<<
>>

3.4. Аналіз стратегічних альтернатив і вибір стратегії

Одні й ті самі цілі можуть бути досягнуті різними способами. Тому підприємець розробляє декілька різних варіантів стратегії і обирає найсприятливіший.

Розрізняють три основні стратегії, які мають універсальний характер і можуть використовуватися для будь-якого конкурентного середовища, — лідерство за витратами, диференціація, фокусування (табл.

3.9).

Стратегія — це комплексна програма дій, яка забезпечує здійснення місії підприємства і досягнення цілей. Більшість стратегій можна згрупувати так:

1.

Стратегія лідерства за витратами — базується на зниженні власних витрат порівняно з витратами конкурентів.

2. Стратегія диференціації направлена на те, щоб поставляти на ринок товари або послуги, які за своїми властивостями привабливіші для споживача, ніж конкуруюча продукція.

Стратегія бізнесу Необхідні ресурси і навички Вимоги до керівництва
Диференціація - досвід в маркетинговій діяльності;

- особлива увага до інжинірингових розробок;

- творчі здібності;

- істотні вкладення в базові дослідження;

- традиції роботи в галузі;

- наявність міцних зв'язків з каналами розповсюдження.

- інтенсивна координація проектно-дослідної діяльності;

- пріоритет якісних цілей і суб'єктивного оцінювання над кількісними показниками;

- сприятливі умови діяльності, які приваблюють висококваліфікованих працівників, дослідників, творчих людей.

Фокусування - наявність перерахованих елементів організаційної діяльності. - те саме.

3. Стратегія фокусування базується на тому твердженні, що будь-який ринок складається з достатньо відокремлених підрозділів або сегментів, і кожен сегмент ринку ставить специфічні вимоги до продукції або послуг.

Ризики, які пов'язані з використанням стратегії бізнесу, показано в табл. 3.10.

Процес стратегічного планування достатньо трудомісткий, але саме він істотно підвищує шанси виживання в конкурентному середовищі.

Стратегію підприємства обирає керівництво на основі аналізу факторів, які характеризують стан підприємства, з урахуванням результатів аналізу бізнес-портфеля, а також характеру і суті стратегій, які упроваджуватимуться.

Ключовими факторами, які при виборі стратегії необхідно враховувати, насамперед, є:

1. Стан галузі і позиція підприємства в ній. Відіграють вирішальну роль при виборі стратегії зростання підприємства. Провідні підприємства повинні прагнути максимально використовувати можливості, створені завдяки їх позиції лідера, і зміцнювати такі позиції. Підприємства-лідери залежно від стану галузі повинні обирати різні стратегії зростання. Наприклад, якщо галузь занепадає, потрібно робити ставку на стратегію диференціації, якщо галузь розвивається — обирати стратегію концентрованого або інтегрованого зростання.

Таблиця 3.10

Ризик використання конкурентних стратегій бізнесу

Лідерство за витратами

- загроза імітації (способів технології і методів виробничого процесу);

- загроза появи нових технологій;

■ нехтування маркетинговими аспектами;

- загроза інфляції витрат;

■ не комбінується із стратегією диференціації;

- разом із фокусуванням дає ще нижчі витрати

Диференціація

- загроза імітації (унікальних властивостей товару);

- загроза появи нових технологій;

- нехтування ціною (витратами);

- зниження значення диференціації для покупців з інших причин;

- не комбінується із стратегією лідерства за витратами;

- разом із фокусуванням дає ще більшу диференціацію

Фокусування

- імітація фокусування іншими підприємствами;

- втрата привабливості товару для обраного сегмента з таких причин:

- розмиті межі між сегментом ринку і ринком в цілому;

- зниження попиту на товар;

- виділення конкурентами ще локальнішого сегмента ринку (субсегменту)

2. Цілі підприємства.

Визначають унікальність і оригінальність вибору стратегії підприємства. У цілях відображено, те чого прагне підприємство. Якщо, наприклад, інтенсивний розвиток підприємства не є метою, то, відповідно, не може бути обрано і стратегію зростання.

3. Інтереси і стосунки вищого керівництва. Відіграють значну роль у виборі стратегії. Керівництво може любити ризикувати або, навпаки, уникати ризиків, і таке ставлення може бути вирішальним у виборі стратегії. Особисті симпатії або антипатії керівництва також можуть достатньо сильно впливати на вибір стратегії. Наприклад, підприємство може взяти курс на диверсифікацію або поглинання іншого підприємства лише через особисті стосунки або з метою доведення певним особам власної переваги.

4. Фінансові ресурси підприємства. Також істотно впливають на вибір стратегії. Будь-які зміни в поведінці підприємства (наприклад, вихід на інші ринки, розробка нового продукту, перехід в нову галузь) потребують значних фінансових витрат.

5. Кваліфікація персоналу. Є також достатньо сильним обмежувальним чинником при виборі стратегії. Без кваліфікованого персоналу керівництво не може обирати стратегій діяльності,

які потребують глибоких знань і високої кваліфікації її виконавців.

6. Зобов'язання підприємства. Щодо попередніх стратегій створюють певну інерційність в розвитку. Неможливо повністю відмовитися від усіх попередніх зобов'язань у зв'язку з обранням нових стратегій. Тому, обираючи нові стратегії, необхідно враховувати, що певний час ще діятимуть зобов'язання попередніх років, які відповідно стримуватимуть і дещо змінюватимуть можливості реалізації нових стратегій.

7. Ступінь залежності від зовнішнього середовища. Істотно впливає на вибір стратегії. Іноді виникають ситуації, коли підприємство настільки залежить від постачальників або споживачів продукції, що не може обирати стратегію, виходячи лише з можливостей найповнішого використання власного потенціалу.

8. Фактор часу. Потрібно обов'язково враховувати при виборі стратегії.

Підприємство може реалізовувати стратегію лише в ті моменти і терміни, коли з'являється для цього можливість.

Якщо обрана стратегія відповідає цілям підприємства, її оцінюють за такими напрямами:

1. Відповідність обраної стратегії стану і потребам середовища. Перевіряється зв'язок стратегії з основними суб'єктами середовища, з факторами динаміки ринку і динаміки розвитку життєвого циклу товару;

2. Відповідність обраної стратегії потенціалу і можливостям підприємства. Оцінюється зв'язок обраної стратегії з іншими стратегіями, відповідність можливостям персоналу, обґрунтованість програми реалізації стратегії в часі;

3. Прийнятність ризиків. Ризик оцінюють за трьома напрямами:

— реалістичність передумов, покладених в основу вибору стратегії;

— негативні наслідки, до яких може призвести невдало обрана стратегія;

— виправданість ризику втрат від провалу реалізації стратегії можливим позитивним результатом.

Питання для самоконтролю

1. В якій послідовності здійснюється процес стратегічного планування на підготовчій стадії розробки бізнес-плану?

2. Дати характеристику основних етапів стратегії планування підприємницької діяльності.

3. Що таке аналіз ситуації на ринку та постановка цілей підприємства?

4. З якою метою формулюється місія підприємства?

5. За допомогою яких інструментів здійснюється зовнішній та внутрішній аналіз?

6. Що таке зовнішній аналіз, як він здійснюється?

7. Що таке внутрішній аналіз, як він здійснює виявлення сильних і слабких сторін підприємства?

8. У чому полягає сутність 8\¥ОТ-аналізу та на які питання він дає відповіді?

9. Що таке місія підприємства та як здійснюється формування цілей його діяльності?

10. Назвіть типові стратегії, які можуть бути використані у бізнес-плані.

11. Які основні фактори враховуються при виборі стратегії?

<< | >>
Источник: Македон В.В.. Бізнес-планування: Навч. пос. — К.: Центр учбової літератури,2009. — 236 с.. 2009

Еще по теме 3.4. Аналіз стратегічних альтернатив і вибір стратегії: