<<
>>

7. Потреба в додаткових інвестиціях

На етапі розроблення виробничої програми розраховують потребу в первісних інвестиціях з урахуванням виробничої програми проекту в цілому, визначають напрямки, за якими потрібні вкладення коштів і величина потреби в додаткових інвестиціях (табл.

7.7).

Потреба в додаткових інвестиціях у табл. 7.7 - це інвестиції, на величину яких не впливають підсумки виробничо-господарської діяльності підприємства, які можуть бути отримані в результаті виконання виробничої програми, тобто приріст основного й оборотного капіталу розраховують без врахування прибутку.

Таблиця 7.6 - Кошторис витрат і калькуляція собівартості (зведена)

N п/п Найменування показників Рік
0 1 ... n
на одиницю продукції, грн. усього тис. грн.
1 Обсяг реалізації, всього
2 Собівартість, всього,
у тому числі:
2.1 сировина.
2.2 матеріали
2.3 покупні й комплектуючі вироби
2.4 паливо
2.5 електрична і теплова енергія
2.6 фонд заробітної плати робітників
2.7 фонд заробітної плати спеціалістів і службовців
2.8 нарахування на фонд заробітної плати
2.9 амортизація основних виробничих фондів
2.10 витрати на навчання
2.11 податок з власників транспортних засобів
2.12 інші витрати
3 Позареалізаційні операції (сальдо)
3.1 дохід від цінних паперів
3.2 дохід від оренди
3.3 податок на землю
3.4 податок на рекламу
3.5 інші доходи або витрати
4 Валовий прибуток
5 Податки і платежі з прибутку
5.1 податок на прибуток
5.2 інші податки
6 Чистий прибуток

У табл. 7.2-7.7 за нульовий рік приймається останній звітний рік, він же вважається роком початку вкладення інвестицій.

У другій графі табл. 7.7 представляються фактичні дані по зроблених інвестиціях, що відображено в балансі останнього звітного року.

Таблиця 7.7 - Потреба в додаткових інвестиціях

N п/п Категорія інвестицій Рік Потреба в додаткових інвестиціях, тис. грн. Загальна потреба в інвестиціях, тис. грн.
0 1 ... n
приріст, тис. грн. всього, тис. грн.
1 Основний капітал
1.1 будівлі, споруди виробничого призначення
1.2 робочі машини й устаткування
1.3 транспортні засоби
2 Оборотний капітал
2.1 запаси та витрати
2.2 грошові кошти
3 Разом потреба в інвестиціях

Підсумки за весь період здійснення проекту в табл. 7.2-7.6 визначаються як сума підсумків відповідних граф за роками.

Величина потреби в загальних інвестиціях визначається по кожному необхідному напряму з розподілом по роках здійснення проекту.

Запитання для самоперевірки:

1. Як розраховується виробнича програма підприємства?

2. Як визначається потреба в основних виробничих фондах?

3. На основі якої інформації здійснюється розрахунок обсягу реалізації?

4. Який алгоритм розрахунку потреби в матеріальних ресурсах та виробничих запасах?

5. Що таке кошторис витрат на випуск продукції?

6. Як визначається потреба в первісних інвестиціях з урахуванням виробничої програми проекту?

<< | >>
Источник: О.П. Колонтаєвський, І.О. Самойленко.. Конспект лекцій з курсу «Бізнес-планування» для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання спеціальності (6.0502 01) «Менеджмент організацій». – Харків: ХНАМГ, 2007– 137с.. 2007

Еще по теме 7. Потреба в додаткових інвестиціях: