<<
>>

8.4. Визначення точки беззбитковості

Важливе значення в плануванні прибутку має визначення точки беззбитковості («порогу рентабельності»), тобто такої виручки від реалізації, при якій підприємство не має збитків, але ще не має і прибутків.

При цьому витрати підприємства дорівнюють його доходам.

Точку беззбитковості в натуральному виражені визначають таким чином:

ТБ - ІГгс <

де ТБ — точка беззбитковості, тобто такий обсяг продажу, починаючи з якого ціна продажу товару перевищує витрати на його виробництво та реалізацію;

РС — величина постійних (фіксованих) витрат, грн;

УС — величина змінних витрат на одиницю продукції, грн;

Ц — оптова ціна продажу, грн. За цією формулою розраховується точка беззбитковості при випуску одного найменування продукції. Якщо підприємство випускає декілька видів продукції, виникає проблема розподілу постійних витрат. В економічній літературі розглядаються різні варіанти їх розподілу. Це розподіл постійних витрат між виробами пропорційно виручці від реалізації, змінним витратам, кількості годин роботи устаткування, заробітній платі виробничих робітників тощо.

Таким чином, для визначення планової величини обсягу виробництва та продажу, що відповідає беззбитковому стану підприємства, необхідно знати три величини:

1) оптову ціну продажу товару;

2) обсяг постійних (фіксованих) витрат, тобто таких витрат, величина яких у короткостроковому періоді часу не пов'язана з

обсягом виробництва і реалізації та їх змінами (витрати на устаткування, його утримання й експлуатацію, амортизаційні відрахування, адміністративні витрати, витрати на оренду, рекламу, соціальне страхування, наукові дослідження, розробки тощо);

3) обсяг змінних витрат, тобто таких витрат, які змінюють свою величину у зв'язку із зміною обсягу виробництва та реалізації продукції (витрати на сировину та матеріали, заробітну плату основного виробничого персоналу, електроенергію, транспортування тощо).

Графічно точка беззбитковості визначається у точці перетину ліній валового доходу і валових витрат (рис. 8.2).

ОВкр ■

Щоб визначити обсяг виробництва (ОВкр) для отримання заданого розміру прибутку, перетворимо вираз у таку формулу:

РС + Пкр

Ц - УС

де Пкр — прибуток від реалізації продукції в точці критичного обсягу, він дорівнює нулю.

Тоді будь-який інший обсяг виробництва можна розрахувати за такою формулою:

РС + П1рп

Ц - УС

де ОВ, — обсяг виробництва продукції, реалізація якого забезпечує отримання запланованого прибутку (Пірп).

Тоді розмір прибутку від реалізації будь-якого обсягу продукції можна розрахувати за формулою:

Прп = ОВ ■ (Ц - УС) - РС.

Дуже важливим показником є різниця між беззбитковим (критичним) та плановим (чи фактичним) обсягом продажів, який може бути досягнутим згідно прогнозу продажів. Ця різниця отримала назву «запасу фінансової безпеки» (фінансової стійкості), вона показує, наскільки більше продукції підприємство може продати понад обсягу, що забезпечує їй беззбитковість. Чим цей запас менший, тим ризикованіше виробництво цієї продукції.

Отже, запас фінансової безпеки (ЗфБ) — це обсяг продукції, який підприємство, відповідно прогнозам ринку, може продати більше обсягу, що забезпечує її беззбитковість. Найчастіше запас фінансової безпеки (стійкості) розраховується у вигляді відносного показника, який можна обчислити за формулою:

ЗфБ = ^ Ю0%.

ОВкр

Важливо при плануванні беззбитковості враховувати ще й такі взаємозв'язки:

1. При зміні змінних витрат зміщується сума покриття (різниця між чистим доходом і змінними витратами) та точка беззбитковості.

2. При зміні постійних витрат зміщується точка беззбитковості, але не сума покриття.

3. Зміна цін також впливає на величину суми покриття і величини в точці беззбитковості, але більшою мірою, ніж зміна змінних витрат;

4. Ціни продажів та змінні витрати впливають тільки на величину суми покриття.

5. Якщо змінні та постійні витрати змінюються одночасно, то це призводить до великого зміщення точки беззбитковості.

<< | >>
Источник: Македон В.В.. Бізнес-планування: Навч. пос. — К.: Центр учбової літератури,2009. — 236 с.. 2009

Еще по теме 8.4. Визначення точки беззбитковості: