<<
>>

4.4. БАНКІВСЬКЕ РЕГУЛЮВАННЯ,НАГЛЯД І КОНТРОЛЬ

Як вже зазначалося раніше, банківське регулювання і нагляд є функціями ЦБЙ. На початку утворення ЦБЙ вжив чимало заходів що- до поліпшення та посилення бази регулювання банківського сектора.

Закон “Про банки” від 2000 р.

№ 28 надає ЦБЙ повноваження з

ліцензування банків, встановлення критеріїв ефективності банківської діяльності, відхилення заявок банківських установ, які не відповідають стандартам. Процес ліцензування повинен включати оцінку структури власності банківських установ, кваліфікацію директорів і генерального директора, оперативних планів і внутрішніх засобів управління, фінан- сового стану банку, включаючи достатність капіталу. Інструкції ліцен- зування як і контролюючі інструменти розроблені для скорочення випадків банкрутств банків і не спрямовані на обмеження конкуренції, зменшення ефективності банків, перешкоджаючи діяльності будь-яких нових учасників ринку. Зазначені заходи необхідні для підтримки довіри суспільства до банківської системи.

Закон “Про банки” від 2000 р. № 28 містить велику кількість ста-

тей, спрямованих на вирішення проблем ліквідності банків, банківського ліцензування, організації та управління банками, встановлення вимог, умов здійснення банківських операцій, ведення рахунків і фінансової звітності, інспекції та ревізії, дотримання банківської конфіденційно- сті, умов поглинання та ліквідації банків, особливостей застосування коригуючих заходів і штрафів.

У той час як ці статті впроваджуються ЦБЙ, актуальними є декі-

лька проблем.

По-перше, оскільки банки зацікавлені в ліцензуванні, в статті

6 закону вказано: “щоб отримати статус ліцензованого, банк має бути

відкритим акціонерним товариством”. Зазначена вимога не поши-

рюється на:

1) відділення іноземних банків;

2) дочірні банки;

3) офшорні банки.

По-друге, в статті 8 закону зазначається, що Центральний банк Йорданії повинен визначити мінімальний розмір як статутного, так і акціонерного капіталу, що знаходиться в обігу на фондовому ринку.

Центральний банк може час від часу уточнювати ці ліміти для всіх або деяких банків з метою виконання вимог дотримання банківської безпеки та розвитку.

По-третє, стаття 12a) зазначає, що “підрозділи іноземних банків не мають права розпочинати банківську діяльність у країні, доки не перерахують на рахунок ЦБЙ суму коштів в еквіваленті половини капіталу підрозділу банку”.

По-четверте, стаття 32 зазначає, що комітет з аудиту “має бути сформовано в кожному банку за рішенням ради директорів, включаючи голову та двох учасників, вибраних радою директорів, окрім виконав- чих директорів”. Обов’язки комітету з аудиту такі: контроль і перевір-

ка фінансової діяльності банку, вивчення річного плану внутрішньої ревізії; розгляд фінансових звітів банку перед поданням їх на розгляд раді директорів; гарантування повного узгодження із законами, пра- вилами, згідно з якими здійснюється управління діяльністю банку.

По-п’яте, стаття 41 зазначає, що “банки повинні дотримуватись лімітів, встановлених Центральним банком, щодо співвідношення”:

1) ризиків стосовно активів;

2) з суми позик, наданих десяти найбільшим клієнтам банку, до зага-

льної кількості позик банку.

По-шосте, для регулювання, контролю та управління діяльністю мусульманських банків у статті 51 зазначається, що “Центральний банк Йорданії може видавати постанови для встановлення спеціаль- них обмежень і умов, яких буде дотримуватися мусульманський банк

у процесі виконання своїх операцій згідно з цим законом”.

По-сьоме, в статті 66 йдеться, що “з належним дотриманням умов статті 63 цього закону, банк після схвалення фінансового звіту за ми- нулий рік акціонерами на загальних зборах повинен опублікувати свій щорічний баланс і звіт аудитора у двох місцевих газетах протягом ше- сти місяців наприкінці звітного року. Якщо він має відділи за кордоном, банк повинен опублікувати консолідований баланс на аналогічних умовах”.

Слід зазначити, що після випуску “Посібника директора банку з корпоративного управління” в 2004 р., ЦБЙ видав “Кодекс корпора- тивного управління”, який спрямований на розвиток найкращої між- народної практики корпоративного управління в банках Йорданії. Кодекс базується на “Принципах корпоративного управління” ОЕСР,

а також рекомендаціях Базельського комітету з банківського нагляду.

Використовуючи цей кодекс, очікується, що кожен йорданський банк запровадить свій власний кодекс з урахуванням специфічних потреб і принципів.

Отже, ЦБЙ з часу свого створення склав чимало правил та ін- струкцій, які вирішують широкий спектр проблем, зокрема інструкції з управління активами/зобов’язаннями банку в іноземних валютах (№ 32, 2006 р.); інструкції з класифікації кредитних пільг та обчис- лення умов погіршення інвестицій і резервів (№ 30, 2006 р.); інструк- ції щодо відмивання грошей і фінансування тероризму (№ 29, 2006 р.) та інші.

<< | >>
Источник: О. Костюк, М. Лін, Г. Омета.. Євразійські перспективи розвитку банківських систем [Текст] : монографія за заг. ред. О. Костюка, М. Лін, Г. Омета. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”,2010. – 157 с.. 2010

Еще по теме 4.4. БАНКІВСЬКЕ РЕГУЛЮВАННЯ,НАГЛЯД І КОНТРОЛЬ: