<<
>>

5.3. Реалізація стратегій маркетингу

Відправною точкою визначення стратегії маркетингу є сегментація ринку і відбір цільових ринків. Для кожного цільового сегмента розробляється своя стратегія маркетингу з урахуванням позицій конкурентів в даному сегменті.

При цьому висловлюються загальні напрями, а також стратегії усередині кожної складової комплексу маркетингу (товарної, цінової, збутової і комунікативної політики). Результати можуть бути подані у вигляді таблиці (табл. 5.1).

Маркетингова стратегія підприємства

[

я

о

&

в в

ся В

.

СЯ

Я

В м ^

в

СЯ

О

в в

си

СЯ

В

В

я я

'І 5

СЯ

В

а

в о

ч о в

& В

ся В ся

При виборі маркетингової стратегії охоплення ринку можуть бути використані три типи стратегії:

—недиференційованого (масового) маркетингу;

—диференційованого маркетингу;

—концентрованого маркетингу.

Залежно від характеру попиту, який має місце на ринку, розрізняють такі типи маркетингу: конверсійний, стимулюючий, розвиваючий, ремаркетинг, підтримуючий маркетинг, демарке-тинг протидіючий маркетинг (табл. 5.2.)

Товарна політика

Товарна політика включає такі основні напрями: асортиментну політику, створення нової продукції, стратегію у сфері якості продукції, стратегію дизайну, ринкової атрибутики товару, стратегію організації сервісного обслуговування.

І І

Підприємству необхідно мати і постійно удосконалювати товарну стратегію, що дозволить йому забезпечити стійку структуру асортименту, постійний збут і стабільний прибуток.

Товарні стратегії підприємства наведено на схемі (рис. 5.1).

Можливість використання товарних стратегій на різних стадіях життєвого циклу товару наведено в табл. 5.3:

При формулюванні асортиментної політики в бізнес-плані наводяться: обґрунтування широти (загальної чисельності асортиментних груп товарів), насиченості (загального числа окремих товарів) і глибини (варіантів пропозицій товарної номенклатури, її структури):

—стадії життєвого циклу окремих товарів;

—способи продовження життєвого циклу товарів;

—обґрунтування товарних стратегій підприємства.

Дані асортиментної політики можуть бути занесено до табл. 5.4.

Створення нової продукції.

У бізнес-плані необхідно викласти політику підприємства у сфері створення нової продукції. При розробці і описі цієї політики спираються перш за все на вимоги споживачів.

Розробка і впровадження на ринок нових товарів здійснюються відповідно до принципів і методів інноваційної політики, зокрема процесу інновації товару.

Процес інновації товару включає шість етапів:

1) пошук ідей про нові товари;

2) відбір ідей;

3) економічний аналіз комерціалізації ідеї нового товару;

4) розробка товару;

5) випробування товару в умовах ринку, тестування;

6) вивід, впровадження товару на ринок.

У бізнес-плані повинні знайти відображення основні положення кожного етапу процесу створення нового товару із зазначенням термінів їх здійснення і головних виконавців.

Ринкова атрибутика товару

Швидкість визнання товару споживачами багато в чому визначається якістю опрацьовування елементів ринкової атрибутики товару: товарної марки, упаковки, маркування. Можливий напрям підвищення привабливості товару — наявність на ньому або його упаковці товарного знаку.

Товарний знак — товарна марка або її частина, юридично захищена, яка дає продавцеві виняткове право використовувати марочне ім'я і марочний знак.

Товарна марка — це назва, знак, символ, рисунок, термін або їх комбінація, призначені для ідентифікації продукту одного або декількох виробників (продавців) і відмінності його від товарів конкурентів. Марка може включати марочне ім'я, марочний знак.

Марочне ім'я — частина марки у вигляді букв, слів і/або їх комбінацій, які можуть бути вимовлені. Марочне ім'я товару повинне відрізнятися від інших, відповідати продукту, чітко запам'ятовуватися, вимовлятися лише одним способом, мати позитивне або хоч би нейтральне значення в інших країнах.

Марочний знак — частина марки, яка упізнається але не вимовляється. Він є символом, рисунком, має відмітний колір і шрифтове оформлення.

Дуже важливу роль в системі формування ринкових параметрів товару (особливо товару-новинки) грає упаковка, яка є невід'ємною складовою частиною товару.

Невід'ємною частиною упаковки є маркування (етикетки, ярлики, бірки) і друкована інформація з описом товару (інструкція), нанесені на саму упаковку або вкладені в неї.

Число рівнів каналу

Канали розподілу можна охарактеризувати за кількістю складових їх рівнів. Рівень каналу розподілу (це будь-який посередник, який виконує ту або іншу роботу з наближення товару і права власності на нього до кінцевого покупця.

Канал нульового рівня (називається також каналом прямого маркетингу) — це виробник, який продає товар безпосередньо споживачам.

Однорівневий канал включає одного посередника. На споживчих ринках цим посередником зазвичай буває роздрібний торговець, а на ринках товарів промислового призначення ним часто виявляється агент зі збуту або брокер.

Дворівневий канал включає двох посередників. На споживчих ринках такими посередниками зазвичай стають оптовий і роздрібний торговці, на ринках товарів промислового призначення це можуть бути промисловий дистриб'ютор та дилери.

Трирівневий канал включає трьох посередників. Наприклад, в м'ясопереробній промисловості між оптовим і роздрібним торговцями зазвичай знаходиться дрібний оптовик. Схематично розподіл каналів збуту наведено на рис. 5.2.

Канал нульового рівня

Однорівневий

Виробник

Виробник

Л Споживач

Споживач

канал

Дворівневий канал

Трирівне-вий канал

Рис. 5.2. Рівні каналів збуту

<< | >>
Источник: Македон В.В.. Бізнес-планування: Навч. пос. — К.: Центр учбової літератури,2009. — 236 с.. 2009

Еще по теме 5.3. Реалізація стратегій маркетингу: