<<
>>

2. Прогноз звіту про доходи й видатки

План доходів і видатків має характеризувати загальні суми прогнозованих доходів підприємства від започаткованої бізнесової діяльності та її витрат за певний (у більшості випадків — трирічний) період.

Він має складатися за стандартною формою і містити такі розрахункові показники:

- загальний обсяг продажу товарів (робіт, послуг);

- собівартість проданих товарів (робіт, послуг) — усього, зокрема: матеріальні витрати й прямі витрати праці;

- валовий прибуток;

- операційні витрати — усього, зокрема: заробітна плата персоналу (за винятком прямих витрат праці), нарахування на заробітну плату, рентні платежі, комунальні послуги, витрати на утримання підприємства й відрядження, реклама, страхові платежі, послуги зовнішніх консультантів, інші операційні витрати;

- операційний прибуток;

- сплата процентів за кредит;

- чистий прибуток до сплати податків;

- податок з прибутку;

- чистий прибуток.

У плані необхідно подати структуру доходів і видатків у середньому по галузі бізнесу (в процентах до загального обсягу продажу товарів(робіт, послуг)), а фінансові показники навести в помісячному й поквартальному розрізі відповідно для першого року нової бізнесової діяльності та інших двох років.

У процесі розробки підрозділу фінансового плану «План доходів і видатків» необхідно спрогнозувати майбутні обсяги продажу товарів (робіт, послуг) з помісячним розподілом для першого року і поквартальним — для другого й третього років нової бізнесової діяльності. Майбутній обсяг продажу має бути з прогнозованим окремо по кожному виробу (послуги, роботі) й по всій сукупності таких на основі продажної ціни за одиницю й кількості проданих товарів (робіт, послуг) у фізичних одиницях. При цьому необхідно давати чітке пояснення припущень, які обґрунтовують прогнозування обсягів продажу продукції (див. табл. 9.2).

Таблиця 9.2 - Прогноз звіту про доходи й видатки

№ п/п Найменування показника Квартали Разом на рік
1 2 3 4
1 Валова виручка від реалізації
2 Мінус ПДВ
3 Чиста виручка від реалізації
4 Операційні видатки:
5 Сировина та матеріали
6 Заробітна плата
7 Амортизація
8 Зарплата адміністративного персоналу
9 Оренда обладнання та/або приміщень
10 Ремонт обладнання та/або приміщень
11 Зв’язок та канцтовари
12 Комунальні послуги
13 Транспортні та/або відряджувальні видатки
14 Послуги інших організацій
15 Інші податки
16 Маркетинг/реклама
17 Інші
18 Усього операційних видатків
19 Виплата процентів за кредит
20 Прибуток до сплати податків
21 Податок на прибуток
22 Чистий прибуток
23 Погашення кредиту
24 Амортизація
25 Чистий потік грошових коштів (22+24-23)
26 Акумульований потік грошових коштів 25 по 1 кв. 25 по 2 кв.+26 по 1 кв. 25 по 3 кв.
+26 по 2 кв.
25 по 4 кв.+26 по 3 кв.

Або

Таблиця 9.3 - Прогноз фінансових результатів

N п/п Показники Рік Всьо-го
1 2 3 ... n
квартал квартал
1 2 3 4 1 2 3 4
1. Виручка від реалізації
1.1 обсяг реалізації у натуральному виразі
1.2 ціна одиниці продукції
2. Витрати на виробництво реалізованої продукції
3. Результат від реалізації
4. Результат від іншої реалізації
5. Доходи й витрати від позареалізаційних операцій
6. Валовий прибуток
7.
Платежі в бюджет від прибутку
8. Чистий прибуток (рядок 6 - рядок 7)

Прогнозування обсягів реалізації враховує результати маркетингових досліджень - розглядається очікуваний щорічний приріст виробництва продукції, а також можливості підприємства, тобто виробничі потужності. Оцінка приросту виробництва продукції повинна виходити з аналізу перспектив розвитку галузі й ретроспективних тенденцій розвитку підприємства.

Оцінка щорічного росту цін на продукцію підприємства ґрунтується на макроекономічних і галузевих дослідженнях, а також на даних про ріст цін у макроекономічних та галузевих дослідженнях, а також на даних про ріст цін за минулі роки (для прогнозних розрахунків використаються дані Держкомстату).

Доходи від операційної діяльності включають:

- чистий дохід від реалізації товарів (робіт, послуг);

- інші операційні доходи.

Чистий дохід від реалізації товарів (робіт, послуг) - це виторг від прогнозованого обсягу реалізації товарів (робіт, послуг) за вирахуванням податку на додану вартість, акцизного збору, інших вирахувань з доходу. Величина чистого доходу залежить від:

· прогнозованого обсягу товарообороту;

· розміру ставок податків і зборів, які включаються в ціну товарів (робіт, послуг) згідно чинного законодавства;

· інших вирахувань з доходу.

Податок на додану вартість, акцизний збір та інші непрямі податки, які включаються в ціну товарів (робіт, послуг), платники податку прогнозують, виходячи з обсягів поступлення і реалізації товарів (робіт, послуг) за джерелами їх надходження та чинного законодавства з оподаткування і ціноутворення. Із зниженням ставок податків і зборів величина і рівень чистого доходу зростуть, що збільшує вірогідність збільшення товарообороту за рахунок зниження цін на товари і послуги.

Валовий прибуток від реалізації товарів (робіт, послуг) за своєю економічною сутністю - це очікувана величина реалізованих торговельних надбавок, яка призначена на покриття операційних витрат і формування прибутку від операційної діяльності. Тому величина валового прибутку не може бути довільною, а підлягає техніко-економічному обґрунтуванню.

Основними чинниками впливу на величину прогнозованого валового прибутку від реалізації товарів (робіт, послуг) є величина і рівень:

· чистого доходу від реалізації товарів (робіт, послуг);

· собівартості реалізованих товарів (робіт, послуг);

· операційних витрат;

· прибутку від операційної діяльності підприємства.

У процесі планування необхідно досягти балансової ув'язки між названими показниками, а саме

ЧД - С = ОВ + ПО, (9.1)

де ЧД- чистий дохід від реалізації товарів (робіт, послуг);

С - собівартість реалізованих товарів (робіт, послуг);

ОВ - операційні витрати;

ПО - прибуток від операційної діяльності.

Формула (9.1) вказує на тісний взаємозв'язок між валовим прибутком і показниками: ЧД, С, ОВ, ПО і що величина та рівень валового прибутку (ВП) можуть бути визначені двома способами:

1) як різниця між величиною або рівнем чистого доходу (ЧД) і собівартості реалізованих товарів (робіт, послуг) за формулою

ВП = ЧД – С, (9.2)

2) як сума величини або рівня операційних витрат і прибутку від операційної діяльності за формулою

ВП = ОВ + ПО. (9.3)

З формули (9.2) випливає, що величина і рівень валового прибутку знаходиться у прямій залежності від собівартості реалізованих товарів (робіт, послуг). Для забезпечення покриття операційних витрат і формування прибутку від операційної діяльності необхідно, щоб рівень собівартості в % до товарообороту був прогнозованим, тобто

С = ЧД – ВП. (9.4)

Виходячи з формул (9.1), (9.2), (9.3) слід зазначити, що планову величину валового прибутку необхідно визначати за формулою (9.3), економічно обґрунтовуючи величину операційних витрат і прибутку й балансово ув'язувати її з величиною валового прибутку, визначеного за формулою (9.2).

На доповнення до плану доходів і витрат інвестори звичайно вимагають провести аналіз і розрахувати точку беззбитковості, тобто визначити таку ситуацію, за якої загальні доходи від продажу продукції (робіт, послуг) бізнесу повністю покривають (відшкодовують) усі витрати, зв’язані з її виготовленням і реалізацією. Точка беззбитковості показує, скільки одиниць продукції необхідно продати, щоб витрати підприємства окупились за рахунок його доходів. Вона може бути розрахована за формулою

Тбз=Взуп/(Цпр-Впз), (9.5)

де Тбз - точка беззбитковості (кількість одиниць продукції);

Взуп – загальні умовно-постійні витрати, грош. од.;

Цпр - продажна ціна за одиницю продукції, грош. од.;

Впз - питомі змінні витрати, грош. од.

<< | >>
Источник: О.П. Колонтаєвський, І.О. Самойленко.. Конспект лекцій з курсу «Бізнес-планування» для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання спеціальності (6.0502 01) «Менеджмент організацій». – Харків: ХНАМГ, 2007– 137с.. 2007

Еще по теме 2. Прогноз звіту про доходи й видатки: