<<
>>

3. Рух грошових коштів внаслідок фінансової діяльності підприємства

Мета складання звіту про рух грошових коштів – надання користувачам фінансової звітності повної, правдивої та неупередженої інформації про зміни, що відбулися у грошових коштах підприємства і їх еквівалентах (надалі – грошові кошти) за звітний період.

Еквівалентами грошових коштів є короткострокові фінансові інвестиції, які можуть бути вільно конвертовані у відому суму коштів і мають незначний ризик щодо зміни вартості.

Під грошовими потоками розуміють надходження та вибуття грошових коштів. Підприємство розгорнуто наводить суми надходжень і видатків, що виникають у результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.

Визначення руху грошових коштів у результаті інвестиційної та фінансової діяльності не потребує складних розрахунків і формується безпосередньо з аналізу бухгалтерських документів за прямим методом.

Підставою для розрахунків грошових надходжень і грошових виплат є облікові реєстри й статті звітних форм: Звіту про фінансові результати і Балансу.

Наводимо аналіз впливу операцій на грошові кошти в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Аналіз впливу операцій на грошові кошти у результаті операційної діяльності подано у табл. 9.4.

Таблиця 9.4 - Аналіз впливу операцій на грошові кошти в результаті операційної діяльності

№ п/п Тип операції Зміна в грошових коштах
1 Операційна діяльність
1.1 Продаж продукції (товарів), надання послуг за грошові кошти +
1.2 Продаж продукції (товарів), надання послуг з наступною оплатою 0
1.3 Погашення дебіторської заборгованості +
1.4 Визнання та списання собівартості реалізованої продукції (товарів) , наданих послуг 0
1.5 Придбання запасів за грошові кошти -
1.6 Придбання запасів з наступною оплатою 0
1.7 Погашення кредиторської заборгованості -
1.8 Нарахування операційних витрат 0
1.9 Сплата операційних витрат -
1.10 Нарахування податків 0
1.11 Сплата податків -
1.12 Нарахування відсотків 0
1.13 Сплата відсотків -
1.14 Витрати майбутніх періодів -
1.15 Списання витрат майбутніх періодів на відповідний звітний період 0
1.16 Нарахування амортизації 0

Аналіз впливу операцій на грошові кошти у результаті інвестиційної та фінансової діяльності подано відповідно у табл.

9.5 та 9.6.

Чистий рух грошових коштів у результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності на підставі аналізу впливу операцій на грошові кошти та їхні еквіваленти визначається за рівнянням, поданим на рис. 9.1.

Таблиця 9.5 - Аналіз впливу операцій на грошові кошти в результаті інвестиційної діяльності

№ п/п Тип операції Зміна в грошових коштах
2 Інвестиційна діяльність:
2.1 Придбання необоротних активів за грошові кошти -
2.2 Придбання необоротних активів з наступною оплатою 0
2.3 Продаж необоротних активів +
2.4 Придбання цінних паперів інших підприємств, які не є грошовими еквівалентами -
2.5 Продаж цінних паперів інших підприємств, які не є грошовими еквівалентами +
2.6 Надання позики -
2.7 Отримання відсотків +
2.8 Отримання дивідендів +

Таблиця 9.6 - Аналіз впливу операцій на грошові кошти у результаті фінансової діяльності

№ п/п Тип операції Зміна в грошових коштах
3 Фінансова діяльність
3.1 Отримання довгострокової або короткострокової позики +
3.2 Погашення довгострокової або короткострокової позики -
3.3 Випуск та продаж простих та привілейованих акцій +
3.4 Викуп та анулювання простих та привілейованих акцій -
3.5 Сплата дивідендів грошовими коштами -
3.6 Конвертація акцій 0
3.7 Перекласифікація довгострокової позики в короткострокову 0

Примітки до табл.

9.4-9.6:

“0” Операція не впливає на грошові кошти

“+” Операція призводить до збільшення грошових коштів

“-” Операція призводить до зменшення грошових коштів

Визначення чистого руху грошових коштів та їхніх еквівалентів на підставі аналізу впливу операцій на грошові потоки має певні переваги.

Грошові кошти й грошові еквіваленти на початок періоду

+

Надходження грошових коштів та їхніх еквівалентів за звітний період

-

Використання грошових коштів та їхніх еквівалентів за звітний період

=

Грошові кошти та їхні еквіваленти на кінець періоду

Рис. 9.1 - Алгоритм розрахунку стану грошових коштів та їхніх еквівалентів на підставі аналізу впливу операцій на грошові надходження та виплати.

По-перше, розрахунок руху грошових коштів базується на даних облікових реєстрів і не передбачає використання статей Звіту про фінансові результати та Балансу.

По-друге, такий розрахунок є простим, оскільки з реєстрів вибираються та накопичуються окремо надходження і витрати грошових коштів.

По-третє, інформація про грошові потоки формується оперативно і може бути підготовлена на певну дату.

По-четверте, інформація про грошові потоки може бути використана при складанні Звіту про рух грошових коштів для внутрішніх потреб і для зовнішніх користувачів.

План руху грошових потоків формується на основі показників плану доходів і витрат з урахуванням очікуваних зрушень у надходженнях та виплатах грошових коштів. У певні періоди діяльності підприємства виплати готівки можуть перевищувати її надходження або навпаки. У таких випадках вирішується питання про потреби в додаткових інвестиціях і джерел фінансування (покриття) цієї потреби. Шляхом зіставлення розрахованої потреби в додаткових інвестиціях визначається розмір необхідних додаткових фінансових ресурсів (табл.

9.6).

Як джерела фінансування розглядаються:

акціонерний капітал - якщо передбачається збільшення акціонерного капіталу протягом періоду реалізації проекту інвестиційного розвитку підприємства (n років);

залучений капітал - якщо передбачається використання довгострокових кредитів і позик, короткострокових кредитів і позик (за винятком коштів державної фінансової підтримки).

Щодо банківських кредитів тут необхідно надати змістовну інформацію про можливість отримання таких ресурсів, про процентну ставку, період повернення, графік повернення, можливі гарантії та інші можливості рефінансування (див. табл.9.7) інші джерела фінансування.

Таблиця 9.7 - Потреба в додаткових інвестиціях і формування джерел фінансування

N п/п Потреба в додат-кових інвестиціях, тис. грн. Рік Усього N п/п Джерела фінансування, тис. грн. Рік Усього
1 ... n 1 ... n
1 Основний капітал 1 Акціонерний капітал
1.1 будинки, споруди виробничого призначення 2 Залучений капітал
2.1 довгострокові кредити
2.2 довгострокові позики
1.2 робочі машини та обладнання 2.3 короткострокові кредити
2.4 короткострокові позики
1.3 транспортні засоби 3 Інші джерела фінансування
1.4 інші
2 Оборотний капітал
2.1 запаси і витрати
2.2 кошти
3 Разом потреба в додаткових інвестиціях 4 Разом джерела фінансування

На основі виробничої програми, розрахованої в складі прогнозу фінансових результатів діяльності, формується модель дисконтованих грошових потоків. При цьому загальний результат від інвестицій розраховується як сума дисконтованних грошових потоків кожного року реалізації даного проекту розвитку підприємства й поточної (дисконтованої) вартості залишкової вартості за межами планованого періоду (n років).

Зіставлення розміру вкладених коштів і прогнозованих від даного вкладення результатів здійснюється за допомогою спеціальних методів й інструментів, що включають: дисконтування і нарахування складних відсотків, розрахунок показників чистої приведеної вартості проекту й внутрішньої норми доходу (внутрішнього граничного рівня доходності), динамічного (дисконтного) строку окупності проекту.

Побудова моделі грошових потоків базується на застосуванні техніки дисконтованих грошових потоків (див. табл. 9.8).

При оцінці ефективності вкладень у функціонуюче підприємство слід враховувати, що одержувані грошові потоки є результатом функціонування усіх раніше вкладених інвестиційних ресурсів, величина яких визначається за балансом підприємства на останню звітну дату.

Грошовий потік від поточної господарської (інвестиційної, фінансової) діяльності являє собою суму надлишку (нестатку) коштів, отриманих у результаті зіставлення надходжень і відрахувань коштів у процесі операційної (інвестиційної, фінансової) діяльності. У спрощеному варіанті розрахунку потоку грошових надходжень економічні вигоди відображаються у звітності про фінансові результати діяльності підприємства і складаються з прибутку, зменшеного на суму податку, плюс амортизаційні відрахування і крім того потрібні коригування на зміни деяких рахунків (дебіторської заборгованості, кредиторської заборгованості, запасів, основних коштів).

Таблиця 9.8 - Модель дисконтованих грошових потоків

N п/п Показники Рік
0 1 2 ... n
квартал квартал
1 2 3 4 1 2 3 4
1 Чистий прибуток (п.8 табл. 11)
2 Чистий грошовий потік, усього: (ряд. 2.1 + ряд. 2.2 +(-) ряд. 2.3 -(+) ряд. 2.4 - ряд. 2.5 + ряд. 2.6 - ряд. 2.7 - ряд. 2.8)
2.1 чистий прибуток
2.2 знос
2.3 ріст (погашення) кредиторської заборгованості
2.4 ріст (погашення) дебіторської заборгованості
2.5 виплата відсотків по кредитам, позикам
2.6 кошти від продажу основних засобів
2.7 капіталовкладення
2.8 приріст оборотного капіталу
3 Залишок коштів на початок періоду
4 Накопичена готівка на кінець періоду (ряд. 2 + ряд. 3)
5 Коефіцієнт поточної (дисконтованої) вартості при обраній ставці дисконту*
6 Поточна (дисконтована) вартість грошових потоків (ряд. 2 х ряд. 5)
7 Сума поточних (дисконтованих) вартостей грошових потоків
8 Залишкова (ліквідаційна) вартість за межами планового періоду (n років)
9 Поточна (дисконтована) вартість залишкової вартості за межами планового періоду при коефіцієнті дисконтування для кінця року**
10 Чиста поточна (дисконтована) вартість (NPV) (ряд. 7 + ряд. 9)

Примітки:

* Розрахунки проводяться з урахуванням ставки дисконту, розрахованої на квартал.

** Коефіцієнт поточної вартості (коефіцієнт дисконтування) грошових потоків за межами планованого періоду розраховують на кінець року за формулою:

1
k = ________ ,
(1 + r) ⁿ

де n- число років;

r - обрана ставка дисконту.

Коефіцієнти поточної вартості грошових потоків планованого періоду розраховують для середини року за формулою:

1
k = ________ .
(1 + r) ⁿ - 0.5

Ставка дисконту (r) - це норма прибутку, який інвестори звичайно одержують від інвестицій аналогічного змісту й ступеня ризику. Це необхідний інвесторам рівень прибутковості інвестицій.

Чиста поточна приведена вартість (NPV) - це різниця (сальдо) між інвестиційними витратами й майбутніми надходженнями, приведеними в еквівалентні умови, тобто це різниця між приведеними вартостями надходжень і витратами коштів. NPV показує, чи досягнуть інвестиції бажаного рівня віддачі:

- позитивне значення NPV показує, що грошові надходження перевищують суму вкладених коштів, забезпечують одержання прибутку вище необхідного рівня доходності;

- негативне значення NPV показує, що проект не забезпечує одержання очікуваного рівня доходності.

Внутрішня норма доходності (внутрішній граничний рівень доходності - IRR) - спеціальна ставка дисконту, при якій суми надходжень і витрат коштів дають нульову чисту поточну приведену вартість, тобто приведена вартість грошових надходжень дорівнює приведеній вартості витрат коштів.

Розрахунки до моделі дисконтованих грошових потоків здійснюють в наступній послідовності:

1) Величина чистого прибутку переноситься з табл. 9.3 рядок 8 у табл. 9.8.

2) Чистий грошовий потік (рядок 2 табл. 9.8) розраховується в такий спосіб: величина чистого прибутку коректується на суму нарахованого зносу (рядок 2.1 + рядок 2.2), табл. 9.8.

Оцінка зносу, що нараховується, ґрунтується на:

· аналізі активів;

· даних про величину активів за останній звітний рік (включаючи інфляцію);

· величині чистого приросту основних коштів відповідно до моделі (наприклад, якщо відповідно до моделі капіталовкладення перевищили знос, він повинен відповідним чином зрости).

Нарахований знос може також розраховуватись як частка від обсягу реалізованої продукції на основі аналізу ретроспективних тенденцій:

· плюс ріст заборгованості або мінус її зменшення (погашення) (рядок 2.1 + 2.2 +(-) рядок 2.3), табл. 9.8;

· мінус ріст дебіторської заборгованості або плюс її зменшення (погашення) (рядок 2.1 + рядок 2.2 +(-) рядок 2.3 -(+) рядок 2.4), табл. 9.8;

· мінус величина виплачуваних відсотків по кредитах, не врахованих у собівартості реалізованої продукції (рядок 2.1 + рядок 2.2 +(-) рядок 2.3 -(+) рядок 2.4 - рядок 2.5), табл. 9.8, при цьому величина виплачуваних відсотків ґрунтується на величині непогашеної заборгованості й вартості позикових коштів (ставки відсотка);

· плюс величина коштів, отриманих від продажу основних засобів (рядок 2.1 +рядок 2.2 +(-) рядок 2.3 -(+) рядок 2.4 - рядок 2.5 + рядок 2.6), табл. 9.8;

· мінус намічувані капітальні вкладення (рядок 2.7, табл. 9.8), які потрібні для підтримки в робочому стані діючих виробничих потужностей або введення в експлуатацію додаткових виробничих потужностей, необхідних для досягнення темпів росту, передбачених у прогнозі. Якщо темпи зростання виробництва вже стабілізувалися і введення нових потужностей не потрібне, капіталовкладення направляються тільки на заміну поточних активів у міру їхнього зносу - витрати на придбання устаткування, будинків і споруд з метою розширення підприємства не здійснюються. Коли точний розрахунок зробити неможливо, капіталовкладення можуть бути прийняті рівними зносу, оскільки якщо взяти досить довгий період часу (більше п'яти років), величина зносу дорівнюватиме резервам, що вимагаються для заміни поточних активів;

· мінус приріст оборотного капіталу (рядок 2.8, табл. 9.8), який розраховують виходячи з величини необхідного оборотного капіталу на кожний плановий рік.

Необхідний оборотний капітал у процентному вирахуванні розраховують виходячи з величини тієї частини виручки від реалізації (розраховуючи на 1 гривню), що направляється на інвестування в оборотний капітал (товарно-матеріальні запаси, дебіторська заборгованість і т. д.). Він ґрунтується на аналізі потреби підприємства в оборотному капіталі за минулі роки, а також на аналізі типової величини оборотного капіталу на аналогічних підприємствах.

У міру росту підприємства деяка частина його грошового потоку повинна направлятися на фінансування закупівель товарно-матеріальних запасів і т. д. Ця величина називається потребою підприємства в додатковому оборотному капіталі й розраховується, виходячи з установленого процентного співвідношення від виручки.

Необхідний оборотний капітал являє собою оборотні кошти, які повинно мати підприємство на початок періоду. Його величина розраховується як добуток виручки від реалізації і необхідного оборотного капіталу (у процентному вирахуванні) на планований рік.

Поточний оборотний капітал можна знайти в останньому доступному на дату оцінки балансовому звіті. Величина поточного оборотного капіталу розраховується як різниця між поточними активами й поточними зобов'язаннями.

Величину надлишку (дефіциту) оборотного капіталу можна розрахувати, зіставивши необхідний оборотний капітал і наявні оборотні кошти. У разі дефіциту оборотного капіталу його варто додати до величини потреби у фінансуванні, оскільки ця величина являє собою кошти, які повинні бути вкладені в підприємство з метою забезпечення його безперебійного функціонування в майбутньому.

3) Залишок коштів на початок періоду (рядок 3, табл. 9.8) показує розмір готівки підприємства на початок поточного періоду.

4) Накопичена готівка (рядок 4, табл. 9.7) визначається сумою рядків 2, 3, табл. 9.7.

Накопичена готівка на кінець періоду розраховується як сума залишку коштів на початок періоду й чистого грошового потоку, сформованого протягом періоду.

5) Коефіцієнт поточної (дисконтованої) вартості розраховується на основі обраної ставки дисконту (рядок 5, табл. 9.8).

6) Поточна вартість грошових потоків за роками визначається шляхом множення величин чистого грошового потоку кожного року на розрахований коефіцієнт поточної вартості для середини року (рядок 2 х рядок 5, табл. 9.8). Для діючого підприємства величина раніше інвестованих коштів приймаються рівною підсумку активу балансу на останню звітну дату, тобто на кінець нульового року, що відображається в моделі дисконтованих грошових потоків по рядку "капіталовкладення" зі знаком мінус.

Залишок коштів на початок періоду для нульового року не вказується, накопичена готівка відповідає даним балансу на кінець нульового року.

8) Сума поточних вартостей грошових потоків планованого періоду розраховується шляхом підсумовування поточних вартостей грошових потоків за весь планований період, включаючи звітний (нульовий) рік (рядки 6, 7, табл. 9.8).

9) Залишкова вартість (рядок 8, табл. 9.8 розраховується двома способами:

для підприємства, яке продовжує виробничу діяльність за межами планованого періоду, - як вартість всіх грошових потоків за межами планованого періоду (n років) і визначається наступним чином:

а) передбачається, що темпи приросту грошового потоку стабілізуються за межами планового періоду (q);

б) грошовий потік першого року після прогнозного періоду ((n + 1)-го року) - (CF) розраховується як добуток n + 1 грошового потоку останнього року прогнозного періоду (CF) на темп росту (1 + q);

в) залишкова вартість грошових потоків за межами планованого періоду розраховується як частка від поділу грошових потоків у залишковий період (CF) на різницю між n + 1 ставкою дисконту (r) і темпом приросту грошових потоків (q):

CF (1 + q)
Залишкова вартість = _______________ .
r - q

На основі припущення про продаж підприємства по закінченні планованого періоду залишкова вартість приймається рівною ліквідаційній.

Залишкова (ліквідаційна) вартість повинна бути дисконтована з коефіцієнтом дисконтування (коефіцієнтом поточної вартості), розрахованим для кінця року на відміну від грошових потоків планованого періоду, які дисконтуються з коефіцієнтом дисконтування для середини року.

Поточна (дисконтована) вартість залишкової вартості за межами планованого періоду (n років) (рядок 9, табл. 9.8) визначається шляхом множення величини залишкової вартості за межами планованого періоду (рядок 8, табл. 9.8) на коефіцієнт поточної вартості (рядок 5, табл. 9.8) n-го року.

Чиста поточна (дисконтована) вартість (NPV) визначається як сума поточних вартостей грошових потоків планованого періоду і поточної (дисконтованої) вартості залишкової (ліквідаційної) вартості за межами планованого періоду (рядок 10, табл. 9.8). При ненегативному значенні чистої поточної (дисконтованої) вартості приймається рішення щодо коригування проекту.

Внутрішня норма доходу (внутрішній граничний рівень доходності - IRR) - спеціальна ставка дисконту, при якій суми надходжень і витрат коштів дають нульову чисту поточну приведену вартість, тобто приведена вартість грошових надходжень дорівнює приведеній вартості витрат коштів.

Коефіцієнт внутрішньої норми доходу (IRR) також характеризує доцільність вкладення коштів у даний проект підприємства: якщо IRR перевищує або дорівнює необхідному рівню доходності (ставці дисконту - r), проект може бути прийнятий до розгляду. Розрахунок коефіцієнта внутрішньої норми доходу здійснюється або методом підбору при різних ставках дисконту, спрямовуючи величину чистої приведеної вартості до нуля, або на фінансовому калькуляторі при використанні моделі cash flow.

Дисконтний (динамічний) період окупності проекту визначається як період часу, після закінчення якого сума поточних (дисконтованих) вартостей грошових потоків (табл. 9.8, рядок 6), представлена наростаючим підсумком, стає ненегативною величиною, тобто дисконтовані грошові потоки доходів рівняються дисконтованим грошовим потокам витрат.

<< | >>
Источник: О.П. Колонтаєвський, І.О. Самойленко.. Конспект лекцій з курсу «Бізнес-планування» для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання спеціальності (6.0502 01) «Менеджмент організацій». – Харків: ХНАМГ, 2007– 137с.. 2007

Еще по теме 3. Рух грошових коштів внаслідок фінансової діяльності підприємства: