Задать вопрос юристу

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Абрамов Ю. Эволюция концепции государственной службы в США / Ю. Абрамов // США: экономика, политика, идеология. – 1997. – № 1.

2. Аберкомби Н. Социологический словар / Н. Аберкомби, С. Хилл, Б.

Тернер – М., 1999. – С. 248.

3. Адміністративна реформа в Україні // Укр. просв. часопис. – К., 1999.– Вип.4. – 50 с.

4. Алексеев А. Деловое администрирование на практике: инструментарий руководителя / А. Алексеев, В. Пигалов – М.: Технолог. школ. бизнеса, 1994. – 144 с.

5. Амосов О. Концептуальні положення щодо філософії реформи підготовки сучасного управління: Зб. наук. праць УАДУ / О. Амосов , Л. Амосова – 2000. – Вип.2 ч. ІІІ. – С. 3– 9.

6. Анисимов О. С. Проблема экспериментов в игромоделировании / О. С. Анисимов // Проблемы эксперимента в психологии. – М., 1998.

7. Аристотель. Собрание починений / Аристотель. – Т. 1. Метафізика. Книга 8. – М., 1975. – 223 с.

8. Атаманчук Г. В. Теория государственного управления: Курс лекцій / Г. В. Атаманчук – 4– е изд., стер. – М.:Омега. – Л., 2006. – 584 с.

9. Атаманчук Г. В. Государственное управление (организационно– функциональные вопросы): Учеб.пособие / Г. В. Атаманчук – М.: ОАО "НПО Экономика", 2000. – 302 с.

10. Афанасьєв В. Г. Научное управление обществом / В. Г. Афанасьєв – М., 1976. – 332 с.

11. Афанасьєв В. Г. Системность и общество / В. Г. Афанасьєв– М.: Политиздат, 1980. – 368 с.

12. Байков В. Е. Государственная служба: вид изнутри и извне / В. Е. Байков // Социология власти. – 2003. – № 1. – С. 24.

13. Бакуменко В. Д. Теоретико– методичні засади формування державно– управлінських рішень: автореф. дис. д– ра наук з держ. упр. Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України / В. Д. Бакуменко – К., 2001. – 36 с.

14. Бандурка А. М. Психология управления / А. М. Бандурка, С. П. Бочарова, Е. В. Землянская – Х.: Фортуна – пресс, 1998. – 464 с.

15. Белолипецкий В. К. Профессионализм и профессиональная культура в системе государственной службы / В. К. Белолипецкий // Спб. "Политико – административная элита и государственная служба в системе властных отношений". Вып. 2 – Ростов н/Д, 1996. – С. 59.

16. Бергер П. Социальное конструирование реальности: Трактат по социологии знания / П. Бергер, Т. Лукман – М., 1991. – 323 с.

17. Береговий І. Кадрова політика – головний елемент у системі "Державне управління" / І. Береговий // 3б. наук. пр. – К. : Вид – во УАДУ, 1998. – Вип. 1. Реформування державної служби в Україні: стан, проблеми та перспективи. – С. 30– 37.

18. Бєдний О. Поняття та механізм атестації державних службовців / О. Бєдний // Актуальні проблеми держави і права. – 2001. – Вип. 11. – С. 405– 409.

19. Биков Л. Організаційно – правові питання кадрового забезпечення апарату виконавчих органів / Л. Биков // Зб. наук. пр. – К. : Вид– во УАДУ, 1999. – Вип. 2. – Ч. 2. Проблеми наукового забезпечення адміністративної реформи в Україні. – С. 3– 5.

20. Биллсберри Д. Как подобрать и сохранить нужный персонал: Как принять на работу мотивированный персонал / Д. Биллсберри; [ пер. с англ. ]. – Д. : Баланс – Клуб, 2002. – 256 с.

21. Битяк Ю. П. Державна служба в Україні: організаційно– правові засади: Монографія / Ю. П. Битяк – X. : Право, 2005. – 304 с.

22. Битяк Ю. П. Соціальна роль державної служби в Україні / Ю. П. Битяк // Проблеми законності. – Вип. 38. Республік. міжвід. наук. зб. / відп. ред. В. Я. Тацій. – X, 1999. – С. 51– 57.

23. Біла С. Фахова підготовка державних службовців як чинник активізації структурної трансформацій економіки України: Кадрове забезпечення державної служби в умовах перехідної економіки України, використання західних методів аналізу державної політики у навчанні фахівців з державного управління / С. Біла // Освіта і управління. – 2000 (2001). – Т. 4. № 1– 2. – С. 121– 127.

24. Білорусов С. Шляхи залучення молодих фахівців до корпусу державних службовців / С. Білорусов // Вісн. держ. служби України. – 2002. – № 4. – С. 84 – 86.

25. Богданов А. А. Тектология: Всеобщая организационная наука: в 2 т. / А. А. Богданов– Т.2. – М., 2003. – 496 с.

26. Богданов А. А. Тектология: Общая организационная наука: в 2 кн. / А. А. Богданов – Кн.2. – М., 2003. – С. 215.

27. Богородіченко А. Шляхи впровадження фундаментальних вимог щодо оцінки державних службовців / А. Богородіченко // Актуальні проблеми державного управління: Зб. наук. праць. – Вип. 10 / редкол.: О. П. Якубовський (голова) [ та ін.]. – Одес. регіон, ін– т держ. упр. Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. – О., 2002. – С. 162– 172.

28. Большой толковый социологический словарь: в 2 т. – Т. 2. – М. : Вече, 2001. – 528 с.

29. Большой энциклопедический словарь. – М., 1991. – Т.2. – с.188.

30. Бочаров М. П. От социальных ценностей к социальному государству / М. П. Бочаров – М., 1997. – С. 63.

31. Вайгенд Анке. Головні пріоритети підвищення кваліфікації урядовців у державному управлінні ФРН / Анке Вайгенд // Актуальні питання організації навчання і методика викладання в системі підвищення кваліфікації державних службовців. – К., 1998. –275 с.

32. Варламова Е. П. Психология творческой уникальности человека / Е. П. Варламова, С. Ю. Степанов – М., 1998.

33. Василевська Т. Е. Етика в державному управлінні (опорний конспект дистанційного курсу): навч. посіб. / Т. Е. Василевська – К. : Центр навч. л– ри, 2004. – 60 с.

34. Василенко И. А. Административно – государственное управление в странах Запада: США, Великобритания, Франція, Германия: учеб. пособие. / И. А. Василенко – 2 – е изд., перераб.и доп. – М. : Издат. корпорація "Логос", 2000. – 200 с.

35. Великий тлумачний словник сучасної української мови. – К. : ВТФ "Перун", 2004. – 1440 с.

36. Величко Л. Ю. Регулювання державної служби в Україні / Л. Ю. Величко // зб. наук. пр. УАДУ. – Вип. 1. – Ч. II. Державне управління та місцеве самоврядування: Матеріали Першого міжнар. Наук. конгр. / Редкол.: Г. І. Мостовий (кер.) та ін. – X., 2001. – С. 38– 39.

37. Виконавча влада в Україні: навч. посіб. / редкол.: Н. Р. Нижник (голов.ред.) [та ін.] – К. : Вид– во УАДУ, 2002. – 126 с.

38. Вишняков В. Г. Подготовка и повышение квалификации государственных служащих / В. Г. Вишняков // Сов. государство и право. – 1971.№ – 6. – С. 74– 79.

39. Воєводин А. Ж. Стратагеми: Стратегии войн, манипуляции, обмана / А. Ж. Воєводин– 2– е изд., доп. – М. : Белые альвы, 2002. – 150 с.

40. Войтков В. Кадры сами не уходят. Их меняют. О сценарии распределения руководящих кресел / В. Войтков // Власть и политика. – 2003. – 13– 19 июня. – С. 4.

41. Войтков В. От перестановки слагаемых сумма не меняется. Украина на пороге изменения принципов кадрових назначений / В. Войтков // Власть и политика. – 2003. – 4– 10 июля (№ 27). – С. 5.

42. Войтович Р. В. Ідеологія, технологія та стиль у державному управлінні: навч.–метод. посіб. / Р. В. Войтович– К. : Вид – во НАДУ, 2003. – 192 с.

43. Воробйов О. А. Проблема кадрового забезпечення органів місцевої влади та самоврядування / О. А. Воробйов // Вдосконалення системи державного управління соціально – економічними та політичними процесами в регіоні. – О., 1998. – С. 299– 302.

44. Воронько О. Деякі актуальні питання атестації державних службовців / О. Воронько, А. Северин, І. Олійник // Вісник УАДУ при Президентові України. – 1998. – № 3. – С. 48– 57.

45. Воронько О. А. Керівні кадри: державна політика та система управління / О. А. Воронько – К. : Вид – во УАДУ, 2000. – 150 с.

46. Воронько О. А. Особливості підходу до планування та визначення змісту підвищення кваліфікації кадрів у регіональних центрах / О. А. Воронько // Актуальні проблеми підвищення кваліфікації державних службовців України: Матеріали міжнар. наук.– практ. конф. 19– 20 вере с. 1996 р. – К.: Вид– во УАДУ, 1996. – 168 с.

47. Воронько Л. О. Теоретико – організаційні основи культури праці державних службовців України: автореф. дис. … канд. наук з держ. упр. / Л. О. Воронько; Нац. акад. держ. управ. при Президентові України. – К., 2004. – 20 с.

48. Вселенский М. Номенклатура: Господствующий класс Советского Союза / М. Вселенский – М., 1991. – 671 с.

49. Всемирный банк преподал России китайский урок // Известия. – 1997. – 27 сент.

50. Вудкок М. Ракрепощенный менеджер / М. Вудкок, Д. Френсис – М., 1993.

51. Высшие административные кадры и устройство Европы: Рос.– фран. сер. "Информ. и учеб. Материалы"/ Посольство Франции в Москве; М – во иностранных дел. – М., 1994. – 273 с.

52. Гаєвський Б. А. Культура державного управління: організаційний аспект: монографія / Б. А. Гаєвський, В. А. Ребкало – К.: Вид– во УАДУ, 1998. – 144 с.

53. Гонцяж Я. Адміністративна реформа: нездійсненні мрії та втрачені можливості / Я. Гонцяж, Н. Гнидюк – К.: Міленіум, 2002. – 136 с.

54. Габдулова В. П. Удосконалення добору кадрів: реалізація принципів державної служби / В. П. Габдулова // зб. наук. пр. УАДУ. – Вип. 1. – Ч. VI. Державне управління та місцеве самоврядування. Матеріали Першого міжнар. наук. конгр. / Редкол.: Г. І. Мостовий (кер.) та ін. – X., 2001. – С. 39– 41.

55. Ганзен В. А. Системное описание социального опыта // Психологическое обеспечение социального развития человека / В. А. Ганзен, Т. И. Ропчинская; ред. А. А. Крылов. – П., 1989.

56. Гапоненко А. Менеджмент в государственной службе / А. Гапоненко, В. Старовойтов // Гос. служба. – 2001. – № 3 (13). – С. 30– 38.

57. Гончарук Н. Т. Формування й реалізація державної кадрової політики в установах, організаціях і на підприємствах аграрного сектора економіки України: Дис. ... канд. наук з держ. упр.: 25.00.03 / Н. Т. Гончарук; Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України.– К., 2002. – 237 с.

58. Гончарук Н. Т. Управління керівним персоналом у сфері державної служби України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня док. наук. з держ. упр. / Н. Т. Гончарук – К., 2008. – 36 с.

59. Гончарук Н. Т. Керівний персонал у сфері державної служби України: формування та розвиток: монографія / Н. Т. Гончарук – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2007. – 239 с.

60. Государственная кадровая политика и механизм ее реализации: Курс лекций. – М., 1998. – 325 с.

61. Государственная кадровая политика: концептуальные основные приоритеты, технологии реализации / под ред. С. В. Пирогова. – М: РАГС, 1996. – 253 с.

62. Государственная служба в зарубежных странах / Сб. обзоров законодательства. – М., 1996. – 166 с.

63. Государственная служба и государственные служащие во Франции: Информ. и учеб. материалы. – М., 1996. – 166 с.

64. Государственная служба. Карьера и профессиональний опыт. – М.: РАГС,1996. – Вып. 14. – 416 с.

65. Государственная служба: Зарубежннй опыт. Кадры на рубеже веков. – 1998. – № 3. – 187 с.

66. "Государственная служба." теория и организация: Курс лекций / под общ. ред. Е. В. Охотского. В. Т. Игнатова. – Ростов н/Д.: Феникс, 1998. – 640 с.

67. Государственное и муниципальное управление: Справочник. – М.: Магистр, 1997. – 496 с.

68. Государственное управление: основы теории и организации: Учебник / под ред. В. А. Козбанснко. – М – : Статут, 2000. – 912 с.

69. Государственная служба: кулрьтура поведения и деловая этика / под общ.ред. Е. В. Охотского. – 2– е изд.М.: Изд– во РАГС, 1999, – 335 с.

70. Граб В. Нашу всебічну допомогу радам визначено як методологічну. Та вузлові протиріччя на місцях можна зняти лише законодавчо / В. Граб // Віче. – 2002. – № 6. – С. 30– 33.

71. Гречко Т. К. Механізм забезпечення ефективності діяльності державних службовців.: автореф. дис. … канд. наук з держ. упр. / Т. К. Гречко; Дніпропетровський регіон. ін.– т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Д., 2006. – 20 с.

72. Гриценко А. Мы все еще не научились грамотно распоряжаться кадрами (Интервью взял Войтков В.) / А. Гриценко // Власть и политика. – 2003. – 4– 10 июля (№ 27). – С. 5.

73. Гриценко Н. Н. Основные принципы и механизмы функционирования социального государства / Н. Н. Гриценко // Труд и соц. отношения. – 2000. – №3.

74. Губа О. П. Удосконалення діяльності керівника в органах державної влади: теоретико– методологічний аналіз.: автореф. дис. … канд. наук з держ. упр. / О. П. Губа; Дніпропетровський регіон ін.– т держ. упр. при Президентові України. – Д., 2004. – 17 с.

75. Гудима Н. В. Принципи відкритості та прозорості в діяльності органів державного управління України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук. з держ. упр. / Н. В. Гудима – К., 2008.

76. Гурне Б. Державне управління / Б. Гурне; [пер. з фр. В. Шовкуна.] – К., 1993. – 165 с

77. Гусєва Т. А. Формирование ценностных ориентаций служащих: Дис. канд. психол. наук / Т. А. Гусєва– М.,1999. – 160 с.

78. Гусева А. С. Оптимизация гуманитарно– технологического развития государственных служащих: Теория, методология, практика / А. С. Гусева, А. А. Деркач – М., 1997.

79. Государственная служба: Зарубежный опыт: Кадры на рубеже веков. – № 8, – М., 1998., – 17 с.

80. Делопроизводство в системе государственной службы / под ред. Е. А. Охотського – М., 2000.

81. Денищик О. Формування професійної свідомості державних службовців / О. Денищик // Вісн. УАДУ. – 2001. – № 2. – С. 342– 348.

82. Державна виконавча влада в Україні: формування та функціонування: [зб. наук. пр. / наук. кер. Н. Р. Нижник]– К., Вид– во УАДУ, 2000. – 224 с.

83. Державна служба і державні службовці в Україні: [навч. – метод. посіб. / за заг. ред. д – ра юрид. наук, проф. Н. Р. Нижник] – К.: ІнЮре, 1999. – 244 с.

84. Державне управління в Україні: централізація и децентралізація: монографія; відп. ред. проф. Н. Р. Нижник – К.: Вид – во УАДУ, 1997. – 448с.

85. Державна служба та проблеми боротьби з корупцією. Державне управління, державна служба і місцеве самоврядування: монографія; за ред. О. Ю. Оболенського – Хмельницький: Поділля, 1999. – 570 с.

86. Державна служба: організаційно – правові основи і шляхи розвитку / за заг. ред. В. Б. Авер'янова – К., 1999. – 397 с.

87. Державне управління в Україні: наукові, правові, кадрові та організаційні засади: [навч. посіб. /за заг. ред. Н. Р. Нижник, В. М. Олуйка] – Л.: Вид– во Нац. ун – ту "Львів. політехніка". 2002.– 352 с.

88. Державне управління в Україні: організаційно – правові засади: [навч. посіб. / Н. Р. Нижник, С. Д. Дубенко, В. І. Мельниченко та ін.]; за заг. ред. Н. Р. Нижник. – К.: Вид– во УАДУ, 2002. – 164 с.

89. Державне управління в Україні: централізація і децентралізація: монографія / [В. Б. Авер'янов, І. А. Грицяк, С. Д. Дубенко та ін.]; відп. ред. Н. Р. Нижник – К.: Вид – во УАДУ, 1997. – 448 с.

90. Державне управління в умовах адміністративної реформи в Україні: Наук. вид. / [С. Д. Дубенко, В. І. Мельниченко, Н. Г. Плахотнюк та ін.]; за заг. ред. Н. Р. Нижник, О. Д. Крупчан; Акад. прав, наук України; Київ, регіон, центр; Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. – К.: Видавн. дім "ІнЮре", 2002. – 95 с.

91. Державне управління: [навч. посіб. /За ред. А. Ф. Мельник; О. Ю. Оболенський, А. Ю. Васіна] – К.: Знання – Прес, 2003. – 344 с.

92. Державне управління: словник-довідник / [авт.-уклад. В. Д. Бакуменко, Д. О. Безносенко, І. М. Варзар та ін.]; за заг. ред. В. М. Князєва, В. Д. Бакуменка; Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України; Ін– т пробл. держ. упр. та місц. самоврядування. – К.: Вид– во УАДУ, 2002. – 228 с.

93. Державне управління: теорія і практика: монографія /[В. Б. Авер'янов, В. М. Шаповал, Н. Р. Нижник, С. Д. Дубенко та ін.]; за заг. ред. В. Б. Авер'янова; – К.: Юрінком Інтер, 1998.– 431 с.

94. Державне управління: філософські, світоглядні та методологічні проблеми: монографія / [В. М. Князєв, І. Ф. Надольний, М. І. Мельник та ін.]; за ред. В. М. Князєва; – К.: Вид – во НАДУ; Міленіум, 2003. – 320 с.

95. Державний службовець в Україні (пошук моделі) / за заг. ред. Н. Р. Нижник. – К: Ін Юре, 1998. – 264 с.

96. Деркач А. А. Профессиограмма государственного служащего / А. А. Деркач, А. К. Маркова – М., 1999.

97. Деркач А. А. Психология развития профессионализма / А. А. Деркач, В. Г. Зазыкин, А. К. Маркова – М., 2000.

98. Деркач А. А. Методолого-прикладные основы акмеологических исследований / А. А. Деркач – М., 2000.

99. Деркач А. А. Профессиограмма госслужащего / А. А. Деркач, А. К. Маркова– М., 1999, а также подготовленный этими авторами раздел в монографии "Профессионализм административно– политических элит" – М., – Ростов – на – Дону, 2002, – С. 272– 292.

100. Дзвінчук Д. І. Підвищення кваліфікації державного службовця як процес і результат розвитку компетентності / Д. І. Дзвінчук // Вісн. УАДУ. – 1999. – № 1. – С. 190– 194.

101. Дзвінчук Д. І. Психологічні основи ефективного управління: [навч. посіб. / Д. І. Дзвінчук]; наук. ред. В. А. Козаков. – К.: ЗАТ "Нічлава", 2000. – 280 с.

102. Дзвінчук Д. І. Психологічно – методичні засади розробки програм підвищення кваліфікації державних службовців (освітня сфера): Автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: 25.05.00 / Д. І. Дзвінчук; УАДУ при Президентові України – К., 1999. – 19 с.

103. Дмитренко Г. А. Проблеми развития и перспективы реализации человеческих ресурсов / Г. А. Дмитренко, В. М. Колпаков // Проблемы и перспективы украинской реформации: монографія – К.: МАУП, 2001. – С. 113– 134.

104. Довгань Н. П. Конфлікти в державному управлінні та шляхи їх вирішення: Автореф. дис. … канд. наук з держ. упр. / Н. П. Довгань; Нац. Акад. держ. упр. при Президентові України. – К., 2006. – 20 с.

105. Дубенко С. Ефективна кадрова політика – ключове завдання посилення дієздатності держави: зб. наук. пр. УАДУ / С. Дубенко; за заг. ред. В. І. Лугового., В. М. Князева. – Вип. 2. – Ч. III – К., 2000.– С. 50– 53.

106. Дубенко С. Кадрова політика – пріоритетний напрям створення дієздатного державного апарату / С. Дубенко // Україна: поступ у XXI століття: Наук.– метод. поради лектору: наук. – метод. зб. / Редкол.: В. І. Луговий (голова), В. М. Князєв, І. Ф. Надольний та ін.– К. 2000.– С. 102– 110.

107. Дубенко С. Д. Державна служба в Україні: [навч. посіб] / С. Д. Дубенко – К.: Вид– во УАДУ. 1998. – 168 с.

108. Дубицький В. Роль керівника організації, установи у вихованні культури праці державних службовців / В. Дубицький // Вісн. УАДУ. – 2001.– №2. – Ч. 1.– С. 365– 371.

109. Думкан У. Дж. Основополагающие идеи в менеджменте / У. Дж. Думкан – М., 1996. –207 с.

110. Дьомін О. Державна кадрова політика: система роботи з кадрами державної служби / О. Дьомін, Г. Леліков, В. Сороко // Вісн. держ. служби України. – 2001. – № 2. – С. 65– 84.

111. Енциклопедія бізнесмена.

112. Економічна енциклопедія – К.: Видав. центр "Академія", 2000. – Т1,2.

113. Емельянов Ю.И. Активное соціально – психологическое обучение / Ю. И. Ємельянов – Л., 1985.е

114. Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002– 2010 роки: Послання Президента України до Верховної Ради України. – К., 2002. – 74 с.

115. Жерьянов В. Б. Апарат государственного управления: содержание деятельности и организационные структуры / В. Б. Жерьянов – К., 1990. – 148 с.

116. Журавлев П.В. Технология управлення персоналом. Настольная книга менеджера / П. В. Журавлев, С. А. Карташев, И. К. Маусов, Ю. Г. Олегов – М; Экзамен, 2000. – 576 с.

117. Зайверт Л. Ваше время – в ваших руках / Л. Зайверт – М.,1990.

118. Загальні методичні рекомендації щодо проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов'язків і завдань: Затв. Наказом Головдержслужби України від 31 трав. 2002 р. № 39 // Вісн. держ. служби України. – 2002. – № 3. – С. 74– 88.

119. Загальні правила поведінки державного службовця // Вісн. держ. служби України. – 2000. – №4. – С. 5– 9.

120. Занятость, безработица, служба занятости. Толковый словарь терминов и понятий. – М.,1996. – 938 с.

121. Звіт про підсумки діяльності у 2007 році – К., Головне управління державної служби України. – с. 12– 13.

122. Звіт Головдержслужби України за 2004 р. – К. 2005. – 33 с.

123. Зинченко Г. П. О диагностике организационной культуры в административной организации / Г. П. Зинченко // Как изменить работу чиновников: опыт консультирования. — Ростов н/Д: Ростиздат, 2000. – С. 72

124. Иванова Е.М. Опыт построения системы психологического анализа профессиональной деятельности ( в рационализации труда): дис. … канд. псих.. наук.: 19.00.03. / Е. М. Иванова– М.: МГУ,1981. – 235 с.

125. Игнатов В. Г. Государственный служащий современной России: соціально – политичсский анализ деятельности и ценностных ориентаций: Региональный урівень / В. Г. Игнатов, С. О. Майборода, А. В. Понеделков, А. М. Старостин – Ростов н/Д.: СКНЦ ВШ, 1997. – 421 с.

126. Ильин Е. П. Сущность и структура мотива / Е. П. Ильин // Псих. журнал. – 1995. – №2. – С.27– 47.

127. Интервью с С. П. Курдюмовым // Вопр. философии. – 1991.– № 6.

128. Івашов М. Профорієнтація у кадровому менеджменті державної служби (Україна та світовий досвід): [зб. наук. пр. Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України] – К., 1998. – Вип. 2; Реформування державної служби в Україні: стан, проблеми та перспективи. – С. 23– 34.

129. Інтегрування системи менеджменту людських ресурсів у процес реформування державної служби – К.: Вид – во УАДУ, 1999.– 552 с.

130. Іншим М. Юридичні гарантії як фактор стабільності та підвищення ефективності службово – трудової діяльності державних службовців / М. Іншим // Право України. – 2004. – № 5. – С. 83– 87.

131. Інформація про зміст, організацію та основні результати діяльності Головного управління державної служби України. – К., 2007, – 6 с.

132. Історико – правові аспекти розвитку міст і міського самоврядування в Україні. Конституційно – правові проблеми міського самоврядування в Україні: монографія / В. С. Куйбіда; відп. ред. В. І. Чушенко. – Л., 2001. – С. 16– 102.

133. Історія державного управління України: Зб. док. і матеріалів (друга половина ХІХ – початок XX ст.): Посіб. для практичних занять та навчання; навч. – метод. вид. з курсу "Теорія та історія державного управління" / За заг. ред. Н. Р. Нижник; Авт. – уклад.: С. М. Коник, Л. В. Покрова, Р. Б. Воробей, І. І. Тіщенко; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – К., 2004. – 80 с.

134. Іщенко О. Актуальні питання кадрової політики на сучасному етапі / О. Іщенко // Вісн. УАДУ. – 2003. – №1. – С. 5– 11.

135. Кадрова політика України на сучасному етапі // Актуальні проблеми регіонального розвитку: зб. НДР за результатами соціол. дослідж. / В. В. Бойчук, І. Г. Буркут, М. І. Маніліч та ін. – Чернівці, 2000. – С. 10– 13.

136. Кадровая политика в государственной службе. Социология власти. – М.,1997. – 437 с.

137. Кадровий резерв: яким він має бути // Уряд. кур'єр. – 2001.– 21берез.– С. 4.

138. Кадровый конкурс как идеальный способ подбора государственных чиновников // Персонал. – 2002. – № 8. – С. 88– 91.

139. Кальниш Ю. Бюрократична культура і культура бюрократії: проблеми становлення професійної бюрократії демократичного суспільства в Україні / Ю. Кальниш // Вісн. УАДУ. – 2002. – № 3. – С. 256– 261.

140. Карпичев В. С. Менталитет государственного служащего / В. С. Карпичев // Государственная служба: Словарь. – М., 2000. – 438 с.

141. Карпінська О. Інноваційно – технологічний розвиток України та проблема його кадрово – правового забезпечення / О. Карпінська // Соціально – економічні дослідження в перехідний період. – Л., 2000. – Вип. 16. – С. 359– 368.

142. Кашина М. А. Кадры государственной службы: к проблеме профессионализма / М. А. Кашина // Семеро – Запад. акад. гос. службы. Ежегодник 1999. Сб. науч. ст. / Отв. ред. В. В. Чубинский. – СПб. Изд– во СЗАГ С. – С. 211– 215.

143. Киричук В. В. Історія державного управління в Україні: [навч. посіб.] / В. В. Киричук, В. І. Тимцуник. – К.: Вид – во УАДУ, 2001.– 244 с.

144. Кінах І. П. Удосконалення системи підготовки кадрів в умовах формування ринкових відносин (на прикладі Західного регіону): автореф. дис. ... канд. екон. наук. 08.10.01 / НАН України; Рада по вивч. продукт. сил України. – К., 2003. – 20 с.

145. Книга работника кадровой службы. – М, 1998. – 496 с.

146. Климов Е. А. Образ мира в разноцветных профессиях / Е. А. Климов – М., 1995.

147. Козлов К. І. Удосконалення системи кадрового забезпечення державного управління // Реформа державної служби: здобутки і проблеми: матеріали наук. – практ. конф. за підсумками стажування слухачів у 2001 р. / Харків, регіон, ін – т Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України; редкол.: Г. І. Мостовий, Ю. Амосов, Л. М. Анічін та ін.;– X., 2001. – С. 41 – 44.

148. Козловський В. О. Морально – психологічний потенціал держаних службовців (організаційно – правовий аспект): автореф. дис. … канд. наук з держ. упр. / В. О. Козловський; Нац. Акад. держ. упр. при Президентові України. – К., 2005.– 20 с.

149. Колесников Ю.

В. Теория систем и системний подход в социальном управлении / Ю. В. Колесников // Соц. управление: Курс лекции.– М., 2000. – 438 с.

150. Колтун В. С. Соціально – етичний потенціал державної служби (теоретико – історичний аналіз): автореф. дис. …канд. наук з держ.упр. / В. С. Колтун; Нац. Акад. держ. упр. при Президентові України.– К., 2002. – 20 с.

151. Коментар до Загальних правил поведінки державного службовця // Вісн. держ. служби України. – 2000. – С. 92– 106.

152. Коментар до Конституції України – К: Ін – т законодавства ВРУ 1996. – 376 с.

153. Кондаков М. И. Методологические основы зарубежных теорий профессионального развития / М. И. Кондаков, А. В. Сухарев // Вопросы психологии. – №5. – 1989. – С.158– 164.

154. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. // Відом. Верховної Ради України. – 1996. – № 30.

155. Конституційне судочинство // Голос України. – 2003. – 7 серп. – С. 5.

156. Концепція адміністративної реформи в Україні / Держ. комі с. з провед. в Україні адмін. реформи. – К., 1998. – 61 с.

157. Кондратьєв Р. І. Правознавство : [навч. посіб.] / Р. І. Кондратьєв, В. М. Холуйко, В. М. Баранчук та ін.; за заг ред. д.ю.н., проф. Р. І. Кондратьєва. – Хмельницький: Вид – во Хмельн. ін – ту регіон, упр. та права, 2002. – 376 с.

158. Концепція державної кадрової політики у сучасній Україні // Персонал. – 2002. – № 10. – С. 40 – 43.

159. Концепція державної реформи в Україні. – К., 1998. – 59 с.

160. Конькова О. М. Становление системы профессионального образования государственных служащих: Социол. аналіз: Дис. … канд. социол. наук: 22.00.08. / О. М. Конькова– М., 1996.– 216 с.

161. Корж І. Практика правового регулювання конкурсного добору кандидатів на державну службу в Сполучених Штатах Америки / І. Корж // Вісн. держ. служби України. – 2003. – № 3. – С. 79– 84.

162. Коржова О. Підготовка державних службовців у процесі реалізації державної кадрової політики / О. Коржова // Проблеми реформування державного управління: [зб. наук. пр. / pедкол.: В. І. Луговий, В. М. Князєв, М. О. Скоромнюк та ін.]; за заг. ред. В. М. Князєва. – К., 2000. – С. 103– 128.

163. Корпус вищих управлінських кадрів центральних органів державної влади: створення системи державної служби вищого рівня у країнах Центральної і Східної Європи. – К. Вид– во УАДУ, 2000. – 51 с.

164. Котова О. Г. Атестація науково – педагогічних кадрів: проблеми організації і управління / О. Г. Котова // Вісн. УАДУ. – 1999. – № 3. – С. 225– 231.

165. Кочетков А. П. Система государственной власти современной России / А. П. Кочетков // Государственное управление: история и современность. – М., 1998. – С. 199.

166. Кравець В. Атестація державних службовців в Україні: Дис. ... канд. юрид. наук./ В. Кравець – О.: ОЮА, 2003. – 120 с.

167. Кремень В. Г. Освіта в Україні: Доповідь міністра освіти і науки в Україні на 11 Всеукраїнському з'їзді працівників освіти та науки / В. Г. Кремень // Освіта України. – № 47. – 2001.– 12 жовтня.

168. Крисюк С. В. Становлення та розвиток післядипломної освіти педагогічних кадрів в Україні (1917– 1995 рр.): автореф. дис. ... д– ра пед. наук. – 13.00.01/ С. В. Крисюк; Київ. нац. ун – т ім. Тараса Шевченка. – К., 1996. – 48 с.

169. Крупчан О. Д. Організація виконавчої влади: монографія / О. Д. Крупчан. – К.: Вид– во УАДУ, 2001. – 132 с.

170. Куйбіда В. Роль місцевого самоврядування в сучасній регіональній політиці / В. Куйбіда // Актуальні проблеми державного управління: наук. зб. – Вип. 6 / Ред. кол.: О. П. Якубовський (голова), В. М. Кривцова, А. Г. Ахламов та ін.; Одес. філ. Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. – О., 2001. – С. 264– 268.

171. Куйбіда В. С. Конституційно – правові проблеми міського самоврядування в Україні / В. С. Куйбіда – Л.: Літопис, 2001. – 326 с.

172. Куйбіда В. С. Інформатизація муніципального управління: монографія / В. С. Куйбіда – Л.: Літопис, 2002. – ч 2 – 22 с.

173. Куйбіда В. С. Сучасні проблеми і регіональні особливості місцевого самоврядування в Україні / В. С. Куйбіда – Л.: Літопис, 2001. – 176 с.

174. Литвинов Н. П. Стиль управленческой деятельности: теоретические аспекты, методы диагностики и оптимизации / Н. П. Литвинов – Йошкар– Ола, 1997. – 225 с.

175. Маркова А. К. Психология профессионализма / А. К. Маркова – М., 1996.

176. Миронова Н. Сучасні підходи до оцінки ефективності державного управління / Н. Миронова // Актуальні проблеми державного управління. – Х.: 2000., – №1. – С. 16.

177. Могилевкин Е. А. Карьера в системе государственной службы: учебно – методическое пособие / Е. А. Могилевкин – Владивосток, 1998.

178. Мотренко Т. В. Основні напрямки реформування державної служби в Україні / Т. В. Мотренко – К., 2005. – 45 с.

179. Моисеев Н. Н. Алгоритм развития / Н. Н. Моисеев – М., 1987. – с. 42.

180. Надальний І. Ф. Духовна аура особистості як соціальна детермінанта становлення громадянського суспільства / І. Ф. Надальний // Суспільні реформи та становлення громадянського суспільства в Україні: Мат – ли наук – практ конф. За між. нар. участю – К., 2001. – Т.2. – С. 409– 411

181. Нижник Н. Р. Государственно – управленческие отношения в демократическом обществе: монографія / Н. Р. Нижник – К., 1995. – 206 с.

182. Нижник Н. Р. Державний службовець в Україні як фактор державотворення / Н. Р. Нижник //Вісн. УАДУ. – 1995. – №1. – С. 47– 53

183. Нижник Н. Р., Машков О. А. Системний підхід в організації державного управління: [навч. посіб.] / за заг. ред. Н. Р. Нижник. – К.: Вид– во УАДУ, 1998. – 160 с.

184. Нижник Н. Р. Роль кадрової політики в реалізації функції держави / Н. Р. Нижник // Вісник Акад. прав. наук України. – 2002. – №3. – С. 9– 16.

185. Нижник Н. Р. Ділове спілкування у сфері державного управління: монографія / Н. Р. Нижник, Л. А. Пашко, В. М. Олуйко, С. А. Кондзерский – Хмельницький, 2005. – 195 с.

186. Нинюк І. І. Професіоналізм державних службовців: сутність, стан та особливості формування: автореф. дис.… канд. наук з держ. упр. / І. І. Нинюк; Нац. Акад. держ. упр. при Президентові України.

187. Новак В. В. Організаційно – правові питання соціального партнерства органів державної влади та громадських об’єднань в Україні: стан та перспективи розвитку: автореф. дис…. на здоб. наук. ступ. канд. наук з держ. упр./ В. В. Новак – К., 2008. – 20 с.

188. Оболенський О. Ю. Державна служба: Підручник / О. Ю. Оболенський – К.: ЮНЕУ, 2006. – 472 с.

189. Оболенський О. Ю. Принцип професіоналізму в державній службі / О. Ю. Оболенський // Вісн. держ. служби України. – 1998. – №1. – С.54– 61.

190. Олуйко В. М. Кадрові процеси в державному управлінні: стан і перспективи розвитку: монографія / В. М. Холуйко – Хмельницький: Вид – во ХУУП, 2005. – 326 с.

191. Омаров А. М. Міркування про стиль керування / А. М. Омаров – М., 1987 – С. 95– 105.

192. Организационная психология. СПб.: Питер, 2001. – С. 437—438.

193. Органи державної влади в Україні: структура, функції та перспективи розвитку: [навч. посіб.] / Кол. авт. Н. Р. Нижник, С. Д. Дубенко, Н. Г. Плахотнюк та ін./ За заг. ред. Н. Р. Нижник. – К.:ЗАТ "Ніч – ЛАВА", 2003. – 288 с.

194. Павленчик П. Т. Проходження державної служби в Україні: організаційно – правові засади: автореф. дис. … канд. наук з держ. упр. / П. Т. Павленчик; Нац. Акад. держ. упр. при Президентові України – К., 2001. – 20 с.

195. Папулов Л. А. Кадри управління виробництвом: діяльність, формування / Л. А. Папулов– М., 1985. – с.10.

196. Панасюк А. Ю. Управленческое общение: практические советы / А. Ю. Панасюк – М.: Экономика, 1990. – 112 с.

197. Пахомова Т. Державна служба: парадокси дослідження / Т. Пахомова // [зб. наук. пр. УАДУ] – 2000. – Вип.2. ч.ІІІ. – С.96– 99.

198. Пахомова Т. І. Механізм функціонування системи державної служби в період реформи: автореф. дис. … канд. наук з держ. упр. / Т. І. Пахомова; Нац. Акад. держ. упр. при Президентові України.– К., 2007. – 32 с.

199. Пашко Л. А. Особистісний потенціал державного службовця як предмет щорічного оцінювання / Л. А. Пашко // Університетські наукові записки: Часопис Хмельницького університету управління і права. – 2007. – № 3(23) – с.79– 86.

200. Пашко Л. А. Ділове спілкування як необхідний та неминучий процес пізнання особистості співрозмовників / Л. А. Пашко // Вісн. УАДУ. – 2000. – №3. – С. 433– 440.

201. Пашко Л. А. До проблеми активізації людини адміністративної у сфері державного управління / Л. А. Пашко // Командор. – 2005. – №1. – С. 33– 37.

202. Пашко Л. А. Людські ресурси у сфері державного управління: теоретико – методологічні засади оцінювання: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора наук з держ. упр. / Л. А. Пашко– К., 2007. – 36 с.

203. Пашко Л. А. Людські ресурси у сфері державного управління: теоретико – методологічні засади оцінювання: монографія / Л. А. Пашко– К., 2005. – 236 с.

204. Петришин О. В. Врахування досвіду організації державної служби у демократичних країнах. Державна служба в Україні: організаційно – правові основи і шляхи розвитку / О. В. Петришин; за заг. ред. В. Б. Авер’янова. – К., 1999. – С. 46–78.

205. Пищулин Н. П. Кадры – персонал. Словарь – тезаурус. / Н. П. Пищулин, В. Ф. Ковалевський, В. М. Анисимов– М, 1994. – С. 201– 202.

206. Платонов К. К. Краткий словарь системы психологических понятий / К. К. Платонов – М., 1984.

207. Подробнее о типологии организационной культуры см.: О. С. Виханский, А. И. Наумов Менеджмент.— М.: Гардарики, 2002.

208. Пономарьов Л. Н. Компетенція й компетентність персоналу державної служби / Л. Н. Пономарьов // "Державна служба Російської Федерації: становлення, кадрове забезпечення". – М, 1994. – 60 с.

209. Про концепцію адаптації інституту державної служби в Україні до стандартів Європейського Союзу: Указ Президента України від 5 березня. 2004 р. № 278/2004 // Уряд. кур’єр. – 2004. – 17 березня. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi– bin/laws/main.cgi? nreg=278%2F2004. – Заголовок з екрану.

210. Про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців: Указ Президента України від 30 травня 1995 р. № 398/95. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi– bin/laws/main.cgi. nreg=398%2F95. – Заголовок з екрану.

211. Про Комплексну програму підготовки державних службовців: Указ Президента України від 9 листопада 2000 р. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=1212%2F2000&p=1235975442076938. – Заголовок з екрану.

212. Про боротьбу з корупцією: Закон України від 05 жовтня 1995 року № 356/95-ВР // Вісн. держ. служби України. – 1995. – № 3– 4. – С. 60– 67.

213. Про державну службу: Закон України від 16 грудня 1993 року № 3723-ХІІ // Вісн. держ. служби України. – 1995. – № 1. – С. 9– 28.

214. Про Службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від 07 червня 2001 року № 2493-ІІІ // Уряд. кур’єр. – 2004. – 4 лип. – С. 1– 5.

215. Про звернення громадян: Закон України від 02 жовтня 1996 року № 393-96-ВР // Відом. Верховної Ради України. – 1999. – №28. – Ст.230.

216. Про затвердження Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і Положення про єдиний порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівників державних підприємств, установ і організацій: постанова Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1997 р. № 167. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi– bin/laws/main.cgi? nreg=167– 97– %EF. – Заголовок з екрану.

217. Про затвердження Порядку проведення конкурсу для зарахування до кадрового резерву на посади державних службовців першої – третьої категорій, призначення на які здійснюється Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України та Кабінетом Міністрів України: постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2007 р. №272. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi– bin/laws/main.cgi? nreg=272– 2007– %EF. – Заголовок з екрану.

218. Про вдосконалення підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців: постанова Кабінету Міністрів України від 16 квітня 1998 р. № 499. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi– bin/laws/main.cgi? nreg=499– 98– %EF. – Заголовок з екрану.

219. Про затвердження порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, торговельно – економічних місій у складі закордонних дипломатичних установ України, державних підприємств та їх об'єднань, а також розгляду цих питань у Кабінеті Міністрів України: постанова Кабінету Міністрів України від 26 червня 2007 р. №880. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi– bin/laws/main.cgi? nreg=880– 2007– %EF. – Заголовок з екрану.

220. Про проведення Всеукраїнського конкурсу "Приязна адміністрація": постанова Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2007 р. №933. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi– bin/laws/main.cgi? nreg=933– 2007– %EF. – Заголовок з екрану.

221. Про внесення змін до Порядку погодження продовження терміну перебування на державній службі, щодо удосконалення порядку погодження продовження терміну перебування на державній службі: постанова Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р. №1150– Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi– bin/laws/main.cgi? nreg=1150– 2007– %EF. – Заголовок з екрану.

222. Про проведення Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець": постанова Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р. №755. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi– bin/laws/main.cgi? nreg=1152– 2007– %EF. – Заголовок з екрану.

223. Про затвердження Положення про Головне управління державної служби України, що визначила основні завдання, функції та повноваження Головдержслужби України: постанова Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2007 р. №1180. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi– bin/laws/main.cgi? nreg=1180– 2007– %EF. – Заголовок з екрану.

224. Про затвердження Типового регламенту центрального органу виконавчої влади: постанова Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р. №1143. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi– bin/laws/main.cgi? nreg=1143– 2007– %EF. – Заголовок з екрану.

225. Про фінансове забезпечення підготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування: постанова Кабінету Міністрів України від 14 липня 1999 р. № 1262. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi– bin/laws/main.cgi? nreg=1262– 99– %EF. – Заголовок з екрану.

226. Правове регулювання діяльності державних службовців в Україні: в 2 т. / [А. В. Толстоухов. Т. В. Мотренко, В. І. Луговий, Н. Р. Нижник та ін.] – К.: НАДУ, 2004. – Т.1. – 868 с.

227. Правове регулювання діяльності державних службовців в Україні: в 2 т. / [А. В. Толстоухов. Т. В. Мотренко, В. І. Луговий, Н. Р. Нижник та ін.] – К.: НАДУ, 2004. – Т.2. – 853 с.

228. Пригожин И. Порядок из хаоса: Новый диалог человека с природой / И. Пригожин, И. Стенгерс – М., 1986. – 235 с.

229. Профессионализм в системе государственной службы. – Ростов–на–Дону., 1997. – С. 27.

230. Прохоренко О. Я. Протидія корупційним проявам у системі державної служби України (організаційно – правовий аспект): автореф. дис. … канд. наук з держ. упр. / О. Я. Прохоренко; Нац. Акад. держ. упр. при Президентові України. – К.,2004. – 20 с.

231. Психология профессиональной деятельности кадров государственной службы. – М.¸ 1997. – 40 с.

232. Радиш Я. Ф. Основи менеджменту: метод. реком. та курс лекцій. / Я. Ф. Радиш – К., 1997. – 290 с.

233. Рижих В. М. Державне управління науково – технічним прогресом: економічні аспекти: автореф. дис. … канд. наук з держ. упр. / В. М. Рижих; Нац. Акад. держ. упр. при Президентові України. – К., 1999. – 35 с.

234. Развитие профессионализма государственных служащих: методология и практика. – М.¸ 1998. – с. 27– 28.

235. Резанова В. А. Человеческий фактор в управлении: учеб. пособие. / В. А. Резанова– М.:ООО Журнал "Управление персоналом", 2004. – 208 с.

236. Резник С. Д. Управление персоналом: учеб. пособие по курсу "Управление персоналом" / С. Д. Резник – Пенза:ПГАСИ, 1996, – 225 с.

237. Реформування державного управління в Україні: проблеми і перспективи / наук. кер. В. В. Цвєтков. – К.:Оріяни, 1998. – 364 с.

238. Роббинс Правда об управлении персоналом / Роббинс, П. Стивен [ пер. с англ.]– М.: Изд.дом "Вільямс", 2003. – 304 с.

239. Розенбаум Ю. А. Формирование управленческих кадров: соціально – правовые проблемы / Ю. А. Розенбаум – М.:Наука, 1982. – 230 с.

240. Руководитель в аппарате государственного управления: организационно – правовые проблемы / В. В. Цветков, В. Б. Аверьянов и др. – К.:Наук. думка, 1988. – 343 с.

241. Ру Д. Управління / Д. Ру, Д. Сульє; [пер. з фран.] – К.:Основа, 1995. – 442 с.

242. Рядова Е. Л. Становление организационной культуры государственной службы Российской Федерации / Е. Л. Рядова // Государственная служба: организация, кадры, управление. – М.:Из– во РАГС, 2002. – С. 169– 184.

243. Рябова Е. А. Управление государственной службой через организационную культуру / Е. А. Рябова // Государственная служба и кадровый потенциал России: история, современность, будущее: науч.– практ. конф. / РАГС при Президенте РФ. – Курск: МУП "Курск.тип.", 2002. – С. 61– 72.

244. Саймон Г. Адміністративна поведінка: Дослідження процесів прийняття рішень в організаціях, що виконують адміністративні функції / Г. Саймон; [пер. з англ. вид. переробл. і доповн.] – К.: АртЕК, 2001. – 392 с.

245. Серьогін С. М. Державний службовець у відносинах між владою и суспільством: автореф. дис. … д– ра наук з держ. упр. / С. М. Серьогін; Нац. Акад. держ. управ. при Президентові України. – К., 2004. – 32 с.

246. Серьогін С. М. Проблеми кадрового забезпечення державної служби и навчальні програми підготовки державних службовців / С. М. Серьогін, Ю. П. Шаров // Вісн. держ. служби України, 2001. – №2. – С. 90– 94.

247. Селезнева Н. Т. Закономерности и факторы развития психологической культуры руководителей системы образования / Селезнева Н.Т. – М.,1997.

248. Сіренко В. Ф. Апарат державного управління: інтереси та діяльність / [В. Ф. Сіренко, В. В. Цвєтков, Є. Б. Кубко та ін.] – К.: Наукова думка, 1993. – 188 с.

249. Скуратівський В. А. Соціальні системи та соціологічні методи дослідження: [навч. посіб.] / В. А. Скуратівський, М. Ф. Шевченко //– К.: Вид– во УАДУ, 1998. – 188 с.

250. Словник іншомовних слів. – М., 1987. – С.241.

251. Словник – довідник термінів з конфліктології // За ред. М. І. Пірян, Г. В. Лошкіна – Чернівці – Київ: Чернівецький держ. ун– т, 1995. – 318 с.

252. Служебная карьера / [А. С. Гусева, В. А. Иглин, Б. В. Лытов и др.]; под общ. ред. В. Охотского. – М.:ОАО "Изд– во "Экономика", 1998. – 302 с.

253. Социальное управление: теория и методология: Учеб. пособие: в 2 ч. /[А. Г. Гладышев, В. Н. Иванов, А. В. Иванов и др.]; под ред. В. Н. Иванова – Акад.наук социальных технологий и мест. самоупр. – М.: Муницип. мир, 2004. – ч.1. – 320 с.

254. Социальные технологии: толковый словарь / Отв.ред. В. Н. Иванов. – М. – Белгород: Луч– Центр соц. технологий, 1995. – 309 с.

255. Социологическое исследование кафедры государственной службы и кадровой политики РАГС. – 1999. – (Индекс ОКГС– 99).

256. Спивак В. А. Развивающееся управление персоналом / В. А. Спивак – СПб.: Изд. дом "Нева", 2004. – 440 с.

257. Степанов С. Ю. Проблема формирования типов рефлексии в решении творческих задач / С. Ю. Степанов, И. И. Семенов // Вопросы психологии. – 1982.– № 1.

258. Сушинський О. І. Теоретично – методологічні засади контролю у сфері публічної влади: автореф. дис. … д– ра наук з держ. упр. / О. І. Сушинський; Укр. Акад. держ. управ. при Президентові України. – К., 2003. – 36 с.

259. Теория управления: соціально – технологический подход: энциклопед. словарь / Под ред. В. Н. Иванова, В. И. Патрушева; Акад. наук соц. технологий и мест. самоупр. – М.: Муниц. мир, 2004. – 672 с.

260. Тимофієв В. Г. Управління конфліктами в діяльності державних службовців: автореф. дис. … канд. наук з держ. упр. / В. Г. Тимофієв; Дніпропетр. регіон. інст. держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Д.:2006. – 20 с.

261. Токовенко В. В. Оптимізація взаємодії політичного керівництва та держ.управління в умовах модернізації політико – адміністративної системи України. автореф. дис. … д– ра наук з держ. упр. / В. В. Токовенко; Нац. акад. держ. управ. при Президентові України. – К., 2003. – 36 с.

262. Травин В. В. Основы кадрового менеджмента / В. В. Травин, В. А. Дятлов – 2- е изд. – М.:Дело, 1997. – 336 с.

263. Турчинов А. И. Государство и кадровый потенциал России: взгляд с позиций предметной области кафедры, или долго ли будет действовать формула Дубельта / А. И. Турчинов //Гос. служба. Науч. практ. журн. – 2004. – СанктПб – № 4 (30). – С.43– 50.

264. Турчинов А. И. Профессионализация и кадровая политика: проблемы развития теории и практики / А. И. Турчинов– М.: Моск. психолого– соц. Ин – та, Флинта, 1998. – 272 с.

265. Турчинов А. Профессионализм государственного служащего должен быть конструктивным / А. Турчинов // Гос. служба. – 2001. – №3. – С.101– 112.

266. Україна: поступ у ХХІ століття: [наук – метод. зб. / І. Ф. Надольний, В. А. Ребкало, Н. Р. Нижник та ін.] – К.: Вид– во УАДУ, 2000. – 200 с.

267. Українське суспільство: соціологічний моніторинг 1994 – 2003/ За ред. В. Паніної. – К.: Ін– т соціології НАН України, 2003. – 98 с.

268. Управление государственной службой Российской Федерации / Под ред. А. И. Турчинова. – М.:РАГС, 2004. – 380 с.

269. Управление персоналом государственной службы. – М., 1997. – с.176.

270. Управление персоналом: Энцикл.слов. / Под ред. А. Я. Кибанова. – М.:ИНФРА. – 1998. – 453 с.

271. Федорова Н. В. Управление персоналом организации / Н. В. Федорова, О. Ю. Минченкова– 2– е изд. переаб. и дополн. – М., 2005. – 416 с.

272. Філіпова Т. В. Професійний менталітет державних службовців в Україні: технологія формування: автореф. дис. … канд. наук з держ. упр. / Т. В. Філіпова; Дніпрп. регіон. інстит. держ. упр. при Президентові України. – Д.:2006. – 21 с.

273. Філософський енциклопедичний словник. – М., 1989 – 576.

274. Філософія: [навч. посіб. / І. Ф. Надальний, В. П. Андрущенко, І. В. Бойченко, В. П. Розумний та ін. ]; За ред. І. Ф. Надального. – К.: Вікар, 1997. – 584 с.

275. Хаджирадєва С. К. Підготовка державних службовців до професійно – мовленнєвої комунікації: концептуальні засади й стратегія модернізацій технології: автореф. дис. … д– ра наук з держ. упр. / С. К. Хаджирадєва; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – К., 2006. – 36 с.

276. Хансейкер Ф. Искусство управления людьми / Ф. Хансейкер, Э. Алессандра; [пер. с англ. В. Кашникова.] – М.:ФАИР– ПРЕСС, 2004. – 352 с.

277. Цвєтков В. В. Демократія – Управління – Бюрократія: в контексті модернізації українського суспільства: монографія / В. В. Цвєтков, В. П. Горбатенко – К.: Ін– т держави и права ім. В.М.Корецького НАН України, 2001. – 348 с.

278. Цегольник П. А. Формування професійної моделі фахівця в сфері управління: автореф. дис. … канд. наук з держ. упр. / П. А. Цегольник; Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. – К., 1997. – 17 с.

279. Шаров Ю. Системна трансформація суспільного управління: від адміністрування до менеджменту / Ю. Шаров //Формування демократичного та ефективного державного управління в Україні: Матеріали наук. – практ. семінару, (м.Київ, 11– 12 берез.2002р.) / За заг. ред. В. І. Лугового, В. М. Князєва. – К.: Вид – во УАДУ,2002.– С.55– 65.

280. Шнайдер Б. Пересонал для организации: науч. Подход к риску, оценке и удержания сотрудников / Б. Шнайдер, Н. Шмитт [пер. с англ. под ред. Н. В. Гришиной и М. Б. Курбатовой.] – СПб. Эк. шк., 2004. – 560 с.

281. Штомпка П. Социология социальных изменений / П. Штомпка – М., 1996. – с.25.

282. Эффективность государственного управления: [пер.с англ. ]/общ. ред. А. Братчикова и С. Ю. Глазьева. – М.: Фонд "За экон. грамотность", Рос. эконом. Журн., Узд – во А.О. "Консалтбанкир", 1998. – С.435– 468.

283. Эффективность и качество управленческой деятельности (государственно – правовой аспект). – К., 1980. – 302 с.

284. Якубовский О. П. Кадри, еліти, лідерство в державному управлінні: навч.-метод. посіб. /О. П. Якубовський, Л. Л. Приходченко. – О.:ОФ УАДУ, 2001. – 172 с.

285. Яцюк В. Удосконалення підвищення кваліфікації державних службовців в Україні: організаційно – правовий аспект: автореф. дис. … канд. наук з держ. упр. / В. Яцюк; Укр. Акад. держ. наук при Президентові України

286. Энциклопедический социологический словарь / Под ред. Г. В. Осипова – М., 1995. – С. 172.

<< |
Источник: ОКІС Олександр Ярославович. ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ЯК ФАКТОР СТАБІЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ. ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління. КИЇВ –2009. 2009

Еще по теме СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

 1. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 2. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 3. Список використаних джерел
 4. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 5. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 6. Список використаних джерел
 7. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 8. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 9. Список використаних джерел
 10. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 11. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 12. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 13. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 14. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 15. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЕД України - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -