<<
>>

2.9. Погодженість основних розділів бізнес-плану та внутрішній аудит

Перелік основних таблиць вихідних даних і документації, необхідної для узгодження виробничого і маркетингового обґрунтування бізнес-плану.

1. Вступна частина.

1.1. Яку стратегічну мету дозволить здійснити реалізація даного проекту?

1.2.

Коротко опишіть стан ринку, на якому ви збираєтеся реалізовувати свою продукцію.

1.3. Перелічите заходи, за допомогою яких ви маєте намір реалізувати намічену мету.

1.4. Як здійснюється захист навколишнього середовища?

1.5. За рахунок яких факторів забезпечується досяжність поставлених у проекті цілей?

2. Аналіз стану справ у галузі.

2.1. Яка сировинна база галузі в даний час і в перспективі?

2.2. Який розподіл виробничих потужностей по регіонах і областях?

1.1. У якому стані знаходяться основні фонди, матеріально-технічна база виробництва підприємств галузі?

1.2. Приведіть середню і на кращих підприємствах галузі рентабельність виробництва, витрати на одиницю продукції, на одного зайнятого.

1.3. Яка була динаміка продажів по галузі за останні 5 років?

1.4. Скільки нових фірм виникло в цій галузі за останні 3 роки?

1.5. Укажіть передбачувані обсяги інвестицій у галузь і очікувані результати.

1.6. Чи є федеральні і галузеві цільові програми розвитку галузі або програми модернізації, опишіть їхні основні задачі і пріоритети, виділювані з бюджету фінансові ресурси?

1.7. Які очікуються темпи приросту по галузі?

1.8. Дайте оцінку величини і структури поточного дійсного попиту на аналогічну вашій продукцію на найближчі 1-2 року.

1.9. Потенційні Споживачі: хто вони?

1.10. Хто є кінцевим Споживачем продукції, який середній розмір покупки, у грошових одиницях, її періодичність?

1.11. Чи відрізняється можливе коло Споживачів вашої продукції від того кола Споживачів, на яке розрахована продукція конкурентів?

1.12. Як можна коротко описати конкурентну ситуацію на вашому ринку?

1.13. На якій сходинці розвитку знаходиться ваш ринок?

Формування, становлення, зростання, зрілість, згортання, проміжна стадія, не знаю.

1.14. Наскільки попит на цьому ринку залежить від ціни?

У дуже великому ступені, не в дуже великому ступені, не знаю.

1.15. Які з запропонованих базових стратегій ви використовуєте на найважливішому для вас ринку

( ) повне задоволення ринкового попиту;

( ) концентрація продукту в якомусь секторі ринку;

( ) спеціалізація продукції;

( ) спеціалізація ринку;

( ) жодну з цих стратегій.

1.16. На якому сегменті ринку ви плануєте конкурувати?

1.17. Які сильні і слабкі сторони вашої продукції з погляду обраного сегмента ринку?

1.18. Які нові види продукції з’явилися в галузі за останнім часом?

1.19. Потенційні конкуренти: хто вони? Дайте характеристику конкуруючих видів продукції й організацій.

1.20. Скільки у вас конкурентів на вашому основному ринку:

1-5; 6-10; більш 10; не знаю; немає.

1.21. Які види підприємств мають ваші конкуренти: дуже малі; малі та середні; великі; ті й інші; не знаю.

1.22. Хто є вашим основним конкурентом?

1.23. Яку частку на вашому основному ринку мають у сукупності три найбільші фірми?

У відсотках____________________ %; не знаю.

1.24. Які границі можливостей існуючих і потенційних конкурентів?

1.25.

У чому полягають реалізовані і плановані ними заходи?

1.26. У яку сферу діяльності не слід вторгатися, тому що конкурент учинить запеклий опір?

1.27. Вкажіть обсяги продажів, якість і ціни конкурентів.

1.28. Якими прийомами маркетингу користуються конкуренти? Які з них найбільш вдалі?

1.29. Яка цінова стратегія конкурентів?

1.30. Чи проводить конкурент у сфері збуту агресивну цінову політику?

ТАК_______________________ НІ________ .

1.31. Ціни продажів (порівняно з вашою фірмою):

вищі; однакові; нижчі; не знаю.

1.32. Як змінилися ціни на найважливіші найменування продукції конкурентів за останні два роки?

Знизилися; однакові; підвищилися.

Які поступки робить основний конкурент своїм споживачам?

1.33. Які сильні і слабкі сторони існуючих і потенційних конкурентів?

— продукт і виробнича політика (якість, широта асортименту і модифікації, основні і додаткові ефекти від розвитку продукту);

— організація і канали збуту;

— можливості маркетингу (застосування інструментів маркетингу);

— виробничий потенціал (технічне ноу-хау, гнучкість структур);

— потенціал зростання продуктивності;

— фінансова ситуація (власний і позиковий капітал, ліквідність і т.д.);

— собівартість;

— науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи (характеристика витрат у минулому і сьогоденні, головні напрямки);

— забезпечення енергією і сировиною;

— місце розташування;

— система управління;

— якість керівних кадрів;

— внутрішній вигляд і зовнішній імідж фірми, культура виробництва і т.д.

1.34. Яку роль може зіграти кожен з них у долі проекту?

1.35. За рахунок чого можна просунутися вперед?

1.36. Оцініть ступінь стійкості вашої продукції на ринку порівняно з конкуруючої відповідно до форми, представленої в таблиці

Аналіз ступеня стійкості продукції на ринку

Запити

Споживачів

Що може запропонувати конкурент Що може запропонувати організація, що здійснює проект
1 Якість
2 Винятковість продукції
3 Низькі ціни
4 Асортимент
5 Післяпродажне обслуговування
6 Надійність
7 Умови доставки
8 Місцезнаходження
9 Повнота інформації
10 Близькість (досяжність)
11 Кредитні картки
12 Кредитна лінія
13 Гарантії
14 Консультування

Повинні бути зазначені джерела вихідної інформації з конкуруючих видів продукції й організацій.

2. Характеристика проекту.

2.1. Коротко опишіть мету проекту.

2.2. Це новий проект або розширення (модернізація)?

2.3. Які інформаційні матеріали є про проект (наявність попереднього ТЕО, дослідження ринку і т.д.)?

2.4. Коли і ким проведені ці дослідження, у тому числі ті, що знаходяться в процесі підготовки або ті, що потребують оновлення?

2.5. Яку продукцію передбачається виробляти? Приведіть назву продукції, короткий опис її споживчих властивостей (бажано з ілюстрацією).

2.6. Яка намітилася тенденція зміни асортименту продукції, що випускається, на вашому підприємстві? Як з’явилася ідея нової продукції?

2.7. Які основні галузі застосування і призначення продукції?

2.8. Яку потребу ця продукція буде задовольняти?

2.9. Які нові можливості і перспективи відкриваються у зв’язку з випуском передбачуваної продукції?

2.10. Чи можливі модифікації продукції, альтернативні галузі застосування як самостійної продукції або елемента системи?

2.11. Укажіть сильні сторони і переваги продукції, кон’юнктурні й інші фактори, здатні забезпечити технічний і комерційний успіх проекту.

2.12. У чому новизна пропонованої продукції? Не розкриваючи know-how, дати назви, опис і розкрити спосіб застосування використовуваних новинок.

2.13. Чи є аналоги вашої продукції в галузі (за кордоном)? Зробіть порівняльну оцінку (оптимістичну і песимістичну) для зразків, вироблених як усередині країни, так і за кордоном. Укажіть джерела інформації. Перелічить основні техніко-економічні і інтервальні оцінки у вигляді таблиці:

Найменування показників Пропонований зразок Значення показників
замінюва

ний

кращий

вітчизня

ний

кращий

світовий

1 2 3 4 5

За відсутності даних про аналоги, дайте експертні порівняльні оцінки (у відсотках або у шкальному вигляді).

2.14. Наведіть дані про патенти, ліцензії, публікації й інші форми захисту продукції.

2.15. З якими ключовими проблемами ви зіштовхуєтеся при створенні даної продукції? Як ці проблеми використовуються при оцінці технічної реалізованості, новизни й ефективності, а також часу їхнього рішення.

2.16. Укажіть фактори технічної невизначеності і заходи для їхнього зниження. Наведіть дані, що дозволяють з’ясувати ступінь упевненості розроблювача в наведених характеристиках (п. 3.13) і можливості розв’язання залишкових проблем.

2.17. Які міри передбачені у випадку непередбачених змін ринкової кон’юнктури?

3. План маркетингу.

3.1. Яку цінову стратегію ви обираєте? Орієнтовану на збільшення обсягу продажів, завоювання репутації і залучення найбільшого числа Споживачів або швидке одержання найбільшого прибутку.

3.2. Яким методом при встановленні ціни ви користуєтеся?

3.3. Яка прогнозується ціна на вашу продукцію?

3.4. Який досвід роботи ви маєте на обраному сегменті ринку?

3.5. Ваша стратегія в області збуту? Які заходи ви використовуєте зі сприяння збутові на стадіях підготовки виробництва і власне виробництва?

3.6. Як організований розподіл і продажі вашої продукції?

3.7. Опишіть форми використовуваної вами реклами?

3.8. Як впливає реклама на формування суспільної думки?

3.9. Чи маєте ви власну систему знижок для Споживачів? (При оплаті готівкою, при перевищенні стандартного розміру закуповуваної партії, за перевищення певного обсягу закупівель за фіксований період часу і т.д.).

3.10. Як передбачене коректування цін у часі з урахуванням етапів життєвого циклу продукції й інфляції?

3.11. Як враховуються міри державного регулювання цін?

3.12. Чи маєте ви систему гарантійного (післяпродажного) обслуговування?

3.13. Як впливає ціна вашої продукції на еластичність попиту? Скільки одиниць продукції можна буде продати при різних рівнях цін? При якому рівні цін може початися затоварення?

3.14. Як впливає кількість проданої продукції на величину виторгу (валового доходу)? Яка максимальна ціна, за якою ваша продукція може бути прийнята ринком?

3.15. Який можливий обсяг продажів (по окремих періодах) з урахуванням потенційних конкурентів, можливості розгортання виробництва й інших факторів?

3.16. Як впливає ціна вашої продукції на кількість продукції, що випускається?

3.17. Шляхи зниження собівартості продукції.

3.18. Як враховується можливе зниження прибутковості виробництва при збільшенні його обсягів (при наявності стійкого попиту)?

<< | >>
Источник: Должанський І.З., Загорна Т.О.. Бізнес-план: технологія розробки. Навчальний посібник. 2-ге вид. — К.: Центр учбової літератури. —2009р., — 384 с.. 2009

Еще по теме 2.9. Погодженість основних розділів бізнес-плану та внутрішній аудит:

 1. 9.Державна власність. Основні проблеми роздержавлення та приватизації
 2. Бізнес-план починається ... з кінця: короткі висновки
 3. НАВЧАЛЬНИЙ БІЗНЕС-ПЛАН
 4. ЗМІСТ
 5. МОДУЛЬ 1 СУТНІСТЬ І ЦІЛІ РОЗРОБКИ БІЗНЕС-ПЛАНУ: ТЕОРІЯ ПИТАННЯ
 6. Мета і призначення бізнес-плану у системі керування підприємством
 7. МОДУЛЬ2 ЗМІСТ ОСНОВНИХ РОЗДІЛІВ БІЗНЕС-ПЛАНУ
 8. Вимоги до загальної структури бізнес-плану
 9. Стратегія фінансування та фінансовий план
 10. 2.7. Економічна ефективність інвестицій у процесі реалізації бізнес-плану
 11. 2.9. Погодженість основних розділів бізнес-плану та внутрішній аудит
 12. 15.Ефективність використання факторів виробництва:сутність,основні показники,стан в Україні.
 13. 1.5. Види та основні сфери застосування бізнес-планів
 14. 2.4. Вимоги до написання та оформлення бізнес-плану
 15. 8.1. Значення, зміст і технологія розробки фінансового плану
 16. 10.3. Експертиза бізнес-плану
 17. 1. СУТНІСТЬ І ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ СТРАХУВАННЯ. СПЕЦИФІКА СТРАХУВАННЯ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 18. Розділ 21 Бізнес-план: структура та зміст