>>

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА

І. ІНСТИТУЦІЙНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧАСТІ ГРОМАДИ

У МІСЦЕВОМУ РОЗВИТКУ

Розділ 1. Інституційне забезпечення безпосередньої участі громадян у місцевому самоврядуванні України.

1.1. Застосування законодавчо закріплених форм безпосередньої участі громадян у практиці місцевого самоврядування.

1.2. Невнормовані законодавством форми безпосередньої участі громадян у практиці місцевого самоврядування.

1.3. Використання територіальними громадами України європейського досвіду безпосередньої участі громадян у муніципальному управлінні.

Розділ 2. Форми та механізми ефективної взаємодії громади і влади.

2.1. Загальна характеристика взаємодіії членів громади і влади.

2.2. Розвиток нових форм взаємодії членів громади і влади.

2.3. Участь громадських організацій у процесі розробки стратегій місцевого розвитку.

Розділ 3. Соціальний капітал територіальної громади: сутність, механізм та інструменти формування і розвитку.

3.1. Залучення громадян до безпосереднього самоврядування як передумова розвитку соціального капіталу.

3.2. Соціальна мобілізація як механізм формування соціального капіталу територіальної громади.

3.3. Фонд розвитку громади як дієвий інструмент формування соціального капіталу територіальної громади.

Розділ 4. Суспільний діалог в громаді як ефективний механізм прийняття рішень на місцевому рівні

4.1. Сутність та значення суспільного діалогу на рівні територіальної громади.

4.2. Місцеве соціальне планування через запровадження механізму суспільного діалогу в громаді.

4.3. Методика застосування механізму суспільного діалогу на рівні територіальної громади.

Розділ 5. Фінансове забезпечення місцевого розвитку.

5.1. Теоретичні основи формування фінансової бази територіальних громад.

5.2. Міжнародні стандарти фінансування розвитку місцевих громад.

5.3 Просторові аспекти формування адаптивного фінансового механізму сприяння розвитку громади

5.4. Альтернативні джерела фінансування екологічних ініціатив місцевих громад.

Розділ 6. Практика місцевого електронного врядування.

6.1. Необхідність створення місцевих електронних ресурсів.

6.2. Вирішення муніципальних завдань за допомогою електронного врядування.

6.3. Практика створення муніципальної ІКТ-архітектури.

IІ. ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ МІСЦЕВИМ РОЗВИТКОМ, ОРІЄНТОВАНИМ НА УЧАСТЬ ГРОМАДИ

Розділ 7. Оцінка ефективності залучення громади у місцевому розвитку.

7.1. Оцінка економічного потенціалу місцевої громади.

7.2. Роль громади в ефективній реалізації кластерної моделі розвитку регіонального промислового виробництва.

7.3. Оцінка рівня спроможності місцевої громади до абсорбації міжнародної технічної допомоги.

Розділ 8. Центр місцевої активності як суспільний інститут розвитку громади.

8.1. Історія створення та функціонування Центрів місцевої активності.

8.2. Центр місцевої активності, його задачі та функції.

8.3. Центр місцевої активності і соціокультурне середовище громади.

Розділ 9. Стан соціальної сфери території як фактор місцевого розвитку.

9.1. Механізми впливу громади на розвиток системи охорони здоров’я на регіональному рівні.

9.2. Соціальна та економічна інфраструктура й громадська діяльність підприємства.

9.3. Удосконалення місцевої соціальної інфраструктури за участі підприємств як фактор розвитку людського капіталу.

9.4. Соціально-відповідальний бізнес як фактор розвитку місцевої громади.

Розділ 10. Механізми залучення громади до інноваційних процесів в малих містах.

10.1. Громада малого міста в контексті інноваційного розвитку.

10.2. Аналіз світового досвіду залучення місцевого співтовариства до локальних інновацій.

10.3. Напрями активізації участі громади в процесах територіального розвитку на інноваційних засадах.

Розділ 11. Розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації як напрям ефективного використання спільних ресурсів сільських громад в Україні.

11.1. Об’єктивні передумови переходу до обслуговуючої кооперації в сільській місцевості.

11.2. Особливості створення та функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

11.3. Світовий досвід реалізації інтересів громади через створення обслуговуючих кооперативів.

Розділ 12. Земельні ресурси сільських територіальних громад: механізм формування та ефективність використання.

12.1. Сутність земельних ресурсів членів сільської громади та земель, що перебувають у їх спільній власності.

12.2. Інструменти підвищення ефективності використання та особливості відтворення земельних ресурсів сільських територіальних громад.

12.3. Стратегічні аспекти розвитку сталого землекористування як чинника місцевого розвитку.

Розділ 13. Теоретичні і прикладні аспекти державного управління збереженням біорізноманіття.

13.1. Аналіз теорій управління збереженням біорізноманіття.

13.2. Сталий розвиток біорізноманіття як умова забезпечення життєдіяльності суспільства.

13.3. Роль державних органів та територіальних громад у збереженні біорізноманіття у контексті сталого розвитку.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

COMMUNITY BASED LOCAL DEVELOPMENT

Volume 2

INSTITUTIONAL AND PRACTICAL ASPECTS OF COMMUNITY BASED LOCAL DEVELOPMENT MANAGEMENT

І. INSTITUTIONAL AND FINANCIAL SUPPORT OF COMMUNITY PARTICIPATION IN LOCAL DEVELOPMENT

Section 1. Institutional provision of direct participation of citizens in local self-government in Ukraine.

1.1. Use of legislatively regulated forms of direct participation of citizens in the practice of local self-government.

1.2. Forms of direct participation of citizens in the practice of local self-government which are not regulated in legislation.

1.3. Use by the Ukrainian territorial communities of the European experience of direct participation of citizens in municipal government.

Section 2. Forms and mechanisms of efficient interaction between communities and authorities

2.1. General characteristics of interaction between community members and authorities.

2.2. Development of new forms of interaction between community members and authorities.

2.3. Participation of community organizations in the process of local development strategy preparation.

Section 3. Social capital of territorial community: essence, mechanism and instruments of formation and development.

3.1. Involvement of citizens in direct self-government as a prerequisite for social capital development.

3.2. Social mobilization as a mechanism for formation of the territorial community social capital.

3.3. Community development fund as effective instrument for formation of the territorial community social capital.

Section 4. Social dialogue in the community as effective mechanism of decision making on the local level.

4.1. Essence and meaning of social dialogue on the level of territorial community.

4.2. Local social planning through implementation of social dialogue mechanism in the community.

4.3. Methodology for use of the social dialogue mechanism on the level of territorial community.

Section 5. Financial support of local development.

5.1. Theoretical fundamentals for formation of territorial community financial basis.

5.2. International standards of local communities’ funding.

5.3. Spatial aspects of forming adaptive financial mechanism to promote community’s development.

5.4. Alternative sources of financing for environmental initiatives of local communities.

Section 6. Practice of local electronic governance.

6.1. Necessity of creation of local electronic resources.

6.2. Fulfillment of municipal tasks with the help of electronic governance.

6.3. Practice of creation of municipal ICT-architecture.

II. APPLIED ASPECTS OF COMMUNITY BASED LOCAL DEVELOPMENT MANAGEMENT

Section 7. Assessment of efficiency of community involvement in local development.

7.1. Assessment of local community economic capacity.

7.2. Role of community in efficient implementation of cluster model for development of the regional industrial production.

7.3. Assessment of the level of local community capacity for absorption of international technical assistance.

Section 8. Local Activity Center as social institute for community development.

8.1. History of establishment and functioning of Local Activity Centers.

8.2. Local Activity Center, its objectives and functions.

8.3. Local Activity Center and sociocultural environment of a community.

Section 9. Development of the territory social sphere as local development factor.

9.1. Mechanisms of community impact on development of the health care system on the regional level.

9.2. Improvement of local social infrastructure with companies’ participation as a factor of human capital development.

9.3. Socially responsible business as a factor of local community development.

Section 10. Mechanisms of community involvement in innovative processes in small cities.

10.1. Small city community in the context of innovative development.

10.2. Analysis of the world experience of local community involvement in local innovations.

10.3. Directions of activation of community participation in the territorial development processes on innovative grounds.

Section 11. Development of agricultural servicing cooperation as a direction of efficient use of common resources of village communities in Ukraine.

11.1. Objective prerequisites for transfer to servicing cooperation in rural areas.

11.2. Peculiarities of establishment and functioning of agricultural servicing cooperatives.

11.3. World experience in exercising of community interests through establishment of servicing cooperatives.

Section 12. Land resources of rural territorial communities: formation mechanism and efficiency.

12.1. The essence of the land resources of rural communities’ members and lands which are in their common property.

12.2. Tools of improving the efficiency and reproduction characteristics of land resources of rural territorial communities.

12.3. Strategic aspects of sustainable land usage as a factor of local development.

Section 13. Theoretical and practical aspects of the state regulation of biodiversity conservation.

13.1. Analysis of theories of biodiversity regulation.

13.2. Sustainable development of biodiversity as a condition of social livelihood.

13.3. The role of state authorities and local communities in biodiversity conservation in the context of sustainable development.

LIST OF REFERENCES


| >>
Источник: Ю. М. Петрушенко. Місцевий розвиток за участі громади : Монографія у 2 т. Том 2. – Інституційні та прикладні аспекти управління місцевим розвитком, орієнтованим на громаду / [за заг. ред. Ю. М. Петрушенка]. – Суми : Університетська книга,2014. – 368 с.. 2014
Помощь с написанием учебных работ

Еще по теме ЗМІСТ:

 1. 2.3. Финансово-кредитное государственное регулирование ЛПК в структуре функций финансового механизма
 2. А. Черных, С. Данченко339/3 гр. научный руководитель О.С. СавченкоПерспективы развития экологического страхования в России
 3. 2.4. Проблемы государственного регулирования в периферийных странах глобального мира
 4. МОДЕЛЬ ВЗАИМОСВЯЗИ ТРАНСАКЦИОННЫХ И ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК СТРАХОВОЙ ФИРМЫ
 5. Механизм страхования в системе кредитной кооперации
 6. Страховая оценка, страховая сумма, тарифы
 7. § 4. И. Сталин: апология тоталитаризма в марксистском облачении
 8. ФАШИЗМ И ЛИБЕРАЛИЗМ
 9. Для каких целей служит личное страхование?
 10. 18.3. Отдельные отрасли и виды страхования
 11. 9.4. Организация страхового дела
 12. Глава первая МЕТОДОЛОГИЯ И СТРУКТУРА РАБОТЫ
 13. 13.2. Страховой рынок, его социально-экономическое содержание
- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Управление инновациями - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -