<<
>>

48.Фермерські та колективні підприємства в сільському госпо­дарстві. Фермерство в Україні

У сільському господарстві дедалі більше утверджуються селянські(фермерські) господарства, які є формою підприємництва громадян України,що виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію,займатись її переробкою та реалізацією.

Членами селянського(фермерського) господарства можуть бути подружжя, їхні батьки, діти, якідосягли 19-річного віку, та інші родичі, котрі об'єдналися для роботи вньому. Селянське (фермерське) господарство може бути створене однієюособою. Фермерські господарства можуть використовувати найману робочусилу.Селянські (фермерські) господарства мають значний потенціал длярозв'язання соціально-економічних проблем сільського господарства, єпривабливою формою підприємства на селі і розвиваються високими темпами.Селянське (фермерське) господарство (СФГ) є формою підприємництва громадян України, які виявили бажання переважно особистою працею членів цього господарства виробляти товарну продукцію сільського господарства, займатися її переробкою і реалізацією. Це підприємство є юридичною особою, має назву, печатку і штамп, працює на засадах самоокупності. Колективне сільськогосподарське підприємство (надалі - підприємство) є добровільним об'єднанням громадян у самостійне підприємство для спільного виробництва сільськогосподарської продукції та товарів і діє на засадах підприємництва та самоврядування Підприємство є юридичною особою, має поточні та вкладні (депозитні) рахунки в установах банку і печатку із своїм найменуванням.Підприємства можуть на добровільних засадах об'єднуватися в спілки (об'єднання), бути засновниками акціонерних товариств, які діють на основі своїх статутів.Закон України «Про фермерське господарство» 1991 року розглядає селянське господарство в якості самостійного господарюючого суб'єкта з правами юридичної особи, представлений окремим громадянином, сім'єю або групою інших осіб, здійснює виробництво, переробку та реалізацію сільськогосподарської продукції на основі використання майна та земельнихх ділянок, що знаходяться в їх користуванні, в тому числі і в оренду, в довічному успадковане володінні чи у власності. Формою здійснення підприємницької діяльності селянина виступає сімейне, індивідуальне підприємство, що характеризується сукупністю прав і обов'язків

<< | >>
Источник: Шпаргалки.com. Відповіді на екзамен з економічної теорії. 2016

Еще по теме 48.Фермерські та колективні підприємства в сільському госпо­дарстві. Фермерство в Україні:

- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Управление инновациями - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -