<<
>>

ВСТУП

В умовах бурхливого розвитку технологій та жорстокої конкуренції на фінансових ринках клієнти стають головним активом залучення коштів банку, саме тому вони переходять від застосування традиційних маркетингових стратегій до стратегій, орієнтованих на спожівача.

У сучасних умовах пропозиція стандартного банківського обслуговування повністю вичерпала себе, тому банк повинен пропонувати такі послуги, що орієнтовані на певні групи клієнтів з урахуванням їх реальних потреб, а також відшукати сучасні методи залучення нових та утримання існуючих клієнтів.

Якість управління та прийняття маркетингових рішень безпосередньо пов’язані з наявністю повної, актуальної та достовірної інформації про ринок, попит на послуги банку, уподобання клієнтів, ринкові ціни, дії конкурентів тощо, а також інформації про показники діяльності об’єкта управління. Значні обсяги інформації, нагальна потреба в оперативних розрахунках, пошуку та надання маркетологам необхідної інформації для рийняття рішень зумовлюють необхідність використання засобів обчислювальної техніки та інформаційних технологій.

«Управління взаємовідносинами банку з клієнтами» – це спеціальний курс, покликаний сформувати у студентів теоретичну, методологічну та методичну базу, необхідну для оволодіння практикою формування та управління клієнтською базою банку, вибору, впровадження та використання систем автоматизації управління взаємовідносинами банку з клієнтами, що зорієнтована на задоволення потреб конкретних споживачів та отримання прибутку.

Основною метою дисципліни єсприяння формування наукового світогляду студентів, формування у них якостей щодо продуктивного обміну думками (терпимості, вміння слухати інших, відповідальності за власну точку зору) та глибоких теоретичних знань в сфері автоматизації бізнес-процесів підрозділів банку (маркетинг, продажі, сервіс тощо) в рамках единогоінфораційного простору, набутті вмінь і навичок для здійснення конкретної управлінської діяльності, а саме: забезпеченні оперативного інформаційного обміну між підрозділами та співробітниками банку.

Предметом дисципліни ємаркетингові інформаційні технології, а саме сучасні технологічні засоби збірання й обробки інформації та інформаційні технології розв’язання основних маркетингових задач, що забезпечить можливість формування та роботи з клієнтською базою банківської установи через використання аппаратно-програмних засобів з метою більш якісного обслуговування клієнтів та максимізації прибутків банку.

Урезультатізасвоєння курсу студентиповинніотримати:

- знаннящодо теоретичних засад формування клієнтської бази банку як важливого елементу комплексної системи управління нею; напрямків отримання додаткового прибутку з клієнта, підвищення якості обслуговування завдяки застосуванню інформаційних технологій.

- вміннящодо обгрунтовуваня вибору складу програмного забезпечення, організації інформаційної бази, використання інформаційних технологій збирання, реєстрації, накопичування та обробки даних для управління й прийняття правильних управлінських рішень щодо встановлення довгострокових партнерських відносин банку з клієнтами.

Здобуття студентами знань з курсу «Управління взаємовідносинами банку з клієнтами» сприятиме підготовці освічених фахівців, покращенню якості трудових ресурсів.

<< | >>
Источник: Д.В. Завадська, О.В. Яценко. Конспект лекцій з дисципліни «Управління взаємовідносинами банку з клієнтами» для студентів IV курсу денної форми навчання спеціальності «Банківська справа»– Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2013р. –47 с.. 2013

Еще по теме ВСТУП: