<<
>>

4.2. СТРУКТУРА БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ ЙОРДАНІЇ

У таблиці 4.1 показана динаміка загальної кількості банків і бан- ківських відділень протягом 1970-2007 рр. Враховуючи ці дані, можна зробити висновок, що, починаючи з 1990-х рр., загальна кількість на- ціональних банків, на противагу іноземним банкам, не зазнала суттєвих змін.
Проте загальна кількість підрозділів банків значно збільшилася. Між 1970 і 1980 рр. загальна кількість відділень національних банків зросла з 25 до 99. Кількість відділень іноземних банків збільшилась у підсумку на 16. Наприкінці 2007 р. їх було 42.

Таблиця 4.1

Показники банківської системи: кількість банків у Йорданії

(1970-2008 рр.)

Рік Національні банки Національні банки Іноземні банки Іноземні банки Усього Відділення Усього Відділення 1970 4 25 4 16 1980 9 99 5 25 1990 12 264 5 40 2000 16 426 5 43 2002 16 430 5 41 2004 15 412 8 29 2006 15 483 8 32 2007 15 552 8 42

Джерело: Центральний банк Йорданії.

Крім того, в таблиці 4.2 наведено статистику про сукупні активи банківського сектора Йорданії. Ці дані відображають два головні спо- стереження. По-перше, стосовно розміру ВВП сукупні активи всіх ба- нків зросли від 33,4 % у 1970 р. і 91,9 % у 1980 р. до більш ніж 228 % на кінець 2007 р. По-друге, цікаво відзначити, що банки Йорданії тримають значну частку своїх активів в іноземній валюті, які пере- важно депонуються в іноземних банках, які діють за межами Йорданії. Наприкінці 2007 р. частка таких активів становила 24,3 %.

Показники банківської системи:

обсяг активів банків Йорданії (1970-2007 рр.)

Таблиця 4.2

Рік

Сукупні активи,

млн. динарів Сукупні активи ВВП

Іноземні активи,

млн. динарів

Іноземні активи /

сукупні активи 1970 76,4 0,334 6,1 0,080 1980 1 070,5 0,919 205,2 0,192 1990 4 090,0 1,481 1 045,7 0,256 2000 12 913,5 2,153 3 711,7 0,287 2002 15 119,3 2,225 4 492,7 0,297 2004 17 821,1 2,203 5 002,1 0,281 2006 24 237,6 2,304 6 203,4 0,256 2007 26 815,6 2,288 6 516,5 0,243

Джерело: Центральний банк Йорданії.

Дані таблиці 4.3 свідчать, що співвідношення депозитів банків Йорданії до ВВП зросло від 96 % у 1990 р.

до 136 % наприкінці 2007 р. Співвідношення загального обсягу кредитів, наданих тільки ліцензо- ваними банками Йорданії, до ВВП також значно зросло і становило

96,4 % у 2007 р. Однак необхідно відзначити, що в той час як велика частка активів і зобов’язань (депозитів) ліцензованих банків знахо-

дяться у формі валютних депозитів, банки Йорданії не дуже активні в наданні кредитів, номінованих в іноземних валютах. Наприклад, дані

табл. 4.4 свідчать про те, що 75,7 % активів, 66,5 % депозитів і 90,3 %

всіх забезпечених кредитів банків номіновані в місцевій валюті.

Таблиця 4.3

Показники банківської системи Йорданії: обсяг депозиту та кредиту

Рік Депозити / ВВП Кредити / ВВП 1970 0,253 0,199 1980 0,694 0,484 1990 0,957 0,675 2000 1,373 0,759 2002 1,379 0,755 2004 1,429 0,765 2006 1,387 0,928 2007 1,364 0,964

Джерело: Центральний банк Йорданії.

частка активів, депозитів і кредитів у місцевій валюті

Рік Активи Депозити Кредит 1996 0,772 0,607 0,916 1998 0,755 0,614 0,874 2000 0,713 0,608 0,866 2002 0,703 0,591 0,841 2004 0,719 0,595 0,845 2005 0,746 0,638 0,889 2006 0,744 0,646 0,900 2007 0,757 0,665 0,903

Джерело: Центральний банк Йорданії.

Враховуючи вищенаведене, табл. 4.5 ілюструє розподіл кредитів, наданих ліцензованими банками, за секторами народного господарства країни. Спираючись на ці дані, можна відмітити декілька цікавих мо- ментів. Наприклад, кредити аграрному сектору економіки становлять незначну частку у загальному обсязі (1,4 %). Цьому є пояснення – аграр- ний сектор займає незначну частку у ВВП (близько 2 %). На відміну від аграрного сектора, частка кредитів промисловому сектору зросла від

6,1 % (2000 р.) до більш ніж 11 % у 2007 р. До речі, цікаво відзначити, що найбільше кредитів надається банками приватним особам (35,5 %). Вони здебільшого отримують короткострокові кредити банків і кошти на умовах овердрафту.

Показники банківської системи Йорданії:

джерела розподілу банківського кредиту

Таблиця 4.5

Сектор Рік 2000 2004 2005 2006 2007 Сільське господарство 0,011 0,018 0,014 0,014 0,014 Гірнича промисловість 0,009 0,012 0,007 0,004 0,006 Промисловість 0,061 0,145 0,127 0,112 0,119 Торгівля 0,100 0,238 0,204 0,196 0,215 Будівництво 0,662 0,154 0,150 0,160 0,172 Транспорт 0,012 0,028 0,028 0,030 0,031

Продовж. табл.

4.5

Сектор Рік 2000 2004 2005 2006 2007 Туризм 0,014 0,025 0,023 0,02 0,023 Послуги 0,021 0,080 0,072 0,065 0,065 Власне господарство 0,110 0,300 0,374 0,398 0,355 Усього 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Джерело: Центральний банк Йорданії.

У таблицях 4.6 і 4.7 наведено дані для порівняння розміру ліцен- зованих банків Йорданії з мусульманськими та іноземними банками. Можливо припустити, що банківський сектор Йорданії значною мірою формують місцеві банки.

Показники банківської системи Йорданії:

Таблиця 4.6

порівняння банків Йорданії та іноземних банків

Рік Частка активів Частка депозитів Частка кредитів 1996 0,912 0,908 0,908 1998 0,913 0,910 0,887 2000 0,899 0,900 0,900 2002 0,894 0,895 0,908 2004 0,918 0,921 0,913 2005 0,907 0,914 0,912 2006 0,906 0,907 0,913 2007 0,900 0,886 0,906

Джерело: Центральний банк Йорданії.

Наприклад, дані таблиці 4.6 показують, що банки Йорданії мають близько 90 % активів, депозитів і забезпечують кредитними ресур- сами усі банки. Ця частка фактично була незмінною з 2000 р. Разом з цим два мусульманські банки становлять частку банківського сектора Йорданії (див. табл. 4.7).

порівняння комерційних банків і мусульманських банків

Рік Частка активів Частка депозитів Частка кредиту 1996 0,915 0,914 0,864 1998 0,909 0,913 0,955 2000 0,924 0,927 0,923 2002 0,914 0,913 0,918 2004 0,901 0,898 0,914 2005 0,905 0,901 0,913 2006 0,911 0,906 0,917 2007 0,912 0,964 0,917

Джерело: Центральний банк Йорданії.

Отже, таблиці 4.8-4.10 містять інформацію про діяльність і концен- трацію власності всіх банків, що діють у Йорданії. Рентабельність акти- вів банків Йорданії у контексті міжнародних стандартів є прийнятною.

Показники банківської системи Йорданії:

результати діяльності банків

Таблиця 4.8

Рік Рентабельність активів Рентабельність акціонерного капіталу 1996 0,010 0,212 1998 0,011 0,133 2000 0,006 0,075 2002 0,009 0,128 2004 0,014 0,159 2005 0,024 0,242 2006 0,028 0,181 2007 0,016 0,126

Джерело: Центральний банк Йорданії.

Стосовно концентрації банків таблиця 4.9 відображає те, що бан- ківська система в Йорданії надзвичайно сконцентрована.

Наприклад, частка активів найбільших трьох банків Йорданії становить близько

47 % від розміру активів усіх банків, які працюють у країні. Цікаво відзначити наявність зацікавленості до акціонерного капіталу банків іноземних учасників. Дійсно, частка акціонерного капіталу банків Йо- рданії, яким володіють нерезиденти, перевищує 50 % (див. табл. 4.10).

Таблиця 4.9

Показники діяльності банківської системи Йорданії:

концентрація банківського капіталу трьох найбільших банків

Показник концентрації 2006 р. 2007 р. Загальні активи 0,471 0,478 Загальні депозити 0,502 0,504 Загальний кредит 0,410 0,420 Капітал 0,449 0,409 Дохід від сплати податків 0,500 0,428 Кількість працівників 0,429 0,419

Джерело: Центральний банк Йорданії.

Показники банківської системи Йорданії:

Таблиця 4.10

частка акціонерного капіталу у власності нерезидентів

Рік Частка акцій, утримуваних не йорданцями 2000 0,494 2002 0,502 2004 0,512 2005 0,547 2006 0,549 2007 0,574

Джерело: Центральний банк Йорданії.

Стала тенденція щодо зростання частки нерезидентів в акціонерно- му капіталі банків Йорданії та суттєвий розвиток фондового ринку є ос- новними ознаками формування акціонерного капіталу в банках країни.

<< | >>
Источник: О. Костюк, М. Лін, Г. Омета.. Євразійські перспективи розвитку банківських систем [Текст] : монографія за заг. ред. О. Костюка, М. Лін, Г. Омета. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”,2010. – 157 с.. 2010

Еще по теме 4.2. СТРУКТУРА БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ ЙОРДАНІЇ: