<<
>>

8.3. План доходів і видатків

Це перший фінансовий документ фінансового плану. Складанню плану доходів і видатків передує визначення загальної суми продажу продукції підприємства. Інформацією для цього є прогноз обсягів продажу продукції (табл.

8.3), який складається за даними маркетинг-плану.

Таблиця 8.3

Прогноз обсягів продажу

1-й рік

2-й рік

Показник

Продукція А

1. Кількість продукції в натуральному вираженні, од.

2. Прогнозна продажна ціна за

одиницю, грн

3. Обсяг продажу, тис. грн

На базі цих показників будуються всі інші фінансові розрахунки в бізнес-плані.

Важливою складовою реалізації бізнес-плану є планування витрат. Планувати витрати потрібно так, щоб їх могли задовольнити потреби у фінансових ресурсах протягом усього періоду.

Спочатку розраховуються прямі і непрямі операційні витрати підприємства на виробництво та реалізацію продукції (послуг). Для планування витрат можна використовувати таку форму (табл. 8.4).

3.3.3. Витрати на сертифікацію та збут продукції

3.4. Витрати на обслуговування виробничого процесу

3.4.1. Витрати, пов'язані з удосконаленням технології та організації виробництва

3.4.2. Поточний ремонт основних фондів

3.4.3. Контроль якості

3.4.4. Інші витрати на обслуговування виробничого процесу

3.5. Витрати, пов'язані з природоохоронними заходами

3.6. Адміністративні витрати, в т. ч.:

3.6.1. Оплата послуг зв'язку, обчислювальних центрів, банків

3.6.2. Оплата аудиторських послуг

3.6.3. Оплата комунальних послуг

3.6.4. Оплата ремонтно-сервісних послуг

3.6.5. Офісно-господарські витрати

3.6.6.

Витрати на службові відрядження

3.6.7. Інші витрати, пов'язані з управлінням виробництвом

3.7. Списання витрат наступних періодів РАЗОМ валові витрати (п.1+п.2+п.З)

4. Амортизація, в т.ч.

4.1. Амортизація основних фондів

4.2. Амортизація нематеріальних активів

РАЗОМ непрямі витрати (п.З+п.4) РАЗОМ поточні витрати (п.1+п.2+п.3+п.4)

Цю таблицю можна використовувати як для розрахунку поточних витрат у цілому, так і для грошових витрат. Поточні витрати необхідно спланувати в часі й за видами потоків (грошовий, матеріальний, нематеріальний).

Загальну схему розрахунку показників подано в табл. 8.5. Розрахунок ведеться за визначеними раніше періодами (1-й рік з розбивкою за місяцями, 2-й та 3-й рік з поквартальною розбивкою).

Методика визначення фінансових результатів

При плануванні чистого прибутку, надзвичайні події, доходи та збитки від них не можна точно визначити. Тому чистий плановий прибуток — це прибуток від звичайної діяльності.

Стаття Код рядка Порядок обчисл.
Втрати від участі в капіталі 150 (-)
Інші витрати 160 (-)
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток 170 = (+)
- збиток 175 = (-)
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 (-)
Фінансові результати від звичайної діяльності:
- прибуток 190 = (+)
- збиток 195 = (-)
Надзвичайні (не плануються):
- доходи 200 (+)
- витрати 205 (-)
Податки з надзвичайного прибутку 210 (-)
Чистий:
- прибуток 220 = (+)
- збиток 225 = (-)
Методика визначення фінансових результатів

Відповідно до положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва» на підприємствах — суб'єктах малого підприємництва, фінансові результати формуються відповідно до форми № 2 «Звіт про фінансові результати» за схемою, наведеною в табл. 8.6.

Стаття Код рядка Порядок обчисл.
Інші операційні доходи 060 (+)
Інші операційні витрати 090 (-)
Інші звичайні доходи 130 (+)
Інші звичайні витрати 160 (-)
Єдиний податок 165 (-)
Надзвичайні (не плануються):
- доходи 200 (+)
— витрати 205 (-)
Податок на прибуток 210 (-)
Чистий фінансовий результат:
- прибуток 220 = (+)
- збиток 225 = (-)

План доходів і видатків можна представити і як загальну спрощену форму (табл.

8.7).

План доходів і видатків повинен складатися з метою уточнення прогнозних результатів діяльності підприємства, з точки зору його прибутковості, можливостей виживання та активного господарювання.

Аналіз «витрати-обсяг-прибуток» — досить універсальний елемент фінансового планування. Він дозволяє:

а) визначати обсяги виробництва та реалізації продукції (на- дання послуг) з точки зору їх беззбитковості;

б) приймати рішення щодо цільових розмірів прибутку;

в) визначати граничний обсяг виробництва продукції (на- дання послуг), подальше збільшення якого зменшує прибуток, тому що спричиняє зниження граничного прибутку.

Показник

1-й рік

<< | >>
Источник: Македон В.В.. Бізнес-планування: Навч. пос. — К.: Центр учбової літератури,2009. — 236 с.. 2009

Еще по теме 8.3. План доходів і видатків: