<<
>>

Модель унітарної ради та модель подвійних рад

Унітарні ради характерні для англосаксонської системи права, де виконавчі і зовнішні директори діють у межах однієї ради. Модель подвійних рад характерна для німецької системи права і передбачає присутність одночасно двох рад – контролюючої і виконавчої.

Для того, щоб вирішити, яка з моделей використовується банками України, слід переглянути вищеперелічені законодавчі акти з метою виявлення диференціювання виконавчих і контролюючих функцій між органами корпоративного управління.

Розглядаючи закон “Про банки і банківську діяльність”, слід звер- нути увагу на статтю 39, за якою спостережна рада банку обирається загальними зборами учасників з-поміж учасників банку або їх представ-

ників.

Члени спостережної ради банку не можуть входити до складу правління (ради директорів) банку, ревiзiйної комiсiї банку. Функцією спостережної ради є контроль діяльності правління (ради директорів) банку.

Згідно зі статтею 40 правління (рада директорів) банку є виконав- чим органом банку, здійснює управління поточною дiяльнiстю банку, створенням фондів, необхідних для статутної дiяльностi банку, та несе вiдповiдальнiсть за ефективність його роботи згідно з принципами та порядком, встановленими статутом банку, рішеннями загальних збо- рів учасників i спостережної ради банку. У межах своєї компетенції правління (рада директорів) діє від iменi банку, пiдзвiтне загальним зборам учасникiв і спостережній радi банку.

Цивільний кодекс України визначає органами управління товари-

ством загальні збори учасників і виконавчий орган (ст. 97). Однак у цьому акті не окреслено чіткого розмежування функцій даних органів управління (рис. 2.3).

Закон України “Про акціонерні товариства” у статті 51 окреслює функціональні завдання наглядової ради. Наглядова рада акціонерного

товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної статутом і цим законом, контролює і регулює діяльність виконавчого органу.

Виконавчий орган акціонерного товариства здійснює управління поточною діяльністю товариства. До компетенції виконавчого органу належить вирішення всіх питань, пов’язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать лише до компетенції загальних зборів і наглядової ради.

Виконавчий орган акціонерного товариства підзвітний загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Виконавчий орган діє від імені акціонерного то- вариства у межах, встановлених статутом акціонерного товариства та законом (ст. 58).

Окремо слід виділити п. 3 ст. 58 закону: виконавчий орган акціо-

нерного товариства може бути колегіальним (правління, дирекція) або одноосібним (директор, генеральний директор). Згідно з цим пунктом,

генеральний директор має право одноособово приймати рішення, що

наводить на думку про можливість створення моделі унітарної ради. Однак у наступному пункті зазначається: членом виконавчого органу акціонерного товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії, що свідчить про дворівневу структуру органів наглядових і виконавчих органів управління.

Підсумовуючи вищесказане, можна зробити висновок про наяв- ність в Україні класичної моделі подвійних рад із чітким розмежу- ванням функцій контролю та виконання між спостережною радою та правлінням.

Закони України “Про банки і банківську діяльність”,

“Про акціонерні товариства

Цивільний кодекс України

Збори акціонерів

Збори акціонерів

Наглядова рада

Наглядова рада

Правління

Правління

Рис. 2.3. Процедура формування органів управління комерційних банків України відповідно до різних законодавчих актів

<< | >>
Источник: О. Костюк, М. Лін, Г. Омета.. Євразійські перспективи розвитку банківських систем [Текст] : монографія за заг. ред. О. Костюка, М. Лін, Г. Омета. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”,2010. – 157 с.. 2010

Еще по теме Модель унітарної ради та модель подвійних рад: