<<
>>

Додаток Е

Таблиця Показники оцінки соціальної орієнтації економіки України

№ п/п Показник Автор та джерело
1 2 3
1 Блок економічних показників оцінки соціальної орієнтації економіки
1.1 Економічний розвиток
1.1.1 ВРП на душу населення О.
Новікова та С. Гріневська [10,с.123], З. Герасимчук та Л. Стрижеус [4,с.175],
1.1.2 Середня вартість основних фондів О. Новікова та С. Гріневська [10, с.123]
1.1.3 Індекси обсягу продукції промисловості, % З. Герасимчук та Л. Стрижеус [4 ,с.175]
1.1.4 Індекси продукції сільського господарства, % З. Герасимчук та Л. Стрижеус [4,с.175]
1.1.5 Індекси обсягів виконання будівельних робіт, % З. Герасимчук та Л. Стрижеус [4,с.175]
1.1.6 Індекси продуктивності праці у промисловості, % З. Герасимчук та Л. Стрижеус [4,с.175]
1.1.7 Вантажооборот автомобільного транспорту, грн.. ткм З. Герасимчук та Л. Стрижеус [4 ,с.175]
1.1.8 Щільність залізничних колій, км. р. території З. Герасимчук та Л. Стрижеус [4 ,с.175]
1.1.9 Коефіцієнт покриття експортом імпорту товарів. З. Герасимчук та Л. Стрижеус [4 ,с.175]
1.1.10 Введення в дію основних засобів, грн. З. Герасимчук та Л. Стрижеус [4 ,с.175]
1.1.11 Рівень інфляції, % З. Герасимчук та Л. Стрижеус [4 ,с.175]
1.1.12 Частка збиткових підприємств, % З. Герасимчук та Л. Стрижеус [4 ,с.175]
1.1.13 Питома вага областей у доданій вартості України Н.М.
Дєєва [6 ,с.33]
1.2 Розвиток (підтримка) бізнесу
1.2.1 Кількість зареєстрованих малих підприємств у розрахунку на 10 тис. населення, од. З. Герасимчук та Л. Стрижеус [4 ,с.175]
1.2.2 Наявність парку обчислювальної техніки, тис. З. Герасимчук та Л. Стрижеус [4 ,с.175]
1.3 Споживчий ринок
1.3.1 Роздрібний товарооборот підприємств у розрахунку на одну особу, грн. З. Герасимчук та Л. Стрижеус [4 ,с.175]
1.3.2 Обсяги реалізації послуг у розрахунку на одну особу, грн. З. Герасимчук та Л. Стрижеус [4 ,с.175]
1.4 Інвестиційна та інноваційна діяльність
1.4.1 Інвестиції в основний капітал О. Новікова та С. Гріневська[10,с.123], О. Амоша та С.Гріневьска [1,с.5]
1.4.2 Середньомісячні інвестиції у розрахунку на одне домогосподарство О. Новікової та С. Гріневської [,с.157]
1.4.3 Обсяги інвестицій в основний капітал у розрахунку на одну особу, грн. З. Герасимчук та Л. Стрижеус [4 ,с.175]
1.4.4 Обсяги прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одну особу, долл. США З. Герасимчук та Л. Стрижеус [4 ,с.175]
1.4.5 Кількість інноваційно активних підприємств, од. З. Герасимчук та Л. Стрижеус [4 ,с.175]
1.4.6 Обсяги науково-технічних робіт виконаних власними силами наукових організацій на одну особу, грн. З. Герасимчук та Л. Стрижеус [4 ,с.176]
1.4.7. Кількість спеціалістів, які виконують науково-технічні роботи, осіб на 1000 чол. З. Герасимчук та Л. Стрижеус [4 ,с.177]
1.5 Державні та регіональні фінанси (бюджети)
1.5.1 Витрати зведеного бюджету на соціальні заходи О.
Новікова та С. Гріневська [10,с.123], О. Амоша та С.Гріневьска [1,с.5]
1.5.2 Річна сума витрат місцевих бюджетів на соціальні цілі та соціальні трансферти у розрахунку на одну особу О. Новікова та С. Гріневська [10,с.157]
1.5.3 Питома вага видатків по соціальному захисту та соціальному забезпеченню населення Н. Дєєва [ 6,с.33]

Продовження табл.

1 2 3
1.5.4 Питома вага видатків на освіту Н. Дєєва [6 ,с.33]
1.5.5 Питома вага видатків на духовний та фізичний розвиток Н. Дєєва [6 ,с.33]
1.5.6 Середньодушові витрати бюджету на соціальні заходи О. Новікова та С. Гріневська [10,с.123]
1.5.7 Обсяги фінансування бюджетної сфери К. Міхурінська [9 , с. 14]
1.5.8 Частка соціальних послуг у величині ВВП В. Куценко [8 ,с.13]
1.5.9 Середній рівень доходів та видатків місцевих бюджетів на одну особу (без міжбюджетних трансфертів) Н. Дєєва [6 ,с.33]
1.5.10 Рівень забезпеченості видатків соціально-культурної сфери місцевих бюджетів регіонів області податком з доходів фізичних осіб Н. Дєєва [6 ,с.33]
2 Блок соціальних показників оцінки соціальної орієнтації економіки
2.1 Ринок праці
2.1.1 Умови праці О. Бузгалін [2,с.284]
2.1.2 Середня заробітна плата в розрахунку на одного зайнятого О. Новікова та С. Гріневська [10,с.123], О. Бузгалін [2,с.284]
2.1.3 Питома вага оплати праці в структурі ВРП, % О. Новікова та С. Гріневська [10,с.157]
2.1.4 Фонд оплати праці найманих працівників О.
Новікова та С. Гріневська [10,с.123]
2.1.5 Потенціал вільного та робочого часу О. Бузгалін [2,с.284]
2.1.6 Середня чисельність зайнятих О. Новікова та С. Гріневська [10,с.123], В. Гришкін [5, с.163],
2.1.7 Рівень безробіття за методологією МОП, % З. Герасимчук та Л. Стрижеус [ 4,с.176],
2.1.8 Навантаження на одне робоче місце, осіб З. Герасимчук та Л. Стрижеус [4 ,с.176]
2.1.9 Частка населення незайнятого трудовою діяльністю до загальної чисельності економічно активного населення З. Герасимчук та Л. Стрижеус [4 ,с.176], В. Ковальов та О. Атаєва [7,с.123]
2.1.10 Відношення різниці між чисельністю громадян, що шукають роботу, та заявленими підприємствами до загальної чисельності зайнятих в економіці З. Герасимчук та Л. Стрижеус [4 ,с.177]
2.1.11 Рівень оплати праці найманих працівників О. Амоша та С. Гріневьска [1,с.5]
2.2 Населення (демографія)
2.2.1 Рівень життя В. Гришкін [5 , с.163]
2.2.2 Структурування сімей за доходами В. Гришкін [5 , с.163]
2.2.3 Рівень реального споживання О. Бузгалін [2,с.284]
2.2.4 Рівень диференціації та розшарування між найбільш високоприбутковими та найбільш бідними верствами населення О. Бузгалін [2,с.284]
2.2.5 Рівень тривалості життя населення К. Міхурінська [9 , с. 14]
2.2.6 Чисельність постійного населення К. Міхурінська [ 9, с. 14]
2.2.7 Чисельність осіб молодших за працездатний вік К. Міхурінська [ 9, с. 14]
2.2.8 Коефіцієнт народжуваності населення З. Герасимчук та Л. Стрижеус [4 ,с.176]
2.2.9 Коефіцієнт смертності населення З. Герасимчук та Л. Стрижеус [4 ,с.176]
2.2.10 Коефіцієнт дитячої смертності З. Герасимчук та Л. Стрижеус [4 ,с.176]
2.2.11 Співвідношення номінальної заробітної плати до прожиткового мінімуму, % З. Герасимчук та Л. Стрижеус [4 ,с.176]
2.2.12 Грошові доходи у розрахунку на одну особу, грн.. З. Герасимчук та Л. Стрижеус [4 ,с.176], В. Ковальов та О. Атаєва [7,с.123]
2.2.13 Грошові витрати і заощадження населення у розрахунку на одну особу, грн. З. Герасимчук та Л. Стрижеус [ ,с.176]
2.2.14 Частка оплати праці у структурі доходів населення регіону, % З. Герасимчук та Л. Стрижеус [4 ,с.176]

Продовження табл.

1 2 3
2.2.15 Коефіцієнт депопуляції населення З. Герасимчук та Л. Стрижеус [4 ,с.176]
2.2.15 Міждержавна міграція З. Герасимчук та Л. Стрижеус [4 ,с.176]
2.2.16 Міжрегіональна міграція З. Герасимчук та Л. Стрижеус [4 ,с.176]
2.2.17 Споживання основних продуктів харчування, % від норми З. Герасимчук та Л. Стрижеус [4 ,с.177]
2.2.18 Соціальна безпека суспільства З. Галушка [3, с.192]
2.3 Житлово-комунальне господарство
2.3.1 Забезпечення населення житлом, м.кв. на одну особу З. Герасимчук та Л. Стрижеус [ ,с.176], В. Ковальов та А. Атаєва [,с.123],
2.3.2 Забезпечення населення домашніми телефонними апаратами, од. на 100 сімей З. Герасимчук та Л. Стрижеус [ ,с.176]
2.4 Освіта та охорона здоров'я В. Ковальов та А. Атаєва [,с.123]
2.4.1 Рівень захворювань на туберкульоз К. Міхурінська [ 9, с. 14], В. Ковальов та О. Атаєва [7,с.123]
2.4.2 Хвороби системи кровообігу та онкологічні захворювання К. Міхурінська [9 , с. 14], В. Ковальов та О. Атаєва [7,с.123]
2.4.3 Кількість лікувальних закладів К. Міхурінська [ 9, с. 14], В. Ковальов та О. Атаєва [7,с.123]
2.4.4 Чисельність загальноосвітніх і професійно-технічних учбових закладів К. Міхурінська [ 9, с. 14], В. Ковальов та О. Атаєва [7,с.123]
2.4.5 Кількість лікарів у розрахунку на 10 тис. осіб, осіб З. Герасимчук та Л. Стрижеус [4 ,с.176]
2.4.6 Кількість лікарняних ліжок у розрахунку на 10 тис. жителів, од. З. Герасимчук та Л. Стрижеус [ 4,с.176], В. Ковальов та О. Атаєва [7,с.123]
2.4.7 Планова ємність амбулаторно-поліклінічних закладів, відвідувань за зміну у розрахунку на 100 тис. жителів З. Герасимчук та Л. Стрижеус [ 4,с.176], В. Ковальов та О. Атаєва [7,с.123]
2.4.8 Охоплення дітей дошкільним закладами, % до кількості дітей відповідного віку З. Герасимчук та Л. Стрижеус [ 4,с.176], В. Ковальов та О. Атаєва [7,с.123]
2.4.9 Кількість студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації у розрахунку на 10 тис. населення, осіб З. Герасимчук та Л. Стрижеус [ 4,с.176], В. Ковальов та О. Атаєва [7,с.123]
2.5 Рівень злочинності
2.5.1 Рівень злочинності, кількість зареєстрованих злочинів на 100 тис. населення З. Герасимчук та Л. Стрижеус [4 ,с.176]
2.6. Культура В. Ковальов та А. Атаєва [,с.123]
2.6.1 Відвідування населенням закладів культури, кількість відвідувань на 100 чол. З. Герасимчук та Л. Стрижеус [4 ,с.176], В. Ковальов та О. Атаєва [7,с.123]
2.7 Екологія
2.7.1 Викиди шкідливих речовин в атмосферу, тон./кв.м З. Герасимчук та Л. Стрижеус [4 ,с.176]

<< | >>
Источник: ВИШНЕВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ. ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ ДЕРЖАВНОЇ СТРУКТУРНОЇ ПОЛІТИКИ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Київ –2014. 2014

Еще по теме Додаток Е:

 1. ДОДАТКИ Додаток А ЗАКОН УКРАЇНИ
 2. ДОДАТКИ Додаток А З А К О Н    У К Р А Ї Н И ПРО ІПОТЕКУ
 3. Додаток Б З А К О Н    У К Р А Ї Н И ПРО ІПОТЕЧНІ ОБЛІГАЦІЇ
 4. Додаток В З А К О Н   У К Р А Ї Н И ПРО ІПОТЕЧНЕ КРЕДИТУВАННЯ, ОПЕРАЦІЇ З КОНСОЛІДОВАНИМ ІПОТЕЧНИМ БОРГОМ ТА ІПОТЕЧНІ СЕРТИФІКАТИ
 5. Додаток Г З А К О Н   У К Р А Ї Н И ПРО ОЦІНКУ МАЙНА, МАЙНОВИХ ПРАВ ТА ПРОФЕСІЙНУ ОЦІНОЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ
 6. Додаток Ж
 7. Додаток З Паспорт банківського продукту
 8. Додаток К Паспорт банківського продукту
 9. Додаток А Отже, структура балансу згідно національних стандартів виглядає так:
 10. Додаток И
 11. Додаток М
 12. ДОДАТОК
 13. ДОДАТОК 1 до наказу про облікову політику підприємства
 14. ДОДАТОК 6 до наказу про облікову політику підприємства
 15. Додаток АБ
- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Управление инновациями - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -