<<
>>

1.5. Види та основні сфери застосування бізнес-планів

Розрізняють декілька типів бізнес-планів, вибір яких залежить від кола завдань, що визначені на майбутнє. Розглянемо основні з них.

1. Комерційно-виробничий бізнес-план. Він необхідний для розв'язання проблем комерційної і виробничої діяльності в процесі досягнення цілей розвитку підприємства.

Для такого типу бізнес-плану характерне обґрунтування шляхів досягнення цілей розвитку з найменшими витратами. У даному випадку можна говорити і про бізнес-план розвитку підприємства, який передбачає викладення перспектив діяльності підприємства на майбутній плановий період для презентації раді директорів або зібранню акціонерів із зазначенням основних бюджетних витрат і числових значень економічних та фінансових показників, для обґрунтування залучення необхідних інвестицій і ресурсів.

2. Інвестиційний бізнес-план. Він є інструментом заохочення інвесторів. Метою такого плану є будівництво нового об'єкта або кардинальні зміни технології виробництва, яка застосовується, тобто використання економічних категорій, пов'язаних з поняттям капітальних вкладень. Бізнес-план такого типу передбачає посилення акценту на таких питаннях, як забезпечення повер

нення кредитів і своєчасної оплати відсотків за їх використання. Існують певні стандарти інвестиційних бізнес-планів, розроблені банками та інвестиційними структурами.

3. Бізнес-план фінансового оздоровлення. Він складається підприємством, яке перебуває в стані неплатоспроможності. Для такого типу бізнес-плану характерна складна процедура погоджень розрахунків з кредиторами і власником підприємства, який є потенційним банкрутом.

4. Бізнес-план для отримання кредиту. Він розробляється з метою збільшення оборотного капіталу для здійснення широкомасштабних цілей діяльності, які можуть бути не пов'язані з основним виробництвом, а спрямовані на диверсифікацію роботи.

В Україні такий бізнес-план часто розробляється підприємствами, які починають свій бізнес.

Закордонні фірми переважно складають їх на окрему угоду. Такий підхід близький до поняття класичної ролі бізнес-плану, який зазвичай відображає розвиток одного напрямку в діяльності підприємства. Хоча, якщо у підприємства є декілька напрямків, то воно може мати декілька бізнес-планів одночасно.

5. Бізнес-план структурного підрозділу — викладення вищому керівництву підприємства розробленого плану розвитку господарської діяльності підрозділу, метою якого є обґрунтування обсягів і ступеня пріоритетності централізованого виділення ресурсів або величини прибутку, що залишається в розпорядженні кожного окремого підрозділу. Такий бізнес-план особливо важливий для підприємства, яке входить до складу холдингової компанії.

6. Бізнес-план заявки на грант складається з метою отримання фінансових коштів з державного бюджету або благодійних фондів для розв'язання соціально-політичних та наукових проблем. Він супроводжується обґрунтуванням прямих та непрямих економічних і соціальних вигод для регіону або для суспільства в результаті виділення коштів або ресурсів під запропонований бізнес-проект.

7. Бізнес-план розвитку регіону — обґрунтування перспектив соціально-економічного розвитку регіону і обсягів фінансування відповідних програм для органів, наділених необхідними бюджетними повноваженнями.

8. Бізнес-план освітньої установи — обґрунтування перспектив соціального, економічного розвитку освітньої установи (наприклад, державного вищого навчального закладу або недержавної освітньої установи) і визначення потреби в обсягах фінансо

вих ресурсів за плановими періодами (наприклад, за навчальними роками п'ятирічного плану) для здійснення на сучасній науковій основі і матеріально-технічній базі навчального і виховного процесу в умовах соціальної захищеності професорсько-викладацького складу та студентів.

Конкретні сфери застосування бізнес-плану:

—розробка системи внутрішньозаводського бізнес-плану-вання;

—розробка і реалізація плану збільшення обсягу виробництва і збуту готової продукції;

—розробка і реалізація заходів, пов'язаних із підвищенням конкурентоспроможності вироблюваного товару (послуги), а також фірми;

—розробка стратегії збільшення власної частки фірми на цільовому ринку (сегменті ринку);

—розробка комплексу заходів щодо проведення або підвищення ефективності рекламної кампанії фірми;

—обґрунтування нової, досконалішої структури управління фірмою;

—розробка і реалізація виходу фірми на ринок (зокрема зовнішній) з новою продукцією, послугою;

—організація і здійснення спільних з іноземними компаніями виробництв і підприємств;

—підготовка і здійснення заходів, направлених на відстрочення ухвалення рішень про банкрутство підприємств;

—розробка і обґрунтування заходів щодо створення фінансово-промислових груп;

організація і проведення інвестиційних конкурсів (торгів) з продажу акцій підприємств, що приватизуються;

—підготовка і здійснення факторингових операцій;

—підготовка і здійснення операцій фінансового лізингу;

—підготовка і здійснення операцій з придбання акцій акціонерних суспільств на фондовому ринку;

—обґрунтування пропозицій щодо приватизації державних підприємств;

—перепрофілювання існуючої фірми (здійснюване, наприклад, на основі конверсії), вибір нового іміджу, напрямів і способів здійснення комерційних операцій (адресати — інвестори);

—обґрунтування проспектів емісії цінних паперів (акцій і облігацій) фірм, що приватизуються, і приватних;

—обґрунтування збільшення до певного рівня вартості компанії (вартості бізнесу).

Питання для самоконтролю

1.

Що таке бізнес-план? Його роль у плануванні підприємницької діяльності.

2. Які функції виконує бізнес-план в ринковій системі господарювання?

3. Які основні цілі розробки бізнес-плану підприємницьких проектів?

4. Яка інформація необхідна підприємцю для розробки бізнес-плану і що таке інформаційне поле бізнес-плану?

5. Які є основні джерела інформації для опрацювання бізнес-плану?

6. Дайте загальну характеристику процедури розробки бізнес-плану.

7. Дайте характеристику початкової стадії роботи над бізнес-планом.

8. Дайте характеристику підготовчої стадії розробки бізнес-плану.

9. Дайте характеристику стадії розробки бізнес-плану.

10. Дайте характеристику стадії просування бізнес-плану.

<< | >>
Источник: Македон В.В.. Бізнес-планування: Навч. пос. — К.: Центр учбової літератури,2009. — 236 с.. 2009

Еще по теме 1.5. Види та основні сфери застосування бізнес-планів: