<<
>>

3.2. Визначення місії, бачення та формулювання цілей підприємства

Місія — основоположний документ, в якому підприємство описує сферу (вид або галузь) своєї підприємницької (комерційної) діяльності, визначає цільовий ринок (або його сегмент), висловлює свої керівні принципи і встановлює перспективні цілі стосовно досягнення бажаних числових оцінок економічних, фінансових, соціальних і екологічних показників, а також проголошує свою систему суспільних і загальнолюдських цінностей.

Цей документ необхідний для здійснення як внутрішньої, так і зовнішньої сфери діяльності підприємства:

—усередині підприємства він дає персоналу чітке розуміння тих цілей, що підлягають реалізації, допомагає виробленню єдиної позиції, покликаної сприяти формуванню внутрішньофірмової культури;

—у зовнішній сфері він сприяє створенню цілісного і привабливого образу (іміджу), пояснюючи при цьому ту економічну і соціальну роль в суспільстві, яку підприємство має намір відігравати.

Місія — це коротке і чітке формулювання цілей і пріоритетів підприємства, компанії.

Місія дає відповіді на питання, чим, конкретно, займається підприємство і як воно зростатиме і розвиватиметься.

Формулювання місії має бути небагатослівним, але яскравим, образним і містити таку інформацію:

—Хто ви (офіційний статус організації, назва).

—В ім'я чого створена ваша організація (вищі цінності і цілі, в ім'я яких існує ваше підприємство).

—Що ви робите, для кого працюєте (узагальнене формулювання діяльності підприємства, а також визначення своєї клієнтури).

—Де ви знаходитеся (географія).

—Чим ви відрізняєтеся від інших подібних фірм (ваші принципові відмінності від конкурентів).

Зміст місії:

—опис продуктів (послуг), які пропонує підприємство;

—характеристика ринку — підприємство визначає своїх основних споживачів, клієнтів, користувачів;

—цілі підприємства, виражені в термінах виживання, зростання і прибутковості;

—технологія: характеристика устаткування, технологічних процесів, інновацій у галузі технології;

—філософія організації — погляди і базові цінності організації, які є основою для створення системи мотивації;

—внутрішня концепція, в межах якої підприємство описує власні враження про себе, відзначаючи джерела енергії, слабкі сторони діяльності, ступінь конкурентоспроможності, фактор виживання;

—імідж підприємства, який розкриває його економічну і соціальну відповідальність перед партнерами, споживачами, суспільством в цілому.

Формулювання місії підприємства повинне мати такі елементи:

—призначення підприємства з погляду конкретного виду його діяльності (товару, послуги) за умов даного сегмента ринку; виражені в певній формі основні напрями, орієнтири, вигляд, до якого прагне підприємство;

—переваги підприємства, які вирізняють його серед конкурентів і указують на нові, кращі або оригінальніші шляхи задоволення запитів споживачів.

Основними чинниками при розробці місії є:

—історія підприємства, в процесі якої складалася філософія підприємства, формувався його профіль і стиль діяльності, місце на ринку;

—існуючий стиль поведінки і спосіб дії власників і управлінського персоналу;

—стан середовища існування організації;

—ресурси, які підприємство може задіяти для досягнення своїх цілей;

— відмітні риси організації. Цілями формулювання місії є:

1) надання суб'єктам зовнішнього середовища загального уявлення про те, що собою являє організація, до чого вона прагне, які засоби готова використовувати в своїй діяльності, якою є її концепція та ін.;

2) сприяння формуванню або зміцненню певного іміджу організації в уяві суб'єктів зовнішнього середовища;

3) сприяння єднанню усередині організації і створенню корпоративного духу;

4) створення можливостей для дієвішого управління організацією.

Сформулювавши місію підприємства, підприємець визначає напрям, в якому він працюватиме.

Чітке і образне формулювання місії — це візитна картка підприємства, яка має бути присутня скрізь: у рекламному роли

ку, у прес-релізі, у листі, що направляється в органи місцевої влади. Всі працівники підприємства повинні добре знати суть місії, розуміти і підтримувати її. Можливі фактори і запобіжні питання, що повинні враховуватися на етапі визначення місії підприємства, наведено в табл. 3.1.

Як вдало сформульовані стратегічні місії можна навести такі:

— «Мета компанії «Моїогоіа» — гідне служіння інтересам суспільства, надання нашим клієнтам продукції і послуг високої якості за доступними цінами, що дозволяє заробляти прибуток, необхідний для зростання підприємства, і надавати нашим службовцям і акціонерам можливості для досягнення різних цілей».

— Місія корпорації «8агши炙 свідчить: «Головне завдання корпорації «8агши炙 формулюється так: отримувати прибуток, допомагаючи покращувати якість життя людей. Для досягнення цієї мети корпорація «8ат8Ші§» створює вироби і послуги, об'єднуючі в собі конкурентоспроможність і високу якість. Головною складовою цього процесу є людські знання і передова технологія».

Етика підприємства, або мораль ділових взаємин, за допомогою сумління (відчуття провини і гніву) бізнесмена в ідеалі дозволяє дотримуватися універсальних вищих вимог до поведінки співробітників підприємства в процесі підприємницької діяль

ності. Етичні цінності підприємства у відношенні до партнерів на ринку — відмова від обману, чесна поведінка, довіра в спільній роботі, планування підприємницьких інтересів власників інноваційних ідей.

Ціннісні орієнтації і їх зв'язки з цільовими перевагами

Місія підприємства багато в чому визначається також її ціннісними орієнтаціями, які істотно впливають на стратегічну поведінку керівників і всіх співробітників. У теорії і практиці виділяють шість видів ціннісних орієнтації (табл. 3.2).

Зрозуміле і повноцінне формулювання місії утілює стратегічну орієнтацію організації.

Бачення — це опис бажаного стану підприємства в майбутньому. При формуванні бачення можна використовувати різні горизонти планування.

Бачення — важлива передумова майбутнього зростання компанії і вибору перспективних напрямів її розвитку. Бачення дозволяє чітко усвідомити роль, яку покликані відігравати ті або інші елементи стратегії, то, як вони сприятимуть досягненню цілей стратегії компанії.

Корпоративне бачення наголошує, чим є компанія, до чого вона прагне, яких споживачів обслуговує і які вигоди їм надає.

Бачення компанії зазвичай оформляється як документ, який детально розкриває таку інформацію:

—висновки з аналізу зовнішніх і внутрішніх обставин: сильні і слабкі сторони компанії, можливості і ризики;

—відмітні якості і конкурентні переваги;

—стан компанії (фінанси, основні показники, недоліки і т.

д);

—взаємини з клієнтами;

—внутрішні бізнес-процеси;

—пропоновані товари і послуги;

—навчання і розвиток, вирішення соціальних проблем, насамперед заробітної плати, і мотиваційні процеси;

— попередні довгострокові і проміжні цілі (завдання). При створенні бачення необхідно враховувати таке:

— вирішити, що саме в цьому баченні надихатиме людей;

—сфокусувати бачення на стратегічних перевагах, які має або матиме компанія;

—зробити бачення досить простим, щоб його можна було використовувати для ухвалення рішень;

—забезпечити баченню максимально широку підтримку.

Другий етап — визначення цілей розробки бізнес-плану.

Мета — це кінцевий стан, якого підприємство або підприємець сподівається досягти в певний момент в майбутньому. Існують багато класифікаційних груп, що визначають цілі управління підприємством. Деякі з них поділяють за певними ознаками:

—за спрямованістю мети — зовнішні і внутрішні;

—за напрямками діяльності на підприємстві — економічні, технологічні, соціальні і екологічні;

—за можливостями повного втілення в життя — «цілі створення» (матеріального об'єкта або системи) і «цілі розвитку» (коли мова йде про процес);

—за узагальненням рівня управління — мета всього підприємства, окремих підрозділів, груп або індивідуумів;

—за тимчасовими характеристиками — коротко-, середньо-і довгострокові;

—за відповідною спрямованістю за видами діяльності — стратегічні, тактичні, оперативні;

—за впливом на окремі елементи підприємства — виробничі і управлінські;

—за характером діяльності — функціонування і розвитку;

—за пріоритетами — основні, вторинні і підтримуючі;

— за вимірністю — кількісні і якісні. Цілі визначаються у таких термінах:

—прибутковість (доход, прибуток, доход на інвестований капітал, відношення прибутку до обсягів продажу і ін.);

—продуктивність або ефективність (витрати на виробництво одиниці продукції, виробленої на одного працівника, і ін.);

—продукція (зміна номенклатури і асортименту і ін.);

—ринок (обсяг продажів, частка на ринку);

—виробничі потужності (збільшення потужності всього підприємства або його структурних підрозділів) і для торгового підприємства — обсяг продажів (товарообіг досліджуваного періоду);

—персонал (зниження плинності, підвищення рівня кваліфікації, поліпшення умов праці).

У системі бізнесу мета виконує п'ять функцій:

—ініціативи — зіставлення існуючого і бажаного стану підприємства, мотивів дій;

—критерію ухвалення рішення — оцінка інформації і вибору альтернатив, пріоритетів в бізнесі;

—інструменту управління — керівні вимоги до дій, визначення напрямів бізнесу;

—координації — забезпечення безконфліктних стосунків між особами, які ухвалюють рішення, узгодження робіт спеціалізованих підрозділів;

—контролю — зіставлення оперативного стану показників господарської діяльності із цільовим їх рівнем.

На відміну від місії, цілі виражають конкретніші напрями діяльності підприємства (табл. 3.3).

Таблиця 3.3

Відмінності між місією і цілями підприємства

критерій

Спрямована в майбутнє, але не має тимчасових визначень і не залежить від поточного стану

Завжди мають терміни їх досягнення

Будь-яке підприємство як складна соціально-економічна система має багатоцільовий характер. У процесі функціонування організації, разом із стратегічними цілями досягають великої кількості тактичних і оперативних. Із суто економічними тісно пов'язані соціальні, технічні і організаційні завдання. Структуризацію цілей може бути здійснено за різними ознаками (табл. 3.4).

Правильно сформульовані цілі повинні відповідати певним вимогам:

Зразок класифікації цілей підприємства

бути кількісно вимірюваними, тобто мають бути встановлені «контрольні цифри», деякі з цілей матимуть якісний характер;

— бути прив'язаними до конкретних термінів досягнення, яке дозволить контролювати ступінь виконання планів;

— бути послідовними і логічно взаємопов'язаними.

п/п Ознаки класифікації Групи цілей
2 Розмір Максимум Не більше Мінімум Не менше
3 Горизонт планування Довгострокові (стратегічні) Середньострокові (тактичні) Короткострокові (оперативні)
4 Сфера дії Глобальні Регіональні Вищі Проміжні Національні Локальні Супутні Нижчі
5 Ієрархічний рівень Підприємство Структурний підрозділ
6 Взаємовідносини Комплементарні Індіфірентні Конкурентні
7 Вимірність Кількісні Якісні (неметричні)

Наприклад, одна з цілей підприємця — отримувати прибуток у сумі 9 тис. грн щомісячно. Дана мета кількісно вимірювана, прив'язана до конкретного терміну, гнучка — у будь-який момент можна змінити даний мінімум, мета є простою і зрозумілою.

<< | >>
Источник: Македон В.В.. Бізнес-планування: Навч. пос. — К.: Центр учбової літератури,2009. — 236 с.. 2009

Еще по теме 3.2. Визначення місії, бачення та формулювання цілей підприємства: