<<
>>

М.А. Гапонюк, В.П. Яцюта, А.Є. Буряченко, А.А. Слав­кова. Місцеві фінанси: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / М.А. Гапонюк, В.П. Яцюта, А.Є. Буряченко, А.А. Слав­кова. — К.: КНЕУ,2002. — 184 с.. 2002

Навчальна дисципліна «Місцеві фінанси» належить до спеціальних норма­тивних фінансових дисциплін для підготовки магістрів за програмою «Управ­ління державними фінансами». Дисципліна має теоретично-прикладний характер. У теоретичному плані вона роз­ширює та поглиблює знання студентів про сутність і роль місцевих фінансів в еко­номічному і соціальному розвитку адміністративно-територіаль­них утворень, розглядає порядок формування та використання фондів фінан­со­вих ресурсів. У прикладному — дає майбутньому фахівцю можливість об’єк­тивно оцінювати еко­номічні процеси, що відбуваються в регіонах. Для студентів економічних вищих навчальних закладів та факультетів.

<< | >>
2. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
2.1. МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ

Книги и учебники по дисциплине Державні і муніципальні фінанси в Україні:

  1. Управління державним боргом. Лекції - 2014 год
  2. Балацький Є.О.. Бюджет міста у системі фінансів території [Текст] : монографія / Є. О. Балацький. - Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”,2011. - 302 с. - 2011 год
  3. Вдосконалення управління фінансами місцевої влади. Курсова робота. Київ 2011 - 2011 год
  4. Василик О.Д., Павлюк К.В.. Державні фінанси України. -К.: Вища школа,1997. -383c. - 1997 год