<<
>>

1. Загальне поняття ризику

Ризик - невід’ємна складова частина людського життя. Він породжується невизначеністю, відсутністю достатньо повної інформації про подію чи явище, і неможливістю прогнозувати розвиток подій.

Ризик виникає тоді, коли рішення вибирається з декількох можливих варіантів і немає впевненості , що воно найефективніше.

Ризик у ділових операціях – це об’єктивно-суб’єктивна економічна категорія, що відбиває ступінь успіху (невдачі ) в досягненні цілей з урахуванням впливу контрольованих і неконтрольованих чинників за наявності прямих і зворотних зв’язків.

Одна з основних цілей підготовки бізнес-плану до реалізації полягає у розподілі ризиків між тими учасниками бізнес-плану, що знаходяться у найкращій позиції, щоб узяти на себе той чи інший ризик або спромогтися його максимально знизити. При аналізі ризику слід пояснити, чому цей ризик є важливим для проекту, показати ступінь можливого підвищення цього ризику та заходи, за допомогою яких вдасться його зменшити.

Наводять відомості щодо оцінки можливих ризиків, джерел та заходів їх запобігання, можливого страхування.

Основними факторами ризику, які зустрічаються найчастіше і можуть впливати на кінцеві результати бізнес-плану, є:

Ризики, що відносяться до загальної соціально-економічної ситуації:

· політична нестабільність;

· існуюча і майбутня правова база для інвестицій;

· перспективи економічного розвитку в цілому;

· фінансова нестабільність (можливі зміни в оподаткуванні, інфляція);

· неконвертованість національної валюти.

Виробничі ризики:

· підвищення поточних витрат;

· зрив графіка поставок сировини, матеріалів, технологічного устаткування, паливно-енергетичних ресурсів;

· нові вимоги щодо екології;

· нестача трудових ресурсів;

· зміна умов транспортування.

Ринкові ризики:

· зміна попиту на продукцію;

· втрата позицій на ринку;

· зміна якісних ознак продукції;

· поява конкуруючої продукції;

· несвоєчасність виходу на ринок.

Після проведення аналізу ризиків та їх виявлення потрібно розробити конкретні заходи, які дозволять зовсім позбутись або значно зменшити негативний вплив кожного фактора ризику на кінцеві наслідки впровадження проекту розвитку підприємства.

Даний розділ повинен містити в собі аналіз ступеня всіх можливих для проекту ризиків. У цьому аналізі треба пояснити, чому цей ризик є важливим для проекту, показати ступінь можливого підвищення цього ризику та заходи, за допомогою яких вдасться його зменшити.

Наводять відомості щодо оцінки можливих ризиків, джерел та заходів їх запобігання, можливого страхування.

<< | >>
Источник: О.П. Колонтаєвський, І.О. Самойленко.. Конспект лекцій з курсу «Бізнес-планування» для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання спеціальності (6.0502 01) «Менеджмент організацій». – Харків: ХНАМГ, 2007– 137с.. 2007

Еще по теме 1. Загальне поняття ризику: