕЦЬ АНДРІАНА ВАСИЛІВНА. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ У ФІНАНСОВО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИНАХ. Київ - 2018. 2018

Скачать оригинал источника

Еще по теме Висновки до розділу 2:

 1. Висновки до розділу 1
 2. Вступ
 3. 3.1. Моделювання структури джерел формування бюджетного потенціалу регіону
 4. 1.1. Застосування законодавчо закріплених форм безпосередньої участі громадян у практиці місцевого самоврядування
 5. 1.2. Невнормовані законодавством форми безпосередньої участі громадян у практиці місцевого самоврядування
 6. 2.3. Комбінаторно-системний підхід дослідження місцевого розвитку, орієнтованого на громаду
 7. ПРАКТИКА СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТ (НА ПРИКЛАДІ СУМ, ПОЛТАВИ І ЧЕРНІГОВА)
 8. Основні принципи економічного контролю
 9. КОРОТКИМ ЗМІСТ
 10. Додаток до розділу 26 СУКУПНА ПРОПОЗИЦІЯ І КРИВА ФІЛІПСА: ІСТОРИЧНА ПЕРСПЕКТИВА
 11. ПРОБЛЕМАТИКА ХОДУ ДУМОК ІСТОРИЧНО-КРИТИЧНОЇ ЧАСТИНИ ПРАЩ М. ШЛЕМКЕВИЧА
 12. 1.2. Зміст та юридична природа координації фінансового контролю
 13. 1.1. Особливості механізму публічно-правового регулювання валютних відносин в Україні
 14. 2.1. Поняття валютної системи України та її структура
 15. ВСТУП