<<
>>

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ДО РОЗДІЛУ 2

1. Вісник НБУ [Електронний ресурс]. – 2009. – Режим доступу :

www.nbuv.gov.ua/...3/Visnyk%20UBS%20NBU%203_102.pdf.

2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-IV

[Текст] // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003.

– № 18-22. – Ст. 144.

3. Динаміка фінансового стану банків України на 1 жовтня 2007 року

[Текст] // Вісник НБУ. – 2007. № 11. – С. 66–67.

4. Другов, О. Еволюція і перспективи розвитку банківських систем Польщі та України [Текст] / О. Другов, В. Рисін, І. Сенищ // Вісник НБУ. – 2007. – № 5. – С. 8–11.

5. Д’яконова, І. І. Банківський нагляд і регулювання: світовий досвід

[Текст] І. І. Д’яконова // Актуальні проблеми економіки (укр.). –

2007. – № 12. – С. 84–95.

6. Д’яконова, І. І. Визначення методичних підходів до оцінки фінан- сової стабільності банківської системи [Текст] / І. І. Д’яконова, М. В. Вовк // Міжнародна банківська конкуренція: Теорія і практика :

збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конфе-

ренції (15-16 травня 2008 р.). – Суми, 2008. – С. 25–27.

7. Д’яконова, І. І. Державне регулювання банківської діяльності: вивчення моделей, обґрунтування категорійного апарату [Текст] / І. І. Д’яконова // Вісник Української академії банківської справи (укр.). – 2007. – № 2. – С. 9–16.

8. Д’яконова, І. І. До питання визначення понять “банківське регулю-

вання” та “банківський нагляд” [Текст] / І. І. Д’яконова // Актуаль-

ні проблеми економіки. – 2008. – № 8. – С. 183–194.

9. Д’яконова, І. І. Дослідження факторів стабілізації та підвищення надійності банківської системи України [Текст] / І. І. Д’яконова, Ф. І. Шпиг // Проблеми і перспективи розвитку банківської систе- ми України. – Суми : УАБС НБУ, 2007. – Вип. 22. – C. 62–78.

10. Єпіфанов, А. О. Контроль: інспектування, аудит, банківський на- гляд [Текст] : монографія /А.

О. Єпіфанов ; авт. кол.: В. С. Стель- мах, А. О. Єпіфанов, І. В. Сало, М. А. Єпіфанова. – Суми : Універ- ситетська книга, 2006. – 432 с.

11. Єпіфанов, А. О. Конференція “Міжнародна банківська конференція : теорія і практика” [Текст] / А. О. Єпіфанов // Банки та банківські системи. – 2006. – № 2. – С. 4–11.

12. Єпіфанов, А. О. Лібералізація руху капіталу в ході євроінтеграції:

досвід країн Центральної Європи [Текст] : монографія / А. О. Єпі- фанов ; ред.: А. О. Єпіфанов, С. М. Козьменко, М. І. Макаренко. – Суми : УАБС НБУ, 2007. – 109 с.

13. Єпіфанов, А. О. Норми-дефініції у банківському законодавстві: окремі теоретико-прикладні проблеми [Текст] / А. О. Єпіфанов // Правовий вісник Української академії банківської справи. – 2008. –

№ 1. – С. 46–50.

14. Епифанов, А. А. Менеджмент для магистров [Текст] : учебное по- собие / А. А. Епифанов ; ред.: А. А. Епифанов, С. Н. Козьменко. – Сумы : Университетская книга, 2003. – 762 с.

15. Журавка, Ф. О. Валютна політика в умовах трансформаційних змін економіки України [Текст] : монографія / Ф. О. Журавка. – Суми : Ділові перспективи ; ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2008. – 334 с.

16. Журавка, Ф. О. Валютно-курсова політика Національного банку

України в умовах трансформаційної економіки [Текст] : монографія /

Ф. О. Журавка. – Суми : Ділові перспективи ; ДВНЗ “УАБС НБУ”,

2007. – 70 с.

17. Журавка, Ф. О. Вплив девізної політики Національного банку України на обмінний курс гривні [Текст] / Ф. О. Журавка // Актуа- льні проблеми економіки (укр.). – 2008. – № 5. – С. 154–161.

18. Журавка, Ф. О. Стратегія інфляційного таргетування в системі гро-

шово-кредитної політики держави [Текст] : монографія / М. І. Мака- ренко, І. І. Д’яконова, Ф. О. Журавка, О. В. Костюк, Т. В. Медвідь. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2008. – 108 с.

19. Коваленко, В. В. Діагностичні процеси в антикризовому управлінні банківською системою [Текст] / В. В. Коваленко // Вісник Українсь-

кої академії банківської справи (укр.).

– 2008. – № 1. – С. 81–88.

20. Козьменко, С. М. Стратегічний менеджмент банку [Текст] : навчаль- ний посібник / С. М. Козьменко, Ф. І. Шпиг, І. В. Волошко. – Суми : Університетська книга, 2003. – 734 с. – (Майстер-клас).

21. Козьменко, С. Н. Финансовая глобализация и перспективы банков- ских структур [Текст] / С. Н. Козьменко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць. – Суми, 2002. – Т. 6. – С. 29–38.

22. Костюк, А. Н. Корпоративное управление в банке [Текст] : моно-

графія / А. Н. Костюк. – Сумы : ГВУЗ “УАБД НБУ”, 2008. – 332 с.

23. Костюк, А. Н. Национальные школы корпоративного управления в банках [Текст] / А. Н. Костюк // Деньги и кредит. – 2009. – № 3. – С. 52–58.

24. Костюк, А. Н. Роль НБУ в корпоративном управлении в коммерче- ских банках [Текст] / А. Н. Костюк, Е. В. Костюк // Міжнародна банківська конкуренція: Теорія і практика : збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (15-16 травня

2008 р.). – Суми, 2008. – С. 112–114.

25. Костюк, А. Н. Теоретические предпосылки формирования корпо- ративного контроля в банковских учреждениях [Текст] / А. Н. Кос- тюк // Финансы и кредит. – 2009. – № 10. – С. 51–58.

26. Костюк, О. В. Засади і принципи комунікаційної політики Націона- льного банку України у контексті перспектив реалізації таргетування інфляції [Текст] / О. В. Костюк // Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків : тези доповідей і виступів міжнародної науково-практичної конференції (16-15 листопада

2007 р.). – Черкаси, 2007. – С. 111–114.

27. Костюк, О. М. Формування неоінституціональної школи корпора- тивного управління в банках [Текст] / О. М. Костюк // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник нау- кових праць / ДВНЗ “УАБС НБУ”; ред. А. О. Єпіфанов. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2008. – Вип. 23. – С. 295–302.

28. Костюк, О. В. Моделювання поведінки ставок грошового ринку у форматі існуючої операційної структури монетарної політики НБУ [Текст] / О.

В. Костюк // Вісник Української академії банківської справи. – 2004. – № 1. – С. 55–63.

29. Костюк, О. В. Проблеми монетарної комунікації в контексті перс- пектив реалізації інфляційного таргетування [Текст] / О. В. Костюк // Вісник Національного банку України. – 2009. – № 2. – С. 20–27.

30. Криклій, О. А. Банківські операції [Текст] : підручник / О. А. Крик-

лій ;. ред. : В. І. Міщенко; Н. Г. Слав’янська. – К. : Знання, 2006. –

727 с. – (Вища освіта ХХI століття).

31. Криклій, О. А. Управління прибутком банку [Текст] : монографія /

О. А. Криклій, Н. Г. Маслак. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2008. –

136 с.

32. Крухмаль, О. В. Оцінка фінансової стійкості як динамічної харак- теристики банку [Текст] / О. В. Крухмаль // Вісник Української академії банківської справи (укр.). – 2007. – № 1. – С. 75–79.

33. Макаренко, М. І. Бюджетно-монетарне регулювання цін у перехід-

ній економіці України [Текст] : монографія / М. І. Макаренко. – К. :

Знання України, 2002. – 304 с.

34. Макаренко, М. І. Глобалізаційні процеси у грошово-кредитному регулюванні економіки [Текст] / М. І. Макаренко // Проблеми і пе- рспективи розвитку банківської системи України : тези доповідей ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції (9-10 листопада

2006 р.). – Суми, 2006. – С. 21–22.

35. Маслак, Н. Г. Операції комерційних банків [Текст] : навчальний посібник / Н. Г. Маслак ; А. О. Єпіфанов, І. В. Сало. – Суми : Уні- верситетська книга, 2007. – 523 с.

36. Маслак, Н. Г. Проблеми капіталізації банківської системи України

[Текст] / Н. Г. Маслак // Актуальні проблеми економіки. – 2004. –

№ 11. – С. 31–39.

37. Мещеряков, А. А. Функції комерційного банку в умовах глобалі- зації світової економіки [Текст] / А. А. Мещеряков // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – Суми, 2006. – Т. 15. – С. 108–117.

38. Міщенко, В. І. Банківські операції [Текст] : підручник / В. І. Міщен-

ко ; ред. В. І. Міщенко ; Н. Г. Слав’янська. – К. : Знання, 2006. –

727 с. – (Вища освіта ХХI століття).

39. Міщенко, В. І. Роль Національного банку України в забезпеченні стабільності національної грошової одиниці [Текст] / В. І. Міщен- ко, В. С. Стельмах // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. праць. – Суми ; Мрія. – 2004. – Т. 9.

40. Національний банк України [Електронний ресурс]. – Режим досту-

пу : www.bank.gov.ua/B_syst/index.htm.

41. Основні показники діяльності банків України на 1 жовтня 2007 року

[Текст] // Вісник НБУ. – 2007. – № 11. – С. 70.

42. Примостка, Л. О. Аналіз банківської діяльності: сучасні концепції,

методи та моделі [Текст] / Л. О. Примостка. – К. : КНЕУ, 2002.

43. Примостка, Л. О. Фінансовий менеджмент банку [Текст] : навч.

посібник / Л. О. Примостка. – К. : КНЕУ, 1999. – 280 с.

44. Примостка, Л. О. Фінансовий менеджмент у банку [Текст] / Л. О. При-

мостка. – К. : КНЕУ, 2004. – 466 с.

45. Прозоров, Ю. Концентрація банківської системи України: подаль-

ші перспективи [Текст] / Ю. Прозоров // Вісник НБУ. – 2003. –

№ 1. – С. 54–56.

46. Савченко, Т. Г. Система трансфертного ціноутворення в комерцій- них банках [Текст] : монографія / Т. Г. Савченко, М. І. Макаренко. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2008. – 238 с.

47. Сало, І. В. Проблеми українського ринку М&А на сучасному етапі його розвитку [Текст] / І. В. Сало, Ю. М. Петренко // Вісник Украї- нської академії банківської справи (укр.). – 2007. – № 1. – С. 96–103.

48. Про банки і банківську діяльність [Електронний ресурс] : Закон

України від 7 грудня 2000 р. № 2121-ІІІ, зі змінами та доповнення-

ми. – Режим доступу : www.rada.gov.ua.

49. Про Національний банк України [Електронний ресурс] : Закон України від 20.05.99 № 679-XIV, зі змінами та доповненнями. – Режим доступу : www.rada.gov.ua.

50. Сало, І. В. Розвиток монетарної політики Національного банку України [Текст] / І. В. Сало // Вісник Української академії банків- ської справи (укр.). – 2006. – № 1. – С. 9–17.

51. Сніжко, О. Фінансова консолідація у стратегії розвитку банківського

сектору України [Текст] / О. Сніжко // Банківська справа. – 2003. –

№ 4. – С. 66–82

52. Стельмах, В. С. Грошово-кредитна політика в Україні [Текст] /

В. С. Стельмах, А. О. Єпіфанов, Н. І. Гребеник, В. І. Міщенко ; за ред. В. І. Міщенка. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2003. – С. 421.

53. Стрельбицька, Л. М. Основи безпеки банківської системи України та

банківської діяльності [Текст] / Л. М. Стрельбицька, М. П. Стрель-

бицький. – К. : Кондор, 2004. – С. 75–76.

54. Фінансово-кредитна системи України-Росії (ХVIII-ХХ ст.) [Текст] :

навчальний посібник / ред. І. В. Сало. – К., 2000. – 312 с.

55. Хомутенко, Л. І. Здобутки та проблеми банківської системи Украї- ни за період державної незалежності [Текст] / Л. І. Хомутенко, Т. П. Гончаренко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – Суми, 2004. – Т. 11. – С. 123–138.

<< | >>
Источник: О. Костюк, М. Лін, Г. Омета.. Євразійські перспективи розвитку банківських систем [Текст] : монографія за заг. ред. О. Костюка, М. Лін, Г. Омета. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”,2010. – 157 с.. 2010

Еще по теме СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ДО РОЗДІЛУ 2: