<<
>>

8.6. Плановий баланс

Щорічно на певну дату складається баланс підприємства (організації). Зміст і форма балансу та загальні вимоги до визначення і розкриття його статей визначаються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку «Баланс».

Норми цього Положення (стандарту) застосовуються до балансів підприємств, організацій та інших юридичних осіб усіх форм власності, крім банків та бюджетних установ.

Метою складання балансу є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на звітну дату.

Для визначення фінансового стану підприємства необхідна інформація про економічні ресурси, що ним контролюються, його фінансову структуру, ліквідність та платоспроможність, а також

здатність адаптуватися до змін середовища, в якому воно функціонує.

Інформація стосовно економічних ресурсів, контрольованих підприємством, і здатність його в минулому змінювати ці ресурси є корисною для визначення спроможності підприємства генерувати грошові кошти та їх еквіваленти у майбутньому.

Інформація щодо структури капіталу потрібна при прогнозуванні майбутніх потреб у позиках, при визначенні розподілу майбутніх прибутків та податків грошових коштів серед власників підприємства, а також при визначенні ймовірності залучення фінансів у майбутньому. Інформація щодо ліквідності та платоспроможності підприємства є корисною для прогнозування спроможності підприємства вчасно виконувати свої фінансові зобов'язання. Ліквідність свідчить про наявність грошових коштів у найближчому майбутньому після виконання фінансових зобов'язань даного періоду. Наявність грошових коштів впродовж тривалого періоду часу для вчасного виконання фінансових зобов'язань свідчить про платоспроможність підприємства.

Баланс, зокрема, показує:

—що підприємство має у своєму розпорядженні (активи);

—скільки воно винне постачальникам і кредиторам (пасиви);

—що в нього залишається (Власний капітал = Активи — Зобов'язання).

У балансі активи й пасиви протистоять одне одному згідно з універсальним бухгалтерським рівнянням:

Активи = Зобов'язання + Власний капітал.

Активи — ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до отримання економічних вигід у майбутньому.

Зобов'язання — заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди.

Власний капітал — частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань.

Усі показники балансу підприємства є моментними і характеризують його фінансовий стан за активами і зобов'язаннями на певний момент часу, як правило, останнього дня місяця, кварталу, року.

За формою баланс є таблицею, яка складається з двох частин — активу і пасиву. В активі балансу відображають дані, які характеризують наявність, розміщення та стан майна, а в пасиві — показники, які характеризують джерела утворення цього майна і його цільове призначення.

Групи економічно однорідних активів та їх джерел, об'єднаних під однією назвою і виражених однією загальною сумою, показують відповідно в активі або пасиві балансу на одному рядку. їх називають статтями балансу. Наприклад, стаття активу балансу «Товари» показує наявність товарно-матеріальних цінностей, що надійшли на підприємство з метою продажу, а стаття пасиву балансу «Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці» — заборгованість працівникам підприємства. Однорідні за економічним змістом статті об'єднуються в розділи активу і пасиву балансу. У чинній формі балансу всі статті згруповано за їх економічним змістом у трьох розділах активу та п'яти розділах пасиву, які мають відповідну назву. Загальні підсумки активу і пасиву балансу мають дорівнювати один одному.

Плановий баланс на момент започаткування бізнесу підприємства скласти порівняно легко, оскільки він відображає потреби підприємства в стартовому капіталі.

Конкретно він показує:

1) який передбачається залучити необхідний капітал (пасиви та зобов'язання перед власниками);

2) на що залучені кошти передбачається витратити (які активи будуть придбані).

Планові баланси на другий і третій роки безпосередньо залежать від балансу на перший рік і очікуваних фінансових результатів діяльності підприємства у відповідні періоди (табл. 8.9).

АКТИВИ

Нематеріальні активи за мінусом старіння Загальні активи__________________________

ПАСИВИ

Поточні пасиви________________________________________________

Кредиторська заборгованість_____________________________________

Заборгованість податковим органам_______________________________

Видатки, що нараховані до виплати________________________________

Інші поточні пасиви_____________________________________________

Довгострокові пасиви___________________________________________

Векселі до оплати______________________________________________

Кредити під заставу майна_______________________________________

Інші довгострокові пасиви_______________________________________

Загальні пасиви________________________________________________

Зобов'язання перед власниками___________________________________

Прості акції___________________________________________________

Привілейовані акції_____________________________________________

Нерозподілений прибуток_______________________________________

ЗАГАЛЬНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ПЕРЕД ВЛАСНИКАМИ (АКЦІОНЕРАМИ)

Загальні пасиви та зобов'язання перед власниками (акціонерами)

У текстовій частині фінансового плану подаються пояснення, які розшифровують припущення щодо окремих статей планового балансу.

У процесі передбачення очікуваних показників балансів слід звернути увагу на такий момент. Підприємці-початківці іноді помилково вважають, що на старті підприємство може використовувати тільки (або переважно) позичені кошти. Проте кредитори та інвестори завжди вимагають, щоб певна частка капіталу підприємства була створена за рахунок власних коштів підприємця. Тоді підприємець буде «тісно прив'язаний» до свого бізнесу. Якщо для підприємства настануть важкі часи, то він не зможе зникнути, не зазнавши відчутних особистих втрат. Такий підприємець робитиме все від нього залежне, аби вийти з кризи і забезпечити подальший розвиток підприємства.

<< | >>
Источник: Македон В.В.. Бізнес-планування: Навч. пос. — К.: Центр учбової літератури,2009. — 236 с.. 2009

Еще по теме 8.6. Плановий баланс: