<<
>>

4. Прогноз балансу активів і пасивів підприємства

На базі даних виробничої програми і фінансового плану заповнюється агрегована форма прогнозного балансу (див. табл. 9.9) за роками планованого періоду, за даними якого розраховуються коефіцієнти: поточної ліквідності й забезпеченості власними коштами (див.

табл. 9.10).

Плановий баланс - це фінансовий документ, в якому всі кошти згруповані, з одного боку, за їхнім складом і розміщенням, а з іншого - за джерелами фінансування на певну дату. Він відображає співвідношення між ресурсами (активами) підприємства та його зобов’язаннями перед кредиторами (пасивами) і власниками частин спільного капіталу (акціонерами).

Таблиця 9.9 - Агрегована форма прогнозного балансу

Актив Код ряд-ка Рік Пасив Код рядка Рік
0 1 ... n 0 1 ... n
Необоротні активи 080 Власний капітал 380
Оборотні активи в тому числі: 260 в тому числі:
нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
запаси
дебіторська заборгованість Забезпечення наступних витрат і платежів 430
Витрати майбутніх періодів активи 270 Довгострокові зобов'язання 480
Поточні зобов'язання 620
Доходи майбутніх періодів 630
Баланс (сума рядків 080, 260, 270) 280 Баланс (сума рядків 380, 430, 620, 630) 640

Таблиця 9.10 - Розрахунок коефіцієнтів поточної ліквідності й забезпеченості власними коштами на основі агрегованої форми прогнозного балансу

Найменування коефіцієнтів Рік
0 1 2 ... n
Коефіцієнт поточної ліквідності (сума оборотних активів, витрати майбутніх періодів/поточні зобов'язання)
Коефіцієнт забезпеченості власними коштами (сума власного капіталу, забезпечення наступних виплат і платежів, доходи майбутніх періодів мінус необоротні активи/оборотні активи)

На підставі отриманих результатів формується табл.

9.11 Коефіцієнти аналізуються з метою встановлення відповідності їхнім нормативним значенням.

Таблиця 9.11 - Зведена таблиця фінансових показників

N п/п Коефіцієнт 0 рік 1 рік 2 рік 3 Нормативне значення показника Характеристика

показника

1 Коефіцієнти ліквідності Ліквідність – це здатність своєчасно оплатити свої боргові зобов’язання за рахунок власних активів. Недостатня ліквідність може збільшити витрати на фінансування і зробити неможливими сплату рахунків і виплату дивідендів
1.1 коефіцієнт поточної ліквідності: сума оборотних активів, витрати майбутній періодів / поточні зобов'язання 1,5 За його допомогою можна оцінити, яку частку своїх короткострокових зобов’язань організація може покрити за рахунок реалізації поточних активів
1.2 коефіцієнт абсолютної ліквідності: сума грошових коштів, поточні фінансові інвестиції / поточні зобов'язання 0,2 - 0,35 За його допомогою можна оцінити, яку частку своїх короткострокових зобов’язань організація може покрити в найближчий час.
1.3 коефіцієнт покриття: оборотні активи / позиковий капітал > 1
2 Коефіцієнти фінансової стійкості
2.1 коефіцієнт концентрації власного капіталу: власний капітал / баланс > 0,5 Характеризує частку власника проекту в загальній сумі засобів авансованих у проект
2.2 коефіцієнт фінансової залежності: баланс / сума власного капіталу, забезпечення наступних виплат і платежів, доходи майбутніх періодів = 2 Коефіцієнт вимірює частку позикового капіталу в загальній сумі активів компанії.
2.3 коефіцієнт маневреності власного капіталу: власний капітал мінус необоротні активи / власний капітал > 0,1 Характеризує частку власних оборотних засобів, яка знаходиться у формі коштів

Продовження табл. 9.11

2.4 коефіцієнт концентрації позикового капіталу: позиковий капітал / баланс < 0,5 Характеризує частку залучених засобів в загальній сумі активів, тобто допомагає оцінити фінансову стійкість організації, зробити висновок щодо її здатності залучати додатковий капітал
2.5 коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів: довгострокові пасиви / сума довгострокових пасивів плюс власний капітал зростання показника в динаміці - негативна тенденція Характеризує структуру капіталу
2.6 коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів: позикові кошти / власний капітал збільшення показника - зниження фінансової стійкості Показує здатність організації повернути борги та відшкодувати збитки за рахунок власного капіталу
3 Коефіцієнти ділової активності Характеризують результативність та ефективність поточної виробничої діяльності
3.1 коефіцієнт загальної оборотності капіталу: виручка від реалізації (робіт, послуг) / баланс зростання показника - сприятлива тенденція

-

3.2 коефіцієнт оборотності готової продукції: виручка від реалізації (робіт, послуг) / середня за період величина готової продукції –//–

-

3.3 коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості: виручка від реалізації продукції / середньорічна вартість чистої дебіторської заборгованості зменшення показника - сприятлива тенденція

-

Продовження табл.

9.11
3.4 середній строк обороту дебіторської заборгованості: тривалість періоду / на коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості –//– -
3.5 коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості: собівартість реалізованої продукції / середньорічна вартість кредиторської заборгованості –//–

-

3.6 середній строк обороту кредиторської заборгованості: тривалість періоду / коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості –//–

-

3.7 коефіцієнт оборотності власних коштів: виручка від реалізації продукції / середньорічна вартість власних засобів зростання показника - сприятлива тенденція

-

4 Коефіцієнти прибутковості Характеризують здатність організації отримувати прибуток на вкладений капітал. Вони є індикаторами фінансового стану та ефективності управління.
4.1 чиста норма прибутку: прибуток після сплати податків / чистий обсяг продаж зростання показника - сприятлива тенденція Основний показник прибутковості, оскільки характеризує реальну прибутковість організації. Свідчить про вміння управляти організацією так, аби за рахунок отриманого доходу не тільки відшкодувати витрати, пов'язані з придбанням товарно-матеріальних цінностей, операційні витрати, витрати за користування залученими коштами, але і мати прибуток достатній аби компенсувати власникам ризик вкладання капіталу в дану організацію
4.2 загальний доход на активи: прибуток після сплати податків / підсумок балансу по активах –//–

Дана таблиця використовується з метою контролю за змінами показників за період, що відповідає строку реалізації бізнес-плану.

Будь-який взятий окремо показник балансу, звіту про доходи й видатки або звіту про рух готівки мало про що свідчить. Проте коли ці показники розглядаються у співвідношенні один з одним, з'являється можливість докладніше оцінити результативність реалізації бізнес-плану.

Розрахунки фінансових коефіцієнтів передбачають співставлення двох або більше показників.

Запитання для самоперевірки:

1. Що таке "фінансовий план"? Наведіть приклади фінансових планів. На яких принципах засновується фінансове планування?

2. Які є етапи у складанні фінансового плану?

3. Дайте порівняльну характеристику методам фінансового планування, наведіть приклади їх застосування.

4. Які структура, показники і сфера застосування балансу доходів і видатків.?

5. На яких припущеннях ґрунтуються прогнози щодо очікуваних обсягів продажу?

6. За якими даними розраховують фінансовий план?

7. За яким принципом розглядають джерела фінансування ?

8. Що являє собою грошовий потік від поточної господарської (інвестиційної, фінансової) діяльності ?

9. Що показує чиста поточна приведена вартість (NPV)?

10. На базі яких даних заповнюють агреговану форму прогнозного балансу?

11. З якою метою аналізують коефіцієнти фінансових показників?

12. Які показники ліквідності вам відомі?

13. Про що свідчать коефіцієнти ділової активності?

14. Дайте характеристику коефіцієнту фінансової стійкості.

<< | >>
Источник: О.П. Колонтаєвський, І.О. Самойленко.. Конспект лекцій з курсу «Бізнес-планування» для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання спеціальності (6.0502 01) «Менеджмент організацій». – Харків: ХНАМГ, 2007– 137с.. 2007

Еще по теме 4. Прогноз балансу активів і пасивів підприємства: